Rok 2005

PROTOKÓŁ Nr XX/2005

PROTOKÓŁ Nr XX/2005

z Sesji Rady Gminy w dniu 24 lutego 2005 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Leszka Zmudczyńskego – Przewodniczącego Rady Gminy.

 

W Sesji uczestniczyło – 15 radnych na stan 15 radnych

- 33 sołtysów na stan 35 sołtysów

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

 

Spoza Rady Gminy w Sesji udział wzięli :

 1. Marek Kiwit – Wójt Gminy

 2. Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy

 3. Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy

 4. Adam Olszewski – Radca prawny

 5. Honorata Nowakowska – Kierownik GZEAS

 6. Krystyna Nawrocka – Kierownik GBP

 7. Paweł Osik – Funkcjonariusz KPP

 8. Eugeniusz Rudnicki – Dyr. SP Gumowo

 9. Wiesława Pogorzelska – Dyr. SP Gorysze

 10. Iwona Sapkowska – Dyr. Gimnazjum w Gumowie

 11. Bożenna Keller – Dyr. SP Chotum

Przebieg obrad :

Pan Leszek Zmudczyński – Przewodniczący Rady Gminy otwierając posiedzenie powitał wszystkich obecnych oraz stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pan Przewodniczący Rady Gminy zaproponował porządek dzienny obrad, który został przyjęty w następującym brzmieniu.

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności międzysesyjnej Wójta.

 5. Interpelacje i zapytania Radnych.

 6. Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Ciechanów lata 2005 – 2006 oraz 2007 – 2013.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2005 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych w miejscowości Chruszczewo.

 10. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości: Nużewo i Gołty

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Ciechanowskiego na dofinansowanie wspólnego zakupu programu komputerowego “Nabór Optivum”.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu za przyznane usługi.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia celowe przyznane na dożywianie.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia “Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli i dyrektorów szkół” oraz “Regulaminu nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół” prowadzonych przez Gminę Ciechanów.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ciechanów.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 17. Rozważenie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Mieszkach Wielkich.

 18. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.

 19. Wolne głosy i komunikaty.

 20. Zamknięcie obrad.

  Ad.3

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji bez wprowadzania zmian i bez czytania. Wniosek swój uzasadnił tym, że sam osobiście zapoznał się z treścią protokołu i odzwierciedla ona w pełni przebieg obrad. Ponadto poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.

Rada Gminy pozytywnie przyjęła protokół z poprzedniej Sesji

 • 14 głosów za

 • 1 głos wstrzymujący

Ad.4

Pan Wójt omówił bieżące sprawy gminy. Przedstawił prognozę ilości dzieci urodzonych w latach 1999 – 2002roku, czego rezultatem ma być podjęcie decyzji o likwidacji szkoły w Mieszkach Wielkich.

Poinformował, że w budynku Urzędu Gminy powstał Posterunek Policji, dzięki czemu będzie zwiększona obsada policjantów oraz poprawi się bezpieczeństwo na terenie gminy. Pan Wójt proponuje w połowie roku dofinansować w 50% kosztu zakupu samochodu dla w/w posterunku.

Pan Wójt poinformował iż podjął się zorganizowania inauguracji roku szkolnego 2005 – 2006, która odbędzie się w SP Gumowo.

Powiedział również, iż gmina honoruje 50 lecie pożycia małżeńskiego. Wójt osobiście uczestniczy w takich uroczystościach, które odbywają się w USC i oprócz wręczenia medalu i dyplomu uznaniowego wręcza kopertę zawierającą 500zł.

Pan Wójt nadmienił, iż gmina przestała dopłacać do biletów dzieci dojeżdżających do szkół, ale otworzyła się nam furtka w stypendium, co będzie rekompensatą dla tych dzieci. Ponadto poinformował, iż naszą gminę zaliczono do grona bogatszych samorządów.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 

Ad. 7

 

Arkadiusz Antochów omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Ciechanów lata 2005 – 2006 oraz 2007 – 2013.

