Rok 2005

PROTOKÓŁ Nr XXI/2005

PROTOKÓŁ Nr XXI/2005

z Sesji Rady Gminy w dniu 19 kwietnia 2005 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Leszka Zmudczyńskego – Przewodniczącego Rady Gminy.

W Sesji uczestniczyło – 15 radnych na stan 15 radnych

- 33 sołtysów na stan 35 sołtysów

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

 

Spoza Rady Gminy w Sesji udział wzięli :

  1. Marek Kiwit – Wójt Gminy

  2. Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy

  3. Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy

  4. Honorata Nowakowska – Kierownik GZEAS

  5. Krystyna Nawrocka – Kierownik GBP

  6. Paweł Osik – Funkcjonariusz KPP

Przebieg obrad :

Pan Leszek Zmudczyński – Przewodniczący Rady Gminy otwierając posiedzenie powitał wszystkich obecnych oraz stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pan Przewodniczący Rady Gminy zaproponował porządek dzienny obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.Przyjęcie sprawozdania z działalności międzysesyjnej Wójta.

5.Interpelacje i zapytania Radnych.

6.Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia"Założeń do planu zaopatrzenia w energię Gminy Ciechanów”.

8.Przyjęcie sprawozdania z realizacji"Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2004 rok”.

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

11.Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej w Pęchcinie na poszerzenie drogi gminnej.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów na 2005 rok.

13.Przyznanie nagrody rocznej dla kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu.

14.Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Sylwii Wójcik na działalność Wójta Gminy za bezzasadną.

15.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu załatwienia skargi Janusza Wójcika.

16.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Mieszkach Wielkich Szkoły Podstawowej w Gumowie.

17.Odpowiedzi na pytania i interpelacje.

18.Wolne głosy i komunikaty.

19.Zamknięcie obrad.

 

 

Ad.2

Pan Przewodniczący zaproponowała wprowadzić punkt do porządku obrad – uchwałę sprawie odstąpienia od zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Mieszkach Wielkich.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła propozycję Przewodniczącego Gminy.

Pani Tomporowska zaproponowała zmianę w porządku obrad i dodać do programu punkt w sprawie wprowadzenia stałej miesięcznej opłaty za wodę.

Rada Gminy pozytywnie przyjęła propozycję Pani Tomporowskiej

  • 12 głosów za

  • 2 głosy wstrzymujące

 

Rada Gminy przyjęła porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami.

 

Ad.3

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji bez wprowadzania zmian i bez czytania. Wniosek swój uzasadnił tym, że sam osobiście zapoznał się z treścią protokołu i odzwierciedla ona w pełni przebieg obrad. Ponadto poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniej Sesji.

 

Ad.4

Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.

Poinformował, że termin składania wniosków na modernizację i budowę dróg oraz budowę kanalizacji został wstrzymany do 2006 roku ponieważ środki zagwarantowane na inwestycje zostały już wyczerpane. Powiedział, że w trakcie jest sporządzanie dokumentacji na drobne inwestycje: budowa chodnika w części centralnej wsi Kargoszyn, wykończenie i wyposażenie części określonej jako świetlica w nowo wybudowanej remizie w Modle. Prawdopodobnie wnioski na te inwestycje będzie można składać do końca maja br. Środki będą pochodziły z"SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”.

Pan Wójt poinformował o rozpoczęciu prac związanych z budową paszarni w Gumowie. Powiedział, że prawdopodobnie Gmina będzie współfinansować podłączenie gazociągu.

Pan Wójt powiedział, że kolej planuje modernizację trasy Warszawa – Gdańsk w związku z tym zostaną zamknięte przejazdy kolejowe w dwóch miejscowościach z terenu gminy, jeżeli do tego dojdzie trzeba będzie zaplanować objazdy.

Pan Wójt poinformował o spotkaniu, które odbył z Wójtami z powiatu ciechanowskiego w sprawie wydania wspólnej gazety. Gazeta będzie miała na celu doinformowania mieszkańców o działalności naszej gminy np. o zaplanowanych inwestycjach, wydatkach itp.

Pan Wójt poinformował, że 11 marca odbył spotkanie z mieszkańcami miejscowości Mieszki Wielkie i Mieszki Różki w sprawie zamknięcia Szkoły Filialnej w Mieszkach Wielkich. Na tym spotkaniu mieszkańcy wraz Pan Wójtem nie podjęli wspólnej decyzji odnośnie dalszej przyszłości szkoły dlatego został wyznaczony drugi termin spotkania, które odbyło się wspólnie z Członkami Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty, Przewodniczącym Rady Gminy i Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Po wysłuchaniu argumentów mieszkańców Radni wspólnie z Panem Wójtem podjęli decyzję o pozostawieniu szkoły jeszcze na rok szkolny 2005-2006.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 

Ad.5

Interpelacje i zapytania Radnych.

