Nabór pracowników - archiwum

Nabór na stanowisko specjalisty ds.zamówień publicznych i funduszy unijnych

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Ciechanów poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty do spraw zamówień publicznych i funduszy unijnych .

Wójt Gminy Ciechanów ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Ciechanów do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.


Wymagania kwalifikacyjne:


1/ wykształcenie co najmniej średnie ,

2/ co najmniej 5-letnia praktyka w administracji publicznej w przypadku posiadania wykształcenia średniego,

3/ umiejętność obsługi komputera,

4/ znajomość tematyki samorządu gminnego .


Mile widziane będą:


1/ doświadczenie w pracy w pozyskiwaniu funduszy unijnych,

2/ znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych,

3/ znajomość przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz prawa unijnego,

4/ uregulowany stosunek do służby wojskowej,

5/ prawo jazdy kat.B.


Wymagane dokumenty:


- oświadczenie o niekaralności i o nieposzlakowanej opinii,

- dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe lub kserokopie poświadczone w Urzędzie,

- dokumenty poświadczające staż pracy lub kserokopie poświadczone w Urzędzie,

- CV

- kwestionariusz osobowy.


Zakres wykonywanych czynności:


Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie:

1/ przygotowywanie wniosków na pozyskanie funduszy unijnych,

2/ prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi,

3/ organizowanie przetargów na inwestycje objęte zamówieniami publicznymi.


Miejsce i termin składania ofert:


Wymagane dokumenty można składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i telefonu kontaktowego z dopiskiem „oferta na stanowisko specjalisty” w terminie do dnia 15 stycznia 2007 roku,

- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, Ciechanów, ul.Fabryczna 8,

- lub przesłać na adres: 

Urząd Gminy w Ciechanowie

ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów.


Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.


Inne informacje:


1/ zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi oferentami. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.

2/ umowa o pracę na czas nieokreślony może zostać poprzedzona umową o pracę na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy i umową o pracę na czas określony nieprzekraczający 6 miesięcy.


Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ciechanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Ciechanów, 2006-12-28

Wójt Gminy

inż . Marek Kiwit

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 kwietnia 2011 08:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1219
26 kwietnia 2011 08:36 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::