Przybliżył wiadomości związane z w/w planem. Poinformował, iż PRL jest to plan rozwoju gminy wyrażony poprzez wskazanie inwestycji na jej terenie realizowanych przy pomocy funduszy strukturalnych UE. Plan taki jest wymogiem, koniecznością stawianą przez unijne prawo na drodze do partycypowania jej kosztach realizacji inwestycji i wynika z zapisu ZPORR.

Te same struktury (ich programy dopłat) bardzo mocno przekładają się na priorytety, w kierunku rozwoju regionalnego państwa-województwa-powiatu, a co za tym idzie Gminy. Tak wiec PRL danej gminy musi być precyzyjnie wkomponowany w trendy rozwojowe regionu oraz przekonywująco umotywowany.

Gmina zdecydowała oddać opracowanie tegoż planu w ręce profesjonalnej firmy planistycznej z Wocławka. Nadmienił również, iż wytycznymi do opracowania PRL-u jest wieloletni plan inwestycyjny, studium uwarunkowań gospodarczych oraz kryteria oceny komisji UE przyznających fundusze.

Omówił również struktury PRL-u:

 • obszar i czas realizacji (2005-2006; 2007-2013)

 • stan faktyczny uwarunkowań społeczno-przyrodniczych

 • realizacje zadań i projektów: budowa i modernizacja wodociągu, infrastruktura drogowa, kanalizacja, infrastruktura gazociągowa, infrastruktura społeczna.

Poinformował również, że w ostatnich dniach powstała nowa koncepcja kanalizacji całej gminy. Zlecono ją Panu inżynierowi M. Pietrzakowi. Zakłada ona podział terenu gminy na kilka zlewni ściśle uzależnionych od warunków terenu oraz możliwości podłączenia się do wodociągu miejscowego. W jednym przypadku zaplanowano oczyszczalnie ścieków zbierająca odpływ z sieci ponad 60 km. Oczyszczalnia ta będzie umiejscowiona pomiędzy Kownatami Żędowymi, a Ujazdówkiem.

Podsumowując wszystko stwierdził, iż:

 1. Dobry PRL to szansa, a za razem wymóg przy partycypowaniu struktur unijnych w inwestycjach zapełniających rozwój gminy;

 2. Projekt PRL nie zawiera wszystkich inwestycji, które wykonywać będzie gmina w danym okresie ale te, które spełniają określone kryteria;

 3. Projekt PRL nie jest obligatoryjnie związany z zaplanowanymi datami oraz kolejnością realizacji podanych inwestycji;

 4. W wypadku braku dofinansowania inwestycji zaplanowanych w planie budżetowym do 2006 roku, będą realizowane lecz z opóźnieniem; wg wyliczeń wstępnych bez dotacji jesteśmy w stanie wykonać 50% zaplanowanych inwestycji;

 5. Przedstawiony projekt to plan, wizja na przyszłość, która zweryfikuje rzeczywistość.

Podczas głosowania Rada Gminy jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad. 8

 

Pani Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian do budżetu gminy na 2005 rok.

Poinformowała, że wprowadza się zmiany budżetu po stronie dochodów: zwiększenia- 46.401,00zł natomiast po stronie wydatków zwiększenia wynoszą 105.401,00zł oraz zmniejszenia 4.000,00zł. Dochody budżetu gminy na dzień 24.02.2005r. zamykają się kwotą 8.218.085,00zł, natomiast wydatki kwotą 8.543.085,00zł.

Budżet gminy na 2005 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

subwencje- 1.954.690,00 zł

 • dotacje celowe- 1.177.176,00 zł

 • dochody własne- 5.086.219,00 zł Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę

 • w tym:

 • wydatki inwestycyjne- 1.384.502,00 zł

 • wydatki bieżące- 7.158.583,00 zł.

  w tym:

  1. spłata odsetek od kredytu i pożyczki – 90.000,00zł

  2. zadania zlecone i powierzone – 1.077.176,00zł

  3. rezerwy ogólne – 60.000,00zł

  Podczas głosowania Rada Gminy jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.9

 

Pani Maria Nadratowska przybliżyła bliżej projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych w miejscowości Chruszczewo. Jednocześnie poinformowała, że po raz pierwszy mamy taką sytuacje, iż na ten grunt wkroczył już komornik i gmina po zajęciu przez komornika w/w nieruchomości uczestniczyłaby w spłacie długu.

 

Podczas głosowania Rada Gminy jednomyślnie odmówiła przyjęcia tej uchwały.

 

Ad. 10

 

Pani Maria Nadratowska wyjaśniła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości: Nużewo i Gołty w granicach kompleksu wyznaczonego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania na inne cele niż rolnicze, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

Poinformowała, iż teren dla którego ma być sporządzony w/w plan zagospodarowania przestrzennego znajduje się pod lasem i jest to typowy teren pod zabudowę jednorodzinną.

 

Podczas głosowania Rada Gminy jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 11

 

Pani Maria – sekretarz gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu Ciechanowskiego na dofinansowanie wspólnego zakupu programu komputerowego “Nabór Optivum”. Powiedziała, iż jest to system elektroniczny wspomagający rekrutację uczniów do szkół ponad gimnazjalnych.

 

Pani Sapkowska Dyr. Gimnazjum w Gumowie dodała, iż zakup i instalacja tego programu daje korzyści dla gimnazjum, a mianowicie daje

 • możliwość eliminacji zbędnych kopii dokumentacji (2 z 3 egzemplarzy),

 • informacja zwrotna o rozlokowaniu absolwentów w szkołach ponad- gimnazjalnych, umożliwiającą wywiązywania się z udziału w kontroli spełnienia obowiązku nauki,

 • możliwości wykorzystania danych do innych celów (sprawozdawczość oświatowa, egzamin gimnazjalny, arkusz organizacyjny, wypełnianie świadectw),

Korzyści dla uczniów:

 • optymalizacja wyboru szkoły ponadgimnazjalnej,

 • zmniejszenie uciążliwości związanych z procesem rekrutacji,

bieżący pogląd procesu rekrutacji przy wykorzystaniu Internetu,

Korzyści dla kuratorium oświaty:

 • kompleksowa i aktualna informacja o procesie rekrutacji w każdej jego fazie na terenie województwa,

 • dostarczenie rzetelnej informacji o spełnianiu obowiązku nauki przez absolwentów gimnazjum w danym roku szkolnym.

Dodatkowa korzyść w skali całego województwa polega na uzyskaniu informacji o systemie szkolnictwa na terenie województwa (sytuacja docelowa), która ułatwi optymalizację zarządzania i planowania sieci w kontekście wahań demograficznych.

 

Podczas głosowania Rada Gminy jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 12

Pani Maria Nadratowska – omówiła projekt uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu za przyznane usługi.

Nadmieniła, iż usługi opiekuńcze przysługują:

 • osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,

 • usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Ponadto odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie, kryterium dochodowe 316zł (netto).

W szczególnie uzasadnianych przypadkach osoba zainteresowana może na jaj wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, zwłaszcza ze względu na:

 • konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodkach wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych,

 • więcej niż za jedną osobę w rodzinie wymagającej pomocy w formie usługi opiekuńczych,

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby, która znacznie obciąża budżet domowy,

zdarzenia losowe

 

Podczas głosowania Rada Gminy jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

 

Ad. 13

 

Pani Maria Nadratowska przybliżyła projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia celowe przyznane na dożywianie.

Poinformowała, że zwrot wydatków na świadczenia celowe przyznane na dożywianie, zależy od dochodu na osobę w rodzinie:

 • 101% - 150% - bezpłatnie (wartość odpłatności ustalona od wartości posiłku w %)

 • powyżej 150% - 100% (wartość odpłatności ustalona od wartości posiłku w %)

W niektórych przypadkach osoba zainteresowana może być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszonej odpłatności za określony czas dożywiania w szczególności z powodu:

 • przemocy w rodzinie i alkoholizmu,

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,

 • zdarzenia losowego,

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby

Podczas głosowania Rada Gminy jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.14

 

Pani Honorata Nowakowska – Kierownik GZEAS przedstawiła regulamin wynagradzania nauczycieli i dyrektorów na 2005 rok.

Pani kierownik omówiła regulamin i podkreśliła, że do regulaminu zostały zaktualizowane dodatki funkcyjne. Ponadto poinformowała, że dodatek funkcyjny dla dyrektorów i gimnazjum oraz SP Gumowo wynosi 60% (420zł), a dla dyrektorów szkół w Chotumiu i Goryszach 35% (250zł).

Pani Nowakowska powiedziała, że dodatek motywacyjny w budżecie gminy wynosi 5% ogółu od wynagrodzenia zasadniczego z czego 3% przeznaczone jest dla nauczycieli, a 2% dla dyrektorów.

Podczas głosowania Rada Gminy jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.15

 

Honorata Nowakowska – Kierownik GZEAS omówiła projekt uchwały w

sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ciechanów. Poinformowała, że nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony od stanu rodzinnego.

Wysokość dodatku wynosi:

 1. dla 1 osoby – 49,00zł

 2. dla 2 osób – 65,00zł

 3. dla 3 osób – 82,00zł

 4. dla 4 i więcej osób – 98,00zł

Dodatek ten jest naliczony na wniosek nauczyciela od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został złożony lub jeśli wniosek wpłynął pierwszego dnia miesiąca, od pierwszego dnia tego miesiąca. Dodatek jest wypłacany miesięcznie terminie wypłaty wynagrodzeń.

 

Podczas głosowania Rada Gminy jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad.16

 

Pani Maria Nadratowska – Sekretarz gminy przedstawiła projekt regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Pani Sekretarz omówiła co określa regulamin; wymieniła rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uprawnionych do korzystania pomocy, warunki otrzymania świadczeń, pomocy materialnej, tryb i sposób przyznawania świadczenia oraz tryb i sposób wstrzymywania i cofania świadczeń.

Podkreśliła, że uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są: uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych, słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do chwili ukończenia kształcenia ale nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia; oraz wychowankowie ośrodków wychowawczych do czasu ukończenia obowiązku szkolnego.

Zwróciła również uwagę, że obok stypendium szkolnego występuje zasiłek szkolny, który przyznawany jest w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Pani sekretarz poinformowała, że stypendium szkolne może otrzymać uprawniony, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej; wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ( bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo– wychowawczych, alkoholizm, rodzina jest nie pełna, kosztowny dojazd do szkoły).

Pani Maria Nadratowska powiedziała, że aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek, który składa rodzic lub dziecko, a ponadto musi być on potwierdzony opinią dyrektora szkoły.

Pani Maria Nadratowska poinformowała, że pierwsze wypłaty będą za okres od stycznia do czerwca, natomiast druga wypłata za okres od września do czerwca. Wysokość stypendium wynosi 44,80zł (najniższa kwota), oraz 112 zł (maksymalna kwota).

 

Podczas głosowania Rada Gminy jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad. 17

Pan Leszek Zmudczyński - przewodniczący Rady Gminy Ciechanów

odczytał wszystkie opinie komisji: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów, Komisji Zdrowia, Spraw socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów oraz Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy, poinformował wszystkich, że komisje jednomyślnie podjęły zamiar likwidacji szkoły w Mieszkach Wielkich.

Ponadto Pan Wójt nadmienił iż warunkiem utrzymania szkoły w Mieszkach Wielkich był warunek uczęszczania dzieci do tej szkoły z miejscowości Sokołówek i Baby. Na dzień dzisiejszy dzieci z tych szkół dojeżdżają do szkoły nr.4 w Ciechanowie.

Innym powodem likwidacji w/w szkoły jest koszt utrzymania, rocznie przeznacza się na ten cel 156 tys. zł, licząc z wynagrodzeniami, a na dzień dzisiejszy do tej szkoły uczęszcza 14 uczniów. Przy tak małej liczbie dzieci funkcjonowanie filii przestaje mieć sens. Dodał również, że wielu rodziców często wybiera dla swoich dzieci szkoły miejskie, na około 800 uczniów z gminy ponad połowa uczęszcza właśnie do szkół w Ciechanowie. Często to jest uzasadnione, bo uczniowie maja tu po prostu bliżej. Tyle, że subwencja oświatowa wędruje za uczniem, a samorząd gminy traci na migracji uczniów. W gminie Ciechanów do edukacji dokłada się relatywnie więcej niż w wielu innych samorządach. Na ten cel rocznie rocznie przekazuje się około 1,4 mln zł.

Szkoła w Mieszkach jest mała, stąd gdyby doszło do jej likwidacji, oszczędności nie będą duże. Bardziej chodzi raczej o lepsze wykorzystanie budynku, bo jaki jest sens utrzymywać go dla kilkunastu uczniów, którzy liczebnie nie stanowią nawet jednej klasy. Dlatego wstępnie proponuje się, żeby jedną z sal przeznaczyć na wiejską świetlicę, w której skupiałoby się życie towarzysko-kulturalne. W pozostałych można byłoby utworzyć np. dom pomocy społecznej. Tego rodzaju placówka przydałaby się osobom schorowanym i pokrzywdzonym przez los.

Obiekt w Mieszkach jest w przyzwoitym stanie. Posiada centralne ogrzewanie i toalety. Wymaga jednak solidnego remontu i adaptacji dużych sal do potrzeb pensjonariuszy. Gdyby udałoby się utworzyć tu nową placówkę, powstałyby miejsca pracy.

 

Podczas głosowania Rada Gminy jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

(uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Ad. 18

 

 • Pan Kaliszewski poinformował, że brakuje kilku rzeczy związanych z projektem PRL, a mianowicie nie jest ujęty wzrost bezpieczeństwa na naszych drogach wylotowych do Ciechanowa, oraz brak jest budowy chodników, ścieżek rowerowych, budowy obiektów sportowych (boisk itp.), a także brak jest podpisu pod w/w planem rozwoju.

 • Pani Maria Nadratowska- sekretarz gminy powiedziała, że dane autorskie są znane w urzędzie i nie publikuje się takich rzeczy, nie robi sie reklamy firm.

 • Pan Majkowski zapytał się co będzie z drogami powiatowymi, dlaczego nie są ujęte w PRL?

 • Pan Wójt udzielił odpowiedzi, że nie możemy nic proponować odnośnie dróg, ponieważ są to drogi wojewódzkie i krajowe i my nie możemy narzucać im swoich pomysłów,

 • Pan Waldemar Frączkowski poprosił wszystkich uczestniczących w sesji o wsparcie, pomoc dla pana Dariusza Pajewskiego z Pieńk Niechodzkich, u którego miał miejsce tego roku pożar i w wyniku czego poniósł znaczne straty z powodu spalenia budynków gospodarczych,

 • Pan Wójt poinformował, iż zwróci się z prośbą o pokrycie dachowe do firmy ROLBUD,

 • Jerzy Antochów sołtys z Niestumia zaproponował wycięcie topoli i przekazanie drzewa panu Pajewskiemu,

 • Pani Roman Mirosława sołtys z Nużewa prosiła o interwencję odnośnie remizy, ponieważ jest cały czas zamknięta i nie można zorganizować zebrań,

 • Pani Maria Nadratowska poinformowała, że zbliża się odnowa świadczeń majątkowych Radnych, a także przekazała informację, że Gmina przystąpiła do dobrowolnej akcji “Przejrzysta Polska”

 • Pani Ewa Żyznowska sołtys z Gumowa poprosiła o interwencję odnośnie wałęsających się psów po wsi.

 

 

 

Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy

Agnieszka Tymkowska Leszek Zmudczyński

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2081
22 kwietnia 2011 11:09 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::