Leszek Roman powiedział, że dzieci uczęszczające do szkół miejskich nie korzystają z opłaconego basenu, pomimo że są zapisane na krytą pływalnię (rodzice nie chcą posyłać dzieci w okresie jesiennozimowym z obawy na przeziębienia).

Pan Radny poinformował, że po okresie zimowym powstały wyrwy w asfalcie na drodze: Grędzice i Rzeczki.

Radny Antochów poruszył problem zanieczyszczenia gminy. Powiedział, że w każdej miejscowości powinny być poustawiane pojemniki na nieczystości stałe, w przeciwnym wypadku wsie będą zaśmiecone, co nie jest dobrą wizytówką gminy Ciechanów. Poinformował również, że w Niestumiu został zdewastowany przystanek autobusowy.

Pan Antochów zapytał się kiedy zostanie wybudowane boisko do gry w piłkę siatkową? Młodzież spotyka się przy sklepie lub przy przystanku autobusowym ponieważ w Niestumiu nie ma świetlicy wiejskiej (powiedział, że budynek świetlicy wiejskiej wykupił prywatny przedsiębiorca. Budynek został zburzony, na tym miejscu powstał nowy z przeznaczeniem na cele gastronomiczne – restauracja).

Radny Kaliszewski zapytał się czy istnieje możliwość przedłużenia kursu autobusu Nr 1(w stronę Grzybowa). Poinformował, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom zbudowanie ścieżek rowerowych i chodnika dla pieszych jest niezbędne.

Radny Olszewski zapytał się kiedy będą zakończone prace związane z budową boiska w Kownatach Żędowych, zwrócił się z prośbą o przedłużenie kursu autobusu Nr 13 ( w stronę Kownat Borowych).

Radny Majkowski zaproponował stworzenie Komisji, która będzie odpowiedzialna za stan dróg gminnych.

Radny Frączkowski powiedział, że mieszkańcy miejscowości Niechodzin zniszczyli drogę ponieważ wykopali rów, który odprowadzał wodę z prywatnych posesji. Zaproponował, aby te osoby poniosły odpowiednie konsekwencje np. obciążyć ich kosztami za naprawę drogi.

Ad.6

Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.

Bartczak Grzegorz powiedział, że w Pęchcinie zostały wprowadzone ulice ale do tej pory mieszkańcy nie zmieniają tablic z numerami domów ponieważ nie ma ustawionych tablic z nazwami ulic.

Załuska Grzegorz zapytał się kiedy będzie wyremontowana droga w Kanigówku.

Antochów Jerzy poinformował, że w Niestumiu ul. Polna jest nie oświetlona, ponieważ nie ma lamp.

Nawrocki Henryk poinformował, że droga w Sokołówku wymaga remontu (nawiezienie żwiru i wyrównanie równiarką).

Żebrowska Mirosława zapytała się kiedy będą założone lampy w Babach. Poinformowała, że droga droga wymaga remontu.

Lazarski Roman poinformował, Spółki Wodne nie oczyszczają regularnie strugi z chwastów.

Jezierski Konrad zapytał się kiedy będzie zbudowana kanalizacja i chodnik w Chruszczewie.

Mańkowski Eugeniusz poprosił o nawiezienie żwiru i wyrównanie drogi w Wólce Rydzewskiej.

Osiecki Leszek poinformował, że w Gąskach przy zlewni mleka tworzy się"dzikie” wysypisko śmieci.

 

 

Ad.7

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia"Założeń do planu zaopatrzenia w energię Gminy Ciechanów”. Poinformowała, że do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię należy min. planowanie i organizacja zaopatrzenia w energię na obszarze gminy, planowanie i oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy. Gmina realizuje powyższe zadania zgodnie z założeniami polityki energetycznej państwa, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Podczas głosowania Rada Gminy jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.8

Pani Sekretarz omówiła sprawozdanie z realizacji"Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2004 rok”.

Powiedziała, że środki na realizację"programu” pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Poinformowała o posiedzeniach Gminnej komisji, na których omawiała realizacja programu, decydowała o kierunkach i sposobie realizacji zadań profilaktyki uzależnień, o potrzebie kierowania osób uzależnionych na badania itp.

