Rok 2013

Protokół Nr XXVIII/13 z Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 września 2013 r.

 

PROTOKÓŁ NR XXVIII/13

 

z Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 września 2013 roku w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów – pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Ciechanów.

 

W Sesji uczestniczyło 12 radnych na stan 15 radnych

/lista obecności w załączeniu/.

W Sesji uczestniczyło 25 sołtysów na stan 34 sołtysów

lista obecności w załączeniu/.

Ponadto w Sesji uczestniczyli:

 1. Pan Marek Kiwit –Wójt Gminy

 2. Pani Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy

 3. Pani Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy

 4. Adam Olszewski – Radca Prawny UG

 5. Helena Pawłowska – kierownik referatu rolnictwa

 6. Iwona Łukaszewska – kierownik GOPS

 7. Zbigniew Andres – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie

 8. Halina Pawlak – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami.

Radni nie zgłosili wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty w brzmieniu:

Przebiegobrad:

Obradyotworzył Pan Eugeniusz Olszewski – przewodniczący Rady Gminy Ciechanów. Powitał wszystkich obecnych,oraz stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Poinformował, że porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 4. Interpelacje i zapytania Radnych.

 5. Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.

 6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ciechanów za I półrocze 2013 roku.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na 2013 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla gminy Ciechanów na lata 2013 – 2016”.

 11. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych w miejscowości Gąski.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Gąski o numerze ewidencyjnym 114/2.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych w miejscowości Gąski o numerach ewidencyjnych 198/4 i 137/4.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych w miejscowości Gąski.

 15. Wolne wnioski i zapytania.

 16. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

 17. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokoły z ostatnich sesji znajdowały się w sekretariacie Urzędu Gminy i każdy mógł się zapoznać z ich treścią. Zaproponował by protokoły z poprzednich sesji przyjąć bez czytania.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła protokoły z poprzednich sesji.

Ad. 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

Pan Wójt poinformował, że została podpisana umowa na remont świetlicy w Rutkach Marszewicach, który będzie obejmował m.in. wymianę dachu i okien oraz umowa na wykonanie potrójnego utrwalenia dróg gminnych. Została również wykonana tzw. nakładka asfaltowa na drodze relacji Romanowo – Rydzewo. Poinformował także, że Zarząd Powiatowy Dróg w Ciechanowie zwrócił się o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na 2014 rok środków w wysokości 400.000 zł jako dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej relacji Ościsłowo - Sulerzyż – Chotum w ramach umowy partnerskiej zawartej na potrzeby wniosku o dofinansowanie unijne do ww. zadania. W sprawie kanalizacji w Chruszczewie poinformował, że w związku z rezygnacją Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z budowy drogi Nr 615 wstrzymano wydanie oświadczenia o prawie do dysponowania gruntami na cele budowlane. Po uzgodnieniach z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich czekamy na takie oświadczenie dla ZWIK-u Ciechanów by wspólnie z gmina miejską przystąpić do realizacji inwestycji. Ponadto poinformował, że w dniu 2 października 2013 roku nastąpi zamknięcie dwóch przejazdów kolejowych na terenie gminy Ciechanów. Pan Wójt przedstawił także zarządzenia, które wydał od dnia 01 lipca b.r.

Ad.4 Interpelacje i zapytania Radnych.

Radny Chmieliński zapytał kiedy nastąpi odbiór wiaduktów w Mieszkach Różkach. Zwrócił się także o ustawienie oświetlenia ulicznego w Mieszkach Różkach i Mieszkach Atlach oraz o wymianę punktów świetlnych w Grędzicach.

Radny Majkowski zwrócił się o zmianę kursowania linii numer „2”, dostosowując ją do zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Ciechanowie. Radny zwrócił się także o budowę przystanku autobusowego w miejscowości Ropele oraz o wyrównanie drogi relacji Niestum – Ropele.

Radna Żebrowska zwróciła się o przedłużenie linii autobusowej nr 5 w dni świąteczne, kursów autobusów z przystanku ul. Asnyka do Sokołówka, o godzinie 8.55 i 11.10 oraz powrotnych kursów z Sokołówka do ulicy Asnyka o godz. 9.29 i 11.35. Zwróciła się o wyrównanie drogi gminnej w |Mieszkach Wielkich oraz o wybudowanie przystanku w ww. miejscowości.

Ad.5 Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.

Sołtys z Rykaczewa zwrócił się wybudowanie przystanku w ww. miejscowości.

Sołtys z Niestumia poinformował, że mieszkańcy wysypują śmieci przy stawie.

