Rok 2009

PROTOKÓŁ NR XXXVII/09

PROTOKÓŁ NR XXXVII/09

Z Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 29 grudnia 2009 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego-

Przewodniczącego Rady Gminy.

W Sesji uczestniczyło

- 10 radnych na stan 15 radnych

- 24 sołtysów na stan 33 sołtysów

(Listy obecności w załączeniu).

poza Rady Gminy w Sesji udział wzięli:

1. Marek Kiwit – Wójt Gminy

2. Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy

3. Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy

4. ks. Jan Jóźwiak – Parafia pw Matki Bożej Fatimskiej

5. Adam Olszewski – radca prawny Urzędu Gminy

Ad.1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

Obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Ciechanów otworzył Eugeniusz Olszewski – Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów. Powitał radnych i zaproszonych gości. Następnie stwierdził, że po sprawdzeniu obecności zgodnie z listą obecności, na sali znajduje się 10 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2 Przyjęcie porządku dziennego obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów zwrócił się z pytaniem do radnych czy są wnioski do przedstawionego porządku obrad. Nie złożono wniosków do porządku obrad, został on przyjęty w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXII/166/09 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2009.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

8. Występ chóru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

9. Wystąpienia okolicznościowe.

10. Zamknięcie obrad.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy – Eugeniusz Olszewski poinformował, że osobiście zapoznał się z treścią protokołu i w pełni odzwierciedla ona przebieg Sesji. Poza tym protokół był do wglądu w Urzędzie Gminy Ciechanów i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniej Sesji.

Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany budżetu gminy na rok 2009 wraz z załącznikami. Poinformowała, że projekt uchwały przewiduje zmiany po stronie dochodów budżetu gminy.

Zwiększenia wynoszą 4.370,00 zł i obejmują działy

„Leśnictwo” w kwocie 2.370,00 zł tytułem zwiększonych wpływów czynszu dzierżawczego za obwody łowieckie.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 2.000,000 zł z tytułu wprowadzenia dodatkowych wpływów z podatku od spadków i darowizn.

Zmniejszenia wynoszą natomiast 1.991.210,00 zł i obejmują działy;

„Transport i łączność” w kwocie 1.986.840,00 zł z tytułu braku podpisania umowy na finansowanie inwestycji „Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek – Gorysze” ze środków UE

„Gospodarka mieszkaniowa’ w kwocie 1.400,00 zł z tytułu zmniejszenia dochodów z wpływu odsetek od sprzedanej na raty nieruchomości w m. Kargoszyn.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej kwocie 2.970,00 zł z tytułu zmniejszonych wpływów z podatków od środków transportowych.

Pani Skarbnik poinformowała, że projekt przewiduje także zmiany po stronie wydatków. Powiedziała, że zwiększenia oscylują na kwotę 244.760,00 zł i obejmują działy;

„ remonty bieżące dróg gminnych’, „Modernizacja drogi gminnej Rykaczewo-Kownaty Wojnoweoraz modernizacja drogi gminnej Ujazdówek-Gorysze. Poinformowała, że zmiany w wydatkach obejmują również działy:

„Administracja publiczna” w kwocie 13.600,00 zł tytułem zwiększenia środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Pani Skarbnik poinformowała, że zmniejszenia po stronie wydatków wynoszą

3.631.600,00 zł i obejmują działy’

„Rolnictwo i łowiectwo”

„Transport i łączność”

„Administracja publiczna”

„Obsługa długu publicznego” w kwocie 15.000,00 zł z tytuły zmniejszenia oprocentowania na udzielone kredyty oraz w dziale „Kultura fizyczna i sport” w kwocie 3.600,00 zł z tytułu zmniejszenia niewykorzystanych środków na budowę boiska w m. Rykaczewo.

Podsumowała, że dochody zamykają się kwotą 13.421.072,00 zł a wydatki 15.741.072,00 zł.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.

(Uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.5 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXII/166/09 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2009.

Pani Skarbnik przedstawiła w/w projekt uchwały. Poinformowała, że zmiana dotyczy uruchomienia kredytu na inwestycje oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Powiedziała, że kredyt zostanie uruchomiony w transzach w latach 2009-2010. W 2009 roku w kwocie 1.014.113,00 zł i w 2010 roku w kwocie 1.100.000,00 zł.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.

(Uchwała w załączeniu do protokołu.)

Ad.9 Wystąpienia okolicznościowe

Pan Wójt złożył życzenia noworoczne dla wszystkich przybyłych na Sesję Rady Gminy. Złożył życzenia i wręczył kwiaty solenizantom obecnym na Sali obrad.

Ks. Jan Jóźwiak podziękował za kwiaty i życzenia. Wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę zarówno z Wójtem Gminy jak i z mieszkańcami z terenu gminy Ciechanów.

Przewodniczący Rady Gminy złożył życzenia noworoczne obecnym na Sesji Rady Gminy Ciechanów.

Ad.8 Występ chóru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Prezentacja kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru Akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Zespół taneczny POSITIVE SQUAD z Publicznego Gimnazjum w Gumowie zaprezentował układ taneczny „Jampstyle”.

Ad.10 Zamknięcie obrad.

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Przewodniczący rady gminy Ciechanów podziękował wszystkim obecnym za przybycie i zamknął posiedzenie XXXVII Sesji rady gminy Ciechanów.

Protokołowała:
Katarzyna Borawska

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1894
22 kwietnia 2011 11:32 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::