Rok 2005

PROTOKÓŁ Nr XXVI/2005

PROTOKÓŁ Nr XXVI/2005

z Sesji Rady Gminy w dniu 6 grudnia 2005 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Leszka Zmudczyńskego – Przewodniczącego Rady Gminy.

W Sesji uczestniczyło:

– 15 radnych na stan 15 radnych

 • 31 sołtysów na stan 35 sołtysów

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Spoza Rady Gminy w Sesji udział wzięli :

 1. Marek Kiwit – Wójt Gminy

 2. Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy

 3. Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy

 4. Jerzy Ryziński – Kierownik Ref. GZ.R.BIGK

 5. Teresa Jakubiak – Kierownik GOPS

 6. Krystyna Nawrocka – Kierownik GBP

 7. Adam Olszewski – Radca Prawny

 8. Paweł Osik – Kierownik Posterunku Policji w Ciechanowie

 9. Hanna Murawska – Radna Rady Powiatu Ciechanowskiego

 10. Wiesława Pogorzelska – Dyrektor SP w Goryszach

 11. Bożenna Keller – Dyrektor SP w Chotumiu

 12. Eugeniusz Rudnicki – Dyrektor SP w Gumowie

 13. Iwona Sapkowska – Dyrektor Gimnazjum w Gumowie

 14. Wiesława Krawczyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 15. Wojciech Kamiński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Ciechanów

Przebieg obrad :

Pan Leszek Zmudczyński – Przewodniczący Rady Gminy otwierając posiedzenie powitał wszystkich obecnych oraz stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek dzienny obrad:

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 5. Interpelacje i zapytania Radnych.

 6. Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2006.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 11. Ustalenie ceny żyta przyjętej do podstawy obliczania podatku rolnego na 2006 rok.

 12. Ustalenie ceny drewna przyjętej do podstawy obliczania podatku leśnego na 2006 rok.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia i zasad używania herbu Gminy Ciechanów.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Ciechanów na lata 2005 – 2013.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005.

 18. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

 19. Wolne wnioski i zapytania.

 20. Zamknięcie obrad.

 

Ad.2

Pan Przewodniczący zaproponował zmianę w porządku obrad – wprowadzenie tematu uchwał:

pkt.16A

Podjęcie uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami.

 

Ad.3

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji bez wprowadzania zmian i bez czytania. Wniosek swój uzasadnił tym, że sam osobiście zapoznał się z treścią protokołu i odzwierciedla ona w pełni przebieg obrad. Ponadto poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniej Sesji.

 

Ad.4

Pan Wójt poinformował, że została podpisana umowa odnośnie dofinansowania budowy remizy w Modle.

Powiadomił, że została przedłużona trasa autobusów nr 1 i 13, jednocześnie Prezes ZKM poinformował, aby Gmina dofinansowała przedłużenie kursowania autobusu nr 1. Odnośnie autobusu nr 11 godziny przejazdu nie będą zmienione, ponieważ tym autobusem dojeżdżają pracownicy firmy BAUER i godziny kursowania autobusu są dostosowane do ich potrzeb.

Pan Wójt poinformował, że w związku z dożywianiem uczniów, prawdopodobnie obiady będą zamawiane i dowożone do szkół, ponieważ przystosowanie kuchni do obowiązujących norm oraz zatrudnienie personelu potrzebnego do całej obsługi jest niekorzystne pod względem finansowym.

Ponadto Pan Wójt poinformował, że jest przygotowywany budżet na 2006 rok, w związku z tym sesja w sprawie zatwierdzenia budżetu odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2006 roku.

 

Ad.5

Interpelacje i zapytania Radnych.

Radny Kaliszewski powiedział, że na poprzedniej sesji był obecny przedstawiciel Sejmiku Wojewódzkiego pan Paweł Obermeyer. Była poruszona sprawa poprawy bezpieczeństwa poprzez budowę ścieżki rowerowej w Chruszczewie. Zapytał się czy jest już podjęta decyzja w tej sprawie, zapytał się również o gazociąg w Chruszczewie.

Radny Majkowski zapytała się czy plan budżetu na 2006 rok jest już ostateczny, ponieważ nie ma ujętych inwestycji w Przążewie. Zwrócił się o remont dróg w Przążewie, Ropelach i Kargoszynie oraz o wyczyszczenie rowu melioracyjnego.

