Nabór pracowników - archiwum

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Ciechanowie.

 

Wójt Gminy Ciechanów poszukuje kandydata na stanowisko referenta finansowego w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Ciechanowie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne:

1/ wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne;

2/ co najmniej dwuletnia praktyka w administracji publicznej;

3/ umiejętność obsługi komputera i programów PROGMAN /Finanse DDJ, Wyposażenie/

4/ znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych;

5/ niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;

6/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;

7/ nieposzlakowana opinia;

Wymagania dodatkowe:

1/ znajomość tematyki samorządu gminnego;

2/ znajomość ustawy o systemie oświaty,

3/ znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

4/ prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

- oświadczenie o niekaralności i o nieposzlakowanej opinii;

- dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe lub kserokopie poświadczone w Urzędzie;

- dokumenty poświadczające staż pracy lub kserokopie poświadczone w Urzędzie;

- CV;

- kwestionariusz osobowy;

Zakres wykonywanych czynności:

Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie między innymi:

1/ realizacja zadań wynikających z ustawy o rachunkowości,

2/ prowadzenie dokumentacji finansowo- księgowej;

3/ prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym,

4/ prowadzenie ewidencji w rozliczaniu inwentaryzacji majątku szkół,

5/ sporządzenie i przekazywanie przelewów drogą elektroniczną,

6/ prowadzenie spraw w zakresie refundacji pracodawcom kosztów nauki młodocianych pracowników,

7/ prowadzenie programów „PFRON” w zakresie dofinansowania kosztów nauki dla uczniów niepełnosprawnych,

8/ prowadzenie zbiorów danych i baz danych w ramach Systemu Informacji Oświatowej z placówek oświatowych,

9/ prowadzenie spraw w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty można składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i telefonu kontaktowego z dopiskiem „ Oferta na stanowisko referenta finansowego” w terminie do dnia 22 października 2008 roku,

- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8

- lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

1/ w przypadku nie rozstrzygnięcia naboru w drodze ofert zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne

z wybranymi ofertami.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.

2/ umowa o pracę na czas nieokreślony może zostać poprzedzona umową o pracę na okres próbny nie

przekraczający 3 miesięcy i umową o prace na czas określony nie przekraczający 6 miesięcy.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ciechanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Ciechanów, 2008-10-08

Wójt Gminy Ciechanów

inż. Marek Kiwit

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 kwietnia 2011 08:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1369
26 kwietnia 2011 08:38 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::