Pani Sekretarz poinformowała o funkcjonowaniu świetlic socjoterapeutycznych oraz o zorganizowaniu kilku imprez profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci.

Łączne wydatki na realizację zadań z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynosiły w roku 2004 – 42.491,58 zł.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła sprawozdanie z realizacji"Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2004 rok”.

(sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

 

Ad.9

Marek Kiwit - Wójt Gminy Ciechanów przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 marca 2005 roku o opinii wykonania przez Wójta Gminy budżetu za rok 2004 oraz w sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy Ciechanów, Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 07.04.2005 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Ciechanów sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok, Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 07.04.2005 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ciechanów.

Waldemar Kaliszewski zapytał się jakimi kryteriami kieruje się Wójt przy umorzeniu podatku.

Pan Wójt odpowiedział, że podejmując decyzję o umorzeniu podatku kieruje się trudną sytuacją materialną podatnika lub gdy podatnik został dotknięty klęską żywiołową. Powiedział, że podatek jest umarzany osobie, która rozpoczyna działalność gospodarczą lub gdy przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji finansowej.

Osoby, które zwracają się z prośbą o umorzenie zaległości podatkowych zawsze są sprawdzane, czy sytuacja, którą opisały w podaniu jest zgodna z prawdą, potwierdzana przez sołtysa (zamieszkałego w tej samej miejscowości co podatnik) lub przez pracownika Urzędu.

Rada Gminy uznała, że budżet gminy na rok 2004 był prawidłowo realizowany i nie wniosła żadnych uwag odnośnie jego wykonania.

Rada Gminy po szczegółowym rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2004 w głosowaniu jawnym jednomyślnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy.

 

Ad.10

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok. Poinformowała, że zwiększa sie dochody budżetu w kwocie 93.131,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4.200,00 zł. Dochody po zmianie wynoszą 8.307.016,00zł.

Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 115.481,00zł oraz zmniejsza się o kwotę 26.550,00 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 8.632.016,00zł. Na spłatę kredytów długoterminowych kwotę 290.000,00zł przeznacza się z dochodów budżetu gminy. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu budżetu w wysokości 615.000,00 zł są przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 55.000,00 zł, kredytu długoterminowego w wysokości 400.000,00 zł i pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 160.000,00 zł.

Pan Waldemar Kaliszewski odczytał opinię Komisji Budżetowej:Komisja proponuje, aby Rada Gminy przyjęła projekt zmian budżetu Gminy Ciechanów na 2005 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zgodnie z propozycją Wójta.

Rada Gminy podczas głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.11

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie odpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej w Pęchcinie na poszerzenie drogi gminnej.

Pani Sekretarz powiedziała, że na podstawie wyceny rzeczoznawcy negocjowano z właścicielem nieruchomości wstępnie cenę 4 zł za m2.

Majkowski Zenon zapytał się dlaczego nabycie gruntów przeznaczonych na poszerzenie drogi przez gminę jest odpłatne. Uzasadnił, że droga będzie służyć mieszkańcom, dodał, że gdy była poszerzana droga w Kargoszynie mieszkańcy swoje nieruchomości przekazali bezpłatnie.

Pan Wójt odpowiedział, że nie każdy właściciel chce oddać za darmo swoją nieruchomość.

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie odpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej w Pęchcinie na poszerzenie drogi gminne stosunkiem głosów:

 

  • 12 głosów za

  • 2 głosy wstrzymujące

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.12

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów na 2005 rok.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.13

Pan Wójt zatwierdził bilans Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy złożył wniosek o przyznanie kierownikowi GBP w Chotumiu nagrody rocznej w wysokości 2.000 zł (4% ogólnych zaplanowanych wydatków jednostki) z uzasadnieniem, że ze swoich zadań wywiązuje się prawidłowo, nie ma żadnych uwag co do gospodarki materialnej ani finansowej. Kierownik biblioteki nie otrzymuje tzw.„trzynastki” jak pracownicy samorządowi.

Rada Gminy jednomyślnie poparła wniosek Przewodniczącego w przedmiocie nagrody rocznej.

 

Ad.14

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie uznania skargi na działalność Wójta Gminy za bezzasadną. Poinformowała, że w dniu 30 marca Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym min. była omawiana skarga na działalność Wójta, wpłynęła ona od Sylwii Wójcik, mieszkanki Chruszczewa. Pani Wójcik zwróciła się o wyjaśnienie w sprawie nieprawidłowości w zakresie przydziału gminnego lokalu mieszkalnego.