 

Ad.6

Wypowiedzi i zapytania Sołtysów:

Sołtys Bartczak zapytał się czy będzie możliwe podłączenie gazociągu w Pęchcinie.

Sołtys Pawłowski odnośnie wodociągu w Przążewie powiedział, że wymiana rur jest niezbędna. Poinformował, że dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie wysiadają na przystanku autobusowym przy ul. Wojska Polskiego, żeby dostać się do szkoły skracają sobie drogę, jednak nie ma tam chodnika i gdy są opady deszczu jest problem z przedostaniem się na" skróty”do szkoły. Zapytał się pana Wójta czy mógł by odbyć rozmowy z Prezydentem Miasta odnośnie budowy chodnika.

Sołtys Lazarski powiedział, że nie ma lampy ulicznej w Romanowie. Poinformował, że wyjazd z Romanowa – Sulerzyż w kierunku Chotumia, jest bardzo niebezpieczny w związku z tym zwrócił się o naprawę.

Sołtys Rutkowski zwrócił się o naprawę drogi w Mieszkach Wielkich, poinformował, że nie ma dostępu do hydrantów, ponieważ znajdują się w ziemi.

Sołtys Mańkowski zwrócił się o ustawienie znaku drogowego w Wólce Rydzewskiej, zapytał się czy jest w planach na 2006 rok naprawa drogi w Wólce Rydzewskiej.

Sołtys Załuska zwrócił się o naprawę drogi Kanigówek – Sulerzyż.

Sołtys Jezierski zwrócił się z prośbą o podjęcie działań mających na celu usprawnienia funkcjonowania komunikacji miejskiej w"starej“ części Chruszczewa oraz poprawę bezpieczeństwa związana ze zmianą kursowania autobusu nr 1.

Ad.7

Pani Ewa Jędrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006. Poinformowała, że są zastosowane obniżenia stawek dotyczących budynków i gruntów związanych z działalnością gospodarczą, ma to na celu pozyskanie przedsiębiorców lub inwestorów na teren gminy Ciechanów, z uwagi na powyższe w 2006 roku przyjęte zostanie 85,9 % górnej stawki ustawowej, porównując do roku 2005. Stwierdza się, że w 2006 roku ( przyjmując stawkę 15,83 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej) nie zostanie osiągnięta górna stawka z 2005 roku a jedynie 88 %.

Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego zostało przyjęte 54,5 % górnej stawki ustawowej i także można stwierdzić, że nie zostanie osiągnięta górna stawka z 2005 roku a jedynie 56,3 %. Stawki od pozostałych budynków będących we władaniu emerytów i rencistów stanowią 60,9 % do pozostałych budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, czyli zwolnienia dla emerytów i rencistów wynoszą ok. 40 %.Radny Kaliszewski poinformował, że Komisja Planowania Budżetu i Finansów stwierdziła, iż opłata stała za ok. 1100 przyłączy wodociągowych w roku przyszłym wyniesie ok. 57 tyś. zł. W tym wypadku należałoby się zastanowić nad zasadnością zastosowania zwolnienia w podatku od nieruchomości tj. od budowli związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem wsi w wodę. Komisja wnioskuje o ustalenie 1% podatku od w/w budowli oraz wnosi do ZWiK w Ciechanowie o zaniechanie w"taryfie wodnej” pobieraniu opłaty stałej. Taryfę należy ustalić tylko za pobór wody zgodnie z odczytem wodomierza.

Pan Wójt powiedział, że odbył rozmowę z Prezesem ZWiK z której wynika, że ZWiK nie wycofa się z pobierania opłaty stałej w związku z tym zaproponował wprowadzić 1 % podatku od budowli związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem wsi w wodę.

Rada Gminy podczas głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę wraz z wprowadzonymi zmianami w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.8

Pani Ewa Jędrzejewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Poinformowała, że stawki określone na 2006 rok w stosunku do roku ubiegłego nie uległy podwyższeniu (przyjmując wskaźnik 2,5%), dodała, że zmniejszeniu uległy stawki od ciągników siodłowych z uwagi na fakt przystosowania ich do górnych stawek ustawowych (wynika to ze zmiany kursu euro).

