Rok 2012

Uchwała Nr XV/100/12 Rady Gminy Ciechanów z dn. 23 marca 2012 r.

 

 

U C H W A Ł A Nr XV/100/12

RADY GMINY CIECHANÓW

z dnia 23 marca 2012 r.

 

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Goryszach

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./, oraz art. 59 ust.1,2,3 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm./, oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240,z późn. zm./- uchwala się, co następuje:

 

§1.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie

z dniem 31 sierpnia 2012r. likwiduję się Szkołę Podstawową w Goryszach.

 

§2.

1. Uczniom zapewnia się kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej w Chotumiu lub

w Szkole Podstawowej w Gumowie.

2. Dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmuje Wójt, z wyłączeniem dokumentacji

przebiegu nauczania, która zostaje przekazana Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty

w Warszawie.

§3.

1. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Gmina Ciechanów

2. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Ciechanów.

 

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciechanów.

 

§5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Eugeniusz Olszewski

 

 

Wiadomości powiązane

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2012 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 1264
26 marca 2012 13:48 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie załącznika [uchwala_100.pdf] do dokumentu.
26 marca 2012 13:47 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::