Pani Sekretarz wyjaśniła, że Pani Wójcik składała podanie o przyznanie wolnego mieszkania w budynku gminnym w Chruszczewie. Mieszkanie otrzymała rodzina, która zdaniem Pana Wójta bardziej potrzebowała tego lokalu (Pan Wójt kierował się sytuacją materialną i zajmowaną dotychczas powierzchnią mieszkalną, która po przeliczeniu wynosiła 2,32 m2 na 1 osobę).

Członkowie Komisji Rewizyjnej po przeanalizowaniu skargi stwierdzili, że oskarżenia Sylwii Wójcik są bezzasadne dlatego postanawiają odrzucić w/w skargę.

Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie uznania skargi na działalność Wójta Gminy za bezzasadną.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.15

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie sposobu załatwienia skargi Janusza Wójcika. Poinformowała, że skarga była rozpatrywana na Komisji Rewizyjnej, dotyczyła ona wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku gminnym w Chruszczewie. Komisja stwierdziła, że w/w skarga jest bezzasadna z powodu braku środków na remont budynku w Chruszczewie.

Rada Gminy zgodziła się z opinią Komisji Rewizyjnej i jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie sposobu załatwienia skargi Janusza Wójcika.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.16

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie odstąpienia od zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Mieszkach Wielkich Szkoły Podstawowej w Gumowie.

Poinformowała, że na poprzedniej Sesji była podjęta uchwała o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w Mieszkach Wielkich Szkoły Podstawowej w Gumowie, jednym z warunków zamknięcia Szkoły było poinformowanie rodziców uczniów o zamiarze likwidacji Szkoły Filialnej w Mieszkach Wielkich w terminie do 28 lutego br. Jednak z pewnych względów termin zawiadomienia nie został dotrzymany, w związku z tym Szkoła zostanie utrzymana do roku szkolnego 2005-2006.

Rada Gminy podczas głosowania jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie odstąpienia od zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Mieszkach Wielkich Szkoły Podstawowej w Gumowie.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.17

Pan Wójt odpowiedział, że w sprawie kontroli stanu dróg po okresie zimowym zostanie zwołana Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, która sprawdzi w których miejscowościach drogi wymagają naprawy.

W celu utrzymania porządku na terenie gminy Ciechanów, właściciele posesji będą zobowiązani do udokumentowania sposobu wywozu nieczystości stałych i płynnych.

W sprawie pojemników na śmieci – w miejscowościach, w których były podpisane umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych dot. wywozu śmieci, mieszkańcy sami zrezygnowali z usług PUK.

W sprawie dewastacji przystanków Pan Wójt powiedział, że młodzież w swoim miejscu zamieszkania niszczy przystanki. Poinformował, że odbył spotkanie z Kierownikiem tut. Komisariatu Policji z prośbą o częstsze patrolowanie miejsc szczególnie narażonych na wandalizm.

W sprawie przedłużenia linii autobusowej- w Chruszczewie nie ma miejsca na wybudowanie pętli, na której autobus mógłby zawracać, w Kownatach Wojnowych jest pętla autobusowa, w tej sprawie odbędzie się spotkanie z Wójtem gminy Ojrzeń i prezesem ZKM.

Odnośnie świetlicy w Niestumiu- mieszkańcy nie dbali o tę świetlicę, była zniszczona.

W sprawie tablic z nazwami ulic – wykonanie tych tablic zostało już zlecone i w niedługim czasie będą zakładane.

 

W sprawie budowy kanalizacji, drogi czy innych inwestycji - nie ma funduszy na te inwestycje.

W miejscowości Niestum na ul. Polnej nie można zamontować lampy ponieważ jest to teren prywatny.

Pan Wójt poinformował, że w Gąskach i w innych miejscowościach tworzą się dzikie wysypiska, zwrócił się z prośbą aby spisywać nr rejestracyjny pojazdów, z których są wyrzucane śmieci.

Pan Wójt zaapelował do mieszkańców aby więcej udzielali się w czynie społecznym np. przy budowie boisk, przypomniał o przestrzeganiu porządku i czystości.

 

Ad.18

Pani Sekretarz poinformowała, że 30 kwietnia upływa termin składania oświadczeń majątkowych przez Radnych w związku z tym poprosiła o terminowe składanie oświadczeń.

 

Ad.19

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Pan Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim uczestnikom Sesji za przybycie i zamknął posiedzenie.

 

 

 

 

Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy

 

Małgorzata Sochacka Leszek Zmudczyński

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2077
22 kwietnia 2011 11:10 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::