Sołtys z Ujazdówka poinformował, że została rozkopana przez wykonawców droga relacji Ujazdówek – Gorysze.

Sołtys z Chruszczewa zapytała czy rada sołecka może wynajmować świetlice wiejską i pobierać za to opłaty w sytuacji gdy remont świetlicy był przeprowadzony przy udziale środków unijnych. Zwróciła się także do Wójta o zakupienie krzeseł do świetlicy.

Sołtys z Wólki Rydzewskiej zwrócił się o remont drogi w ww. miejscowości.

Sołtys Ujazdowa zapytał czy firma Cedrob może zamknąć wyjazd na drogę nr 60 podczas przebudowy drogi wewnętrznej prowadzącej do zakładu.

Sołtys z Gumowa poinformowała, że został uszkodzony przystanek autobusowy przy drodze krajowej w ww. miejscowości.

Sołtys z Kargoszyna zgłosił, że przy ul. Wiejskiej pozostawiono nie poprawiony 3 m odcinek drogi.

Sołtys z Pęchcina zapytała czy przystanki autobusowe są w zarządzie gminy Ciechanów.

Ad. 6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ciechanów za I półrocze 2013 roku.

Pan Skarbnik przedstawiła informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy Ciechanów za I półrocze 2013 roku. Poinformowała, że realizacja ogólnego planu wydatków budżetowych przebiegała następująco, na plan 18.670.892,98 zł zrealizowano 7.960.221,36 zł tj. 42,63 % zadań całorocznych Wydatki bieżące zrealizowano w 48,71 % na plan 15.244.881,70 zł wykonano 7.409.621,95 zł, a wydatki majątkowe tylko w 16,07 % na plan 3.426.011,28 zł wykonano 550.559,41 zł. Dodała, że zobowiązania niewymagalne wynoszą 60.504,97 zł i łącznie z wykonanymi wydatkami nie przekraczają planu, a dotyczą dostaw towarów i usług. Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo zgodnie z planami finansowymi jednostek, a wydatki realizowane będą w II półroczu. Pani Skarbnik odczytała uchwałę nr Ci.261.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w warszawie z dnia 4 września 2013 r wyrazająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Ciechanów informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła ww. informację.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Ciechanów za I półrocze 2013 roku w załączeniu do protokołu.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały wraz z załącznikami do projektu. Poinformowała, że

w związku ze zmianą budżetu gminy na 2013 rok wartości przyjęte w budżecie powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w Wieloletniej prognozie Finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy. Z tych powodów dokonuje się także zmian w Wieloletniej Prognozie. Poinformowała, że projekt przewiduje wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków ogółem na kwotę 1.255.255,71 zł w tym dochody bieżące o kwotę 1.225.255,71 zł i dochody majątkowe o kwotę 1.131.405,71 zł i dochody majątkowe o kwotę 123.850,00 zł. Ponadto w roku 2013 wydatki inwestycyjne przyjęto w oparciu o wiedzę umów podpisanych z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie środków PROW i środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych na 2013 rok. Sfinansowanie nakładów nastąpi z dochodów własnych. Ponadto zaplanowano środki na wydatki majątkowe na lata 2014 – 2020 z wolnych środków budżetu gminy.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła ww. uchwałę.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na 2013 rok.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że stałe komisje Rady Gminy Ciechanów pozytywnie zaopiniowały ww. zmiany. Zmiany obejmują zwiększenia po stronie dochodów w kwocie 124.135,00 zł i obejmują działy:

 • gospodarka mieszkaniowa w kwocie 8.500,00nzł z tytułu zwiększonych wpływów z czynszu od najmu lokali gminnych w kwocie 6.000,00 zł i otrzymanej darowizny z PUK Ciechanów na zorganizowanie otwarcia świetlicy wiejskiej w Chruszczewie po zakończonym remoncie w kwocie 2.500,00 zł

 • administracja publiczna w kwocie 74.000,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów odsetek z lokat bankowych w kwocie 30.000 zł i refundacja poniesionych kosztów pracowników interwencyjnych publicznych w kwocie 44.000,00 zł

 • dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 30.000 zł z tytułu zwiększenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 20.000 zł i podatku od środków transportowych w kwocie 10.000 zł

 • pomoc społeczna w kwocie 1.200,00 zł z tytułu wprowadzenia dotacji na usługi opiekuńcze

 • edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 10. 435,00 zł z tytułu wprowadzenia dotacjo na dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r.

