Nabór pracowników - archiwum

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Ciechanów
poszukuje kandydata na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej .

 

Wójt Gminy Ciechanów ogłasza nabór na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania kwalifikacyjne:

1/ wykształcenie wyższe,
2/ co najmniej roczna praktyka w administracji publicznej ,
3/ umiejętność obsługi komputera i programu TOP-TEAM „ Świadczenia rodzinne”,
4/ znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Mile widziane będą:

1/ znajomość tematyki samorządu gminnego,
2/ znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
3/ znajomość przepisów KPA ,
4/ uregulowany stosunek do służby wojskowej,
4/ prawo jazdy kat.B.

Wymagane dokumenty:

- oświadczenie o niekaralności i o nieposzlakowanej opinii,
- dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe lub kserokopie poświadczone w Urzędzie,
- dokumenty poświadczające staż pracy lub kserokopie poświadczone w Urzędzie,
- CV,
- kwestionariusz osobowy.

Zakres wykonywanych czynności:

Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie między innymi:

1/ realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – obsługa interesantów,
2/ prowadzenie postępowania w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego ,
3/ przyjmowanie,kompletowanie i weryfikacja wniosków i dokumentacji w zakresie świadczeń rodzinnych,
4/ prowadzenie i przechowywanie akt świadczeniobiorców,
5/ kompletowanie i weryfikacja wniosków dotyczących świadczeń opiekuńczych,
6 opracowywanie i przygotowywanie zaświadczeń dla świadczeniobiorców oraz innych pism w zakresie prowadzonych spraw,
7/ prowadzenie zbiorów danych i baz danych w systemie TOP-TEAM.

Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty można składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i telefonu kontaktowego z dopiskiem „Oferta na stanowisko referenta ” w terminie do dnia  15 grudnia 2008 roku,

- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, Ciechanów, ul. Fabryczna 8,
- lub przesłać na adres:

Urząd Gminy w Ciechanowie
ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

1/ zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi
oferentami. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.

2/ umowa o pracę na czas nieokreślony może zostać poprzedzona umową o pracę na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy i umową o pracę na czas określony nieprzekraczający 6 miesięcy.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ciechanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Ciechanów, 28.11.2008r

Wójt Gminy

inż . Marek Kiwit

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 kwietnia 2011 08:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1482
26 kwietnia 2011 08:40 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::