Prawo miejscowe

Uchwała Nr XXXVIII/224/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXVIII/224/18
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ciechanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) i art. 12 ust. 1 i 3, art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z 2017 r. poz. 2245 i 2439 oraz z 2018 r. poz. 310 i 650) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów o zawartości:

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo w ilości:

a) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 5,

b) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 25;

2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa):

a) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 5,

b) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 25;

3) powyżej 18% zawartości alkoholu:

a) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 5,

b) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 25.

§ 2. 

Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1) punkt sprzedaży czy podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 100 mb. (nie obowiązuje w przypadku granicy naturalnej oraz drogi wojewódzkiej i krajowej) od:

a) placówek oświatowo-wychowawczych,

b) budynków kultu religijnego;

2) pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą od drzwi wejściowych punktu sprzedaży do drzwi wejściowych obiektu chronionego;

3) najkrótsza droga, o której mowa w pkt 2 oznacza dojście po terenie dopuszczonym dla ruchu pieszego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.).

§ 3. 

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może zostać wydane dla niżej wymienionych miejsc publicznych na terenie gminy:

1) boisko sportowe w Kownatach Żędowych;

2) plac manewrowy OSP w Rydzewie;

3) remizy OSP i place przy remizach;

4) świetlice wiejskie i place przy świetlicach.

§ 4. 

Tracą moc:

1) Uchwała Nr V/40/03 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20marca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 100, poz. 2465);

2) Uchwała Nr XXV/154/2001 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2018 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 273
22 czerwca 2018 15:14 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwalaxxxviii2241820180621.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 czerwca 2018 15:14 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::