Nabór pracowników - archiwum

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Ciechanów

poszukuje kandydata na stanowisko inspektora ds. inwestycji.


Wójt Gminy Ciechanów ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. inwestycji w Referacie Rolnictwa,Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania kwalifikacyjne:

1/ wykształcenie wyższe techniczne / preferowane budowlane/ ,

2/ uprawnienia budowlane,

3/ co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu budownictwa ,

4/ umiejętność obsługi komputera ,

5/ znajomość przepisów ustaw: – prawo budowlane, o gospodarce nieruchomościami,

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo ochrony środowiska, o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

ocenach oddziaływania na środowisko.

Mile widziane będą:

1/ znajomość tematyki samorządu gminnego,

2/ znajomość przepisów KPA ,

3 uregulowany stosunek do służby wojskowej,

4/ prawo jazdy kat.B.

Wymagane dokumenty:

- CV,

- kwestionariusz osobowy,

- oświadczenie o niekaralności i o nieposzlakowanej opinii,

- dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe lub kserokopie

poświadczone w Urzędzie,

- dokumenty poświadczające staż pracy lub kserokopie poświadczone w Urzędzie.

- dokumenty o ukończeniu szkoleń zawodowych.

Zakres wykonywanych czynności:

Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie między innymi:

1/sporządzanie postanowień i decyzji z zakresu:

- ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- o środowiskowych uwarunkowaniach,

2/ udział w komisyjnych odbiorach inwestycji gminnych,

3/ udział w realizowaniu inwestycji gminnych.

Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty można składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i telefonu kontaktowego z dopiskiem „Oferta na stanowisko inspektora ” w terminie do dnia 30 stycznia 2009 roku, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8,

- lub przesłać na adres:

Urząd Gminy w Ciechanowie

ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

1/ zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi

oferentami. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.

2/ umowa o pracę na czas nieokreślony może zostać poprzedzona umową o pracę na okres próbny

nie przekraczający 3 miesięcy i umową o pracę na czas określony nieprzekraczający 6 miesięcy.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ciechanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Ciechanów, 12.01.2009 r

Wójt Gminy

inż . Marek Kiwit

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 kwietnia 2011 08:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1756
26 kwietnia 2011 08:43 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::