Rada Gminy podczas głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.9

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2006. Powiedziała, że stawka w porównaniu do roku ubiegłego nie uległaby zmianie i nadal wynosiłaby 50 zł. od posiadania 1 psa. Poinformowała, że Uchwała powinna zostać podjęta ze względu na zachowanie zwolnień Rady Gminy z opodatkowania jednego psa, służącego pilnowaniu gospodarstwa domowego.

Rada Gminy podczas głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.10

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, poinformowała, że ze względu na dostosowanie formularzy do obowiązujących przepisów uchwała Nr III/26/2002 stała się nieaktualna.

Rada Gminy podczas głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.11

Pani Skarbnik poinformowała, że w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 roku – cena żyta wyniosła 27,88 zł za 1 dt.

Poinformowała, że w stosunku do roku poprzedniego dochód gminy zostanie zmniejszony o kwotę 120 tyś. zł, ponieważ cena żyta przyjęta jako podstawa do naliczania podatku w 2005 roku wynosiła 36,30 zł. z czego wynika, iż została obniżona o 24,2%.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła podaną przez GUS cenę żyta jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2006 rok.

 

Ad.12

Pani Skarbnik poinformowała, że w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005r., wyniosła 131,35 zł za 1 m3

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła podaną przez GUS cenę drewna jako podstawę do naliczenia podatku leśnego na 2006 rok.

 

Ad.13

Pani Maria Nadratowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustanowienia i zasad używania herbu Gminy Ciechanów.

Pani Sekretarz powiedziała, że Herb Gminy Ciechanów nawiązuje zarówno do herbu Powiatu i miasta Ciechanów: w polu tarczy o barwie niebieskiej w dolnej części tarczy umieszcza się falisty, ukośny, biały pas rzeki, w górnej, prawej części tarczy żółty kłos – symbolizujący rolniczy charakter gminy, w górnej, lewej części tarczy żółty klucz – który nawiązuje do klucza św. Piotra – z herbu miasta Ciechanów.

Rada Gminy podczas głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia i zasad używania herbu Gminy Ciechanów.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.14

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Poinformowała, że 21 listopada br. wpłynął wniosek z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o przedłużenie o 1 rok przez Radę Gminy Ciechanów czasu obowiązywania dotychczasowych taryf opłat za wodę i ścieki zatwierdzonych Uchwałą Nr XVIII/109/04 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Ciechanów na okres do 31 grudnia 2006 roku.

Radny Kaliszewski poinformował, że mieszkańcy gminy sprzeciwiają się opłacie stałej, ponieważ są przypadki gdzie koszt tej opłaty przewyższa koszty zużytej wody, również w niektórych gospodarstwach domowych są pobierane opłaty za więcej niż jeden wodomierz.

Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosunkiem głosów:

 • 1 za

 • 3 przeciw

 • 10 wstrzymujących

 

Ad.15

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Ciechanów.

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stosunkiem głosów:

 • 13 za

 • 1 wstrzymujący

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.l6

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Ciechanów na lata 2005 – 2013.

Radny Antochów zapytał się dlaczego nie odbyło się posiedzenie Komisji d/s Rozwoju Lokalnego. Zapytał się czy bez opinii tej Komisji można podejmować uchwałę i czy jest sens aby ta Komisja dalej istniała.

Pani Sekretarz powiedziała, że każdy Radny otrzymał w materiałach projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Ciechanów na lata 2005 – 2013, a poza tym zmiany były niewielkie i wiązały się ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie z ZPORR w wyniku czego zmiany w PRL dotyczyły terminów wykonania oraz zwiększonych kwot.

Rada Gminy podczas głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Ciechanów na lata 2005 – 2013.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.16A

Pan Wójt zwrócił się do Rady Gminy o wycofanie z porządku dziennego obrad projektu uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej. Uzasadnił swoją prośbę tym, że przez problemy zdrowotne nie był obecny w pracy i nie skonsultował tego tematu z Radnymi.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła propozycję Pana Wójta.

 

Ad.17

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005. Poinformowała o zmianach po stronie dochodów, w tym:

zwiększenia:

 • w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8.000,00 zł z tyt. zwiększonych wpływów ze sprzedaży mienia gminnego

 • w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 11.000,00 zł z tyt. zwiększenia dochodów z:

 • podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.500,00 zł

 • opłaty skarbowej – 5.000,00 zł

 • podatku leśnego – 1.500,00 zł

 • podatku od spadków i darowizn – 2.000,00 zł

 • w dziale 852 – Pomoc społeczna – 4.122,00 zł z tytułu wprowadzenia dotacji

 • w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.000,00 zł z tyt. zwiększonych wpływów z najmu lokali mieszkalnych.

Łącznie zwiększenia wynoszą – 27.122,00 zł

 

zmniejszenia:

 • w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 23.000,00 zł z tyt. zmniejszonych wpływów podatku od nieruchomości.

 • w dziale 852 – Pomoc społeczna – 8.777,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji

Łącznie zmniejszenia wynoszą – 31.777,00 zł.

 

Pani Skarbnik poinformowała o wprowadzonych zmianach budżetu gminy po stronie wydatków:

Zwiększenia:

 • w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 64.330,63 z tyt. zmiany klasyfikacji budżetowej.

 • w dziale 600 – Transport i łączność – 18.947,73 zł z tyt. zmiany klasyfikacji budżetowej.

 • w dziale 750 - Administracja publiczna – 30.400,00 zł z tyt. Zwiększonego zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych – 21.400,00 zł oraz uzupełnienia środków na płacach w administracji samorządowej – 9.000,00 zł.

 • w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.800,00 zł na budowę remizy OSP na gruncie mienia gminnego.

 • w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 45.094,00 zł na:

 • dopłatę do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy w szkołach miejskich – 1.000,00 zł

 • dopłatę do uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach miejskich – 5.600,00 zł

 • uzupełnienie płac i pochodnych w szkołach podstawowych i gimnazjum – 38.494,00 zł

 • w dziale 852 – Pomoc społeczna – 8.772,00 zł na uzupełnienie płac i pochodnych – 4.650,00 zł oraz na zakup kserokopiarki – 4.122,00 zł.

 • w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 8.000,00 zł na pokrycie kosztów pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

 • w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20.000,00 zł na opracowanie" Koncepcji odprowadzania ścieków z terenu gminy Ciechanów”

Łącznie zwiększenia wynoszą – 202.344,36 zł.

 

zmniejszenia:

 • w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 64.330,63 z tyt. zmiany klasyfikacji budżetowej.

 • w dziale 600 – Transport i łączność – 38.947,73 zł z tyt. zmiany klasyfikacji budżetowej – 18.947,73 zł i zmniejszenia nakładów na modernizację drogi Nużewo – Gołoty – 20.000,00 zł.

 • w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 16.400,00 zł z powodu niewykorzystania środków na opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

 • W dziale 710 Działalność usługowa – 6.600,00 zł z tytułu niewykorzystania środków na usługi geodezyjne.

 • W dziale 750 – Administracja publiczna – 4.000,00 zł tytułu niewykorzystanych środków na składki społeczne i PFRON.

 • w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 126.800,00 zł z tytułu rezygnacji z zaciągnięcia kredytu na budowę remizy OSP w Modle – 120.000,00 zł i niewykorzystanych środków na usługach remontowych – 5.000,00 zł i wynagrodzeń bezosobowych – 1.800,00 zł

 • w dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 10.000,00 zł z tytułu zaoszczędzonych środków na spłatę odsetek od pożyczki.

 • W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 46.494,00 zł z:

 • niewykorzystanych środków na płacach i pochodnych w GZEASz – 11.371,00 zł

 • środków na zakupach materiałów – 35.123,00 zł

 • w dziale 852 – Pomoc społeczna – 13.427,00 z tytułu niewykorzystanych środków na wypłatę zasiłków stałych – 8.777,00 zł i środków na wynagrodzenie opiekunki społecznej – 4.650,00 zł.

 

Dochody budżetu gminy na dzień 06.12.2005r. zamykają się kwotą 8.541.975,00 zł

Wydatki budżetu gminy na dzień 06.12.2005r. zamykają się kwotą 8.360.932,00 zł.