Poinformowała, że zmniejszenia po stronie dochodów obejmują działy:

 • gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1.000 zł z tytułu zmniejszonych wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

 • dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 15.000 zł z tytułu zmniejszonych wpływów opłaty eksploatacyjnej.

Natomiast zwiększenia po stronie wydatków obejmują działy:

 • rolnictwo i łowiectwo z tytułu zwiększenia nakładów na budowę odcinków sieci wodociągowej w Chruszczewie w kwocie 50.000 zł, Barakach Chotumskich w kwocie 10.000 zł, Rutkach Borkach w kwocie 30.000 zł, Nużewku w kwocie 10.000 zł

 • transport i łączność w kwocie 160.000 zł na remont drogi w Mieszkach Atlach w kwocie 35.000 zł, remont przepustu w Chruszczewie w kwocie 64.500 zł oraz pozostałe remonty dróg gminnych w kwocie 60.000 zł

 • gospodarka mieszkaniowa w kwocie 64.500 zł na zorganizowanie otwarcia świetlicy wiejskiej w Chruszczewie po zakończonym remoncie w kwocie 2.500 zł, zakup gruntów w gąskach w kwocie 2.000 zł i remont świetlicy wiejskiej w Rutkach Marszewicach w kwocie 60.000 zł

 • administracja publiczna w kwocie 94.000 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych

 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 20.000 zł na odmulenie i pogłębienie zbiornika przeciwpożarowego w Sokołówku

 • pomoc społeczna w kwocie 1.200 zł na wynagrodzenie dla opiekunki społecznej w ramach dotacji celowej

 • edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 10.435 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Pani Skarbnik dodała, że zmniejszenia po stronie wydatków dotyczą działów:

 • rolnictwo i łowiectwo w kwocie 220.000 zł z tytułu zmniejszenia nakładów na budowę odcinków sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich w kwocie 10.000 zł, Mieszkach Różkach w kwocie 20.000 zł, Rutkach Marszewicach w kwocie 30.000 zł, Kownatach Żędowych w kwocie 10.000 zł i budowę kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej relacji Ciechanów – Chruszczewo w kwocie 150.000 zł

 • gospodarka mieszkaniowa w kwocie 2000 zł z tytułu zmniejszenia nakładów na zakup gruntów w Mieszkach Wielkich

 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 120.000 zł z tytułu zmniejszenia nakładów na remont remizy strażackiej w Rydzewie.

Rada Gminy Ciechanów podjęła ww. uchwałę stosunkiem głosów:

za – 11 głosów

wstrzymujące – 1 głos

Uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że stałe komisje Rady Gminy Ciechanów pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały. Dodała, że mieszkaniec gminy Ciechanów zgłosił do tut. Urzędu uszkodzenie gruszy pospolitej, która posiada status pomnika przyrody rosnącej na gruntach prywatnych. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Wójt przekazał do uzgodnienia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie Wydziału Spraw Terenowych w Ciechanowie. Organ poinformował, że uzgadnia projekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody w uzasadnieniu podając utratę wartości przyrodniczych oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego z uwagi na to, że drzewo rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla gminy Ciechanów na lata 2013 – 2016”.

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że gminny program sporządza się na okres 4 lat a tryb sporządzenia programu obejmował zebranie i analizę istniejących materiałów z inwentaryzacją gminnego zasobu dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem danych z ewidencji zabytków, analizę wniosków obejmującą określenie potencjalnych szans i zagrożeń dla zachowania i ochrony posiadanego dziedzictwa w aspekcie rozwoju społeczno - gospodarczego gminy oraz określenie priorytetów, kierunków działań i zadań wraz ze wskazaniem metod ich realizacji. Dodała, że program został przesłany do zaopiniowania do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie Delegatura w Ciechanowie gdzie uzyskał pozytywną opinię.

Powiedziała, że uwzględniając wnioski stałych komisji Rady Gminy został zaktualizowany załącznik nr 2 do programu obejmujący wykaz wszystkich zabytków istniejących.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła ww. uchwałę.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych w miejscowości Gąski.

Pani Halina Pawlak przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że projekt przewiduje nieodpłatne nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Gąski, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 113/7, 113/16, 113/18, 113/20, 113/33.

Poinformowała, że nabycie tych nieruchomości związane było z projektem poszerzenia drogi i wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego ulicy Leśnej w Gąskach. Komisja Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów wyraziła negatywną opinię w tej sprawie uzasadniając, że ulica jest tak wąska, że nawet wprowadzając ruch jednokierunkowy nie zostanie rozwiązany problem przejezdności drogi. Ponadto mieszkańcy przylegających nieruchomości mają dojazd do swoich posesji inna drogą.

Rada Gminy Ciechanów nie podjęła uchwały w tej sprawie stosunkiem głosów:

za – 3 głosy

przeciwne – 6 głosów

wstrzymujące – 3 głosy

Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Gąski o numerze ewidencyjnym 114/2.

Pani Halina Pawlak przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że projekt przewiduje odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej w miejscowości Gąski o numerze ewidencyjnym 114/2. Nabycie nieruchomości nastąpi od prywatnego właściciela na poszerzenie drogi gminnej (ul. Olchowa) w miejscowości Gąski.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad.13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych w miejscowości Gąski o numerach ewidencyjnych 198/4 i 137/4.

Pani Halina Pawlak przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że projekt przewiduje zamianę nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 198/4 położonej w miejscowości Gąski, stanowiącej własność gminy Ciechanów na niezabudowana nieruchomość gruntową stanowiącą własność prywatną oznaczoną numerem ewidencyjnym 137/4 w miejscowości Gąski. Zamiany dokonuje się celem poszerzenia drogi gminnej tj. ul. Olchowa w miejscowości Gąski.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad.14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych w miejscowości Gąski.

Pani Halina Pawlak przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że projekt przewiduje zamianę nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 131/2, 127/2, 107/1, 110/1 w miejscowości Gąski stanowiących własność prywatna na niezabudowana nieruchomość gruntowa o numerze ewidencyjnym 198/2 w miejscowości Gąski stanowiąca własność gminy. Zamiany dokonuje się celem poszerzenia drogi gminnej tj. ul. Olchowa w miejscowości Gąski.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad.15 Wolne wnioski i zapytania.

Sołtys z Niechodzina zwrócił się o naprawę drogi w ww. miejscowości.

Radny Petrykowski zwrócił się postawienie znaku drogowego na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Przążewo.

Sołtys z miejscowości Wólka Ryzdewska zwrócił się o naprawę jednej lampy ulicznej w ww. miejscowości.

Pani Margel – mieszkanka Grędzic zwróciła się o postawienie lampy ulicznej w miejscowości Grędzice znajdującej się w pobliżu jej domu.

Ad.16 Odpowiedzi na pytania i wnioski.

Pan Wójt odnośnie oświetlenia ulicznego w Mieszkach Atlach i Mieszkach Różkach poinformował, że lampy zostaną postawione gdy gmina otrzyma pozwolenie od Zakładu Energetycznego.

Odnośnie wniosku dot. przystanku autobusowego w Ropelach Wójt odpowiedział, że jest to w gestii dyrektora SP nr 5 w Ciechanowie.

Odnośnie wniosku dot. zmiany kursowania linii nr 5 w dni świąteczne Wójt odpowiedział, że w tej sprawie został złożony wniosek do Prezydenta Miasta i ZKM w Ciechanowie. Został on rozpatrzony negatywnie.

Poinformował, że droga relacji Sokołówek-Mieszki Wielkie będzie w przyszłości wytyczona i przebudowana, jednak na chwilę obecną zostanie tylko doraźnie naprawiona.

Odnośnie budowy przystanku przy figurce poinformował, że wykonawca nie wywiązał się z terminu rozpoczęcia budowy.

Odnośnie kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie Pan Wójt poinformował, że firma Euromosty zrobiła projekt wzdłuż ul. Mławskiej a inny projektant jest w trakcie projektowania kanalizacji w całym Chruszczewie. Następnie zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony, w którym zostanie wyłoniony wykonawca.

Odnośnie drogi krajowej nr 60 Wójt poinformował, że nie został powiadomiony o przebudowie drogi przez firmę Cedrob.

Odnośnie przystanków w Pęchcinie wzdłuż drogi krajowej nr 60 Wójt poinformował, że odpowiedzialna jest za to Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad. Ponadto wcześniej wszystkie przystanki wzdłuż drogi nr 60 zostały przekazane sołtysom w gminie Ciechanów.

Ad. 17 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów podziękował wszystkim za przybycie i zamknął XXVIII Sesję Rady Gminy.

 

 

Protokołowała                                               Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów

 

Katarzyna Szwarczewska                                               Eugeniusz Olszewski

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2013 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 993
02 grudnia 2013 11:07 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie załącznika [prot_28.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 grudnia 2013 11:05 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::