Rok 2009

PROTOKÓŁ NR XXXV/09

PROTOKÓŁ NR XXXV/09

Z Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 27 listopada 2009 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego-
Przewodniczącego Rady Gminy.

W Sesji uczestniczyło
14 radnych na stan 15 radnych
26 sołtysów na stan 34 sołtysów
(Listy obecności w załączeniu do protokołu)

Spoza Rady Gminy w Sesji udział wzięli:
1.Marek Kiwit – Wójt Gminy
2.Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy
3.Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy
4.Jolanta Szymanek - Deresz – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej
5.Adam Olszewski – Radca prawny Urzędu Gminy
6.Julita Borowska – Redaktor Tygodnika „Extra”
7.Iwona Sapkowska – Dyrektor Gimnazjum w Gumowie
8.Państwo Zmudczyńscy – Stowarzyszenie „Wiedza Ekologiczna”
9.Ewa Walczak – mieszkanka m. Chotum

Ad.1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
Obrady XXXV Sesji Rady Gminy Ciechanów otworzył Eugeniusz Olszewski – Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów. Powitał radnych i zaproszonych gości. Następnie stwierdził, że po sprawdzeniu obecności zgodnie z listą obecności, na sali znajduje się 14 radnych co stanowi quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2 Przyjęcie porządku dziennego obrad.
Przewodniczący poinformował, że Wójt złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu pt. „ w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Kargoszyn”. Poinformował, że w wymaganym terminie przedłożył mu projekt w/w uchwały. Przewodniczący zaproponował by ten punkt umieścić w porządku obrad pod numerem 14a.
Radna Dorota Jezierska zgłosiła wniosek by do porządku obrad wprowadzić punkt, w którym przedstawiciel firmy telekomunikacyjnej przedstawi ofertę na usługi internetowe. Zaproponowała by w/w punkt umieścić w porządku obrad pod numerem 7a.
Przewodniczący poinformował, że Pani Ewa Walczak mieszkanka miejscowości Chotum zgłosiła się z prośbą o zamieszczenie w porządku obrad punktu, w którym przedstawi radnym sytuację zabytkowego Kościoła w Chotumiu. Przewodniczący zaproponował by w/w punkt umieścić w porządku obrad pod numerem 7 b.
Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.
Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów przedstawił porządek obrad po zmianach.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.
7.Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą posesję.
7 a Przedstawienie oferty na usługi internetowe.
7 b Przedstawienie sytuacji dotyczącej pozyskiwania środków finansowych na odnowę zabytkowego Kościoła w Chotumiu, gmina Ciechanów.
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
10.Ustalenie ceny 1 dt żyta przyjętej do podstawy obliczania podatku rolnego na 2010 rok.
11.Ustalenie ceny 1 dt drewna przyjętej do podstawy obliczania opłaty leśnej na 2010 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych oraz zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciechanów.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zamian budżetu gminy na 2009 rok.
14 a Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Kargoszyn.
15.Przyjęcie informacji Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Ciechanów w roku szkolnym 2008/2009.
16.Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Gminy o analizie oświadczeń majątkowych radnych za 2008 rok.
17.Przyjęcie informacji Wójta o analizie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2008.
18.Odpowiedzi na pytania i wnioski.
19.Wolne wnioski i zapytania.
20.Zamknięcie obrad.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Przewodniczący Rady Gminy – Eugeniusz Olszewski poinformował, że osobiście zapoznał się z treścią protokołu i w pełni odzwierciedla ona przebieg Sesji. Poza tym protokół był do wglądu w Urzędzie Gminy Ciechanów i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.
Rada Gminy Ciechanów jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej Sesji.

Ad.4 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
Pan Wójt poinformował, że został oddany odcinek drogi w m. Mieszki Wielkie.
Dodał, że w dalszym ciągu toczą się prace przy modernizacji drogi Ujazdówek – Gorysze, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, jednocześnie poinformował, że chociaż prace są bardzo zaawansowane do tej pory gmina nie podpisała umowