Rok 2005

PROTOKÓŁ Nr XXII/2005

PROTOKÓŁ Nr XXII/2005

z Sesji Rady Gminy w dniu 6 maja 2005 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Leszka Zmudczyńskego – Przewodniczącego Rady Gminy.

W Sesji uczestniczyło – 15 radnych na stan 15 radnych

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Spoza Rady Gminy w Sesji udział wzięli :

 1. Marek Kiwit – Wójt Gminy

 2. Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy

 3. Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy

 4. Jerzy Ryziński – Kierownik Ref. GZ.R.BIGK

Przebieg obrad :

Pan Leszek Zmudczyński – Przewodniczący Rady Gminy otwierając posiedzenie powitał wszystkich obecnych oraz stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pan Przewodniczący Rady Gminy zaproponował porządek dzienny obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości: Rutki Begny.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości: Modła.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego.

 8. Zamknięcie obrad.

Ad.2

Rada Gminy przyjęła jednomyślnie porządek dzienny obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Ad.3

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji bez wprowadzania zmian i bez czytania. Wniosek swój uzasadnił tym, że sam osobiście zapoznał się z treścią protokołu i odzwierciedla ona w pełni przebieg obrad. Ponadto poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniej Sesji.

Ad.4

Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości: Rutki Begny. Poinformował, ze prawdopodobnie w miejscowości Rutki Begny powstanie składowisko odpadów stałych. Lokalizacja odpowiada temu przedsięwzięciu ponieważ w odległości 3 km od planowanego wysypiska nie ma żadnej zabudowy.

Radny Bukowski zapytał się czy przy podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości: Rutki Begny odnośnie powstania wysypiska nieczystości stałych, czy mieszkańcy wiedzą o zamiarze budowy w/w wysypiska.

Pan Wójt odpowiedział, że mieszkańcy zostaną powiadomieni wtedy gdy już będzie sporządzony plan, ponieważ na dzień dzisiejszy uchwała podjęta przez Radę do niczego nie zobowiązuje gdyż jest to przystąpienie do sporządzenia planu.

Radny Majkowski zainteresowany był trasą, którą będą przejeżdżały samochody do wysypiska.

Pan Wójt odpowiedział, że szczegóły będą znane gdy będzie opracowany przez specjalistów plan.

Radny Kaliszewski powiedział, że jest szansa na to że będzie mniej zanieczyszczona gmina, być może nie będą miały miejsca dzikie wysypiska na terenie Gminy Ciechanów.

Radny Gołębiewski zapytał do kogo należy teren przeznaczony pod budowę wysypiska

Pan Wójt odpowiedział, że jest to teren prywatny.

Radny Antochów zapytał się jakie będą korzyści z w/w przedsięwzięcia?

Pan Wójt odpowiedział, że dla gminy będzie wpływał podatek a dla mieszkańców szansa na pracę.

Radny Bukowski zapytał się czy z istniejącego już wysypiska w Woli Pawłowskiej są korzyści dla Gminy.

Pan Wójt odpowiedział, że za 2005 rok wpłynie podatek w wysokości 175.561,00 zł.

 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości: Rutki Begny stosunkiem głosów:

 • 11 za

 • 2 wstrzymane

(w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych).

 

Ad.5

Kierownik Ryziński przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości; Modła. Poinformował, że w planie tym będą ustalone min. zasady ochrony środowiska, przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej itp.

Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości: Modła.

 

Ad.6

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie utworzenia Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego. Poinformowała, że Gmina Ciechanów tworzy wraz z gminami powiatów ciechanowskiego, makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego Celowy Komunalny Związek Gmin Regionu Ciechanowskiego.

Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do realizacji kompleksowego regionalnego programu gospodarki odpadami na terenie gmin tworzących Związek.

Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego oraz wytypowała do zgromadzenia Związku Marka Kiwita – Wójta Gminy oraz Jerzego Ryzińskiego – kierownika referaty rolnictwa, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska.

 

Ad.7

Pani Sekretarz omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego.

Poinformowała, że Statut został przyjęty przez wszystkie gminy należące do Związku.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego.

 

Ad.8

Po wyczerpaniu porządku dziennego posiedzenia Przewodniczący podziękował za przybycie i zamknął obrady.

 

 

Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy

 

Małgorzata Sochacka Leszek Zmudczyński

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1986
22 kwietnia 2011 11:11 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::