 

Budżet gminy na 2005 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

 • subwencje – 1.954.690,00 zł

 • dotacje celowe – 1.434.316,00 zł

 • dochody własne – 5.152.969,00 zł

w tym:

 • wydatki inwestycyjne – 891.424,00 zł

 • wydatki bieżące – 7.469.508,00 zł

w tym:

 1. spłata odsetek od kredytu i pożyczki – 75.000,00 zł

 2. zadania zlecone i powierzone – 1.156.201,00 zł

 3. rezerwy ogólne – 10.400,00 zł

 

Pan Waldemar Kaliszewski odczytał opinię Komisji Budżetowej: Komisja proponuje, aby Rada Gminy przyjęła projekt zmian budżetu Gminy Ciechanów na 2005 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zgodnie z propozycją Wójta.

Rada Gminy podczas głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.18

Odpowiedzi:

W sprawie budowy ścieżki rowerowej w Chruszczewie było wysyłane pismo do Urzędu Marszałkowskiego, z odpowiedzi wynika, iż Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich nie ujmuje tego typu przedsięwzięć.

W sprawie kanalizacji i gazociągu w Chruszczewie na dzień dzisiejszy nie ma aktualnych map, niezbędnych do rozpoczęcia prac w tym kierunku. Dodał, że w celu omówienia spraw związanych z gazociągiem odbędzie się w najbliższym czasie spotkanie z mieszkańcami Chruszczewa.

Odnośnie drogi Ropele – Ciechanów, jest to droga powiatowa, wielokrotnie odbywały się rozmowy z Kierownikiem Powiatowego Zarządy Dróg panią Żmijewską, były również wysyłane pisma z prośbą o naprawę nawierzchni dróg oraz wyrównanie poboczy w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze. Odpowiedzi są takie, że nie ma środków finansowych na te cele.

Pan Wójt poinformował, że wymiana wodociągu w Przążewie zostanie w całości wykonana przez ZWiK, dodał, że nie wszyscy mieszkańcy Przążewa wyrażają zgodę na wymianę.

Droga Przążewo – Kargoszyn będzie poprawiona, poinformował, że w planach jest ciąg drogi Kargoszyn – Chruszczewo.

W sprawie oczyszczania rowów melioracyjnych - Spółki Wodne nie mają środków na ten cel.

Odnośnie drogi Wólka Rydzewska – Rydzewo, został złożony wniosek na dofinansowanie modernizacji w/w drogi ze środków pochodzących z EFRR.

W sprawie drogi w Mieszkach Wielkich, jest to droga zbudowana z płyt betonowych, jednak pod ciężarem pojazdów powstały nierówności i wyrwy na tej drodze, jednak w pierwszej kolejności będą remontowane drogi w miejscowościach, w których jest remont niezbędny.

Pan Wójt poinformował, że wszystkie sprawy związane ze znakami drogowymi należy zgłaszać do Kierownika Ryzińskiego.

Pan Wójt powiedział, że dostęp do hydrantów powinien być w każdej miejscowości łatwo dostępny, w związku z tym sprawa hydrantu w Mieszkach będzie potraktowana jako pilna.

Pan Wójt poinformował, że w sprawie ścieżki dla dzieci uczęszczających do SP nr 3 zostaną podjęte rozmowy z Panią Prezydent Gładysz.

W sprawie kursowania autobusu nr 1 w Chruszczewie zostaną podjęte działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa, odnośnie kasowania drugiego biletu w celu dojechania do"starej” części Chruszczewa zostana podjęte rozmowy z Prezesem ZKM aby odstąpił od dodatkowej opłaty.

 

Ad.19

Pan Wójt powiedział, że w momencie nie podjęcia przez Radę uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prawdopodobnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji podniesie cenę wody.

Radny Majkowski zapytał się kiedy będzie przekazany nowy radiowóz dla Posterunku Policji.

Kierownik Posterunku Paweł Osik powiedział, że kilkakrotnie firmy odwoływały się od wyników przetargu dlatego sprawa się przedłużyła, ale prawdopodobnie w styczniu będzie samochód.

Pan Wójt w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia złożył wszystkim obecnym życzenia, do których przyłączył się również Przewodniczący Rady Gminy.

 

Ad.20

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim uczestnikom Sesji za przybycie i zamknął posiedzenie.

 

Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy

 

Małgorzata Sochacka Leszek Zmudczyński

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2002
22 kwietnia 2011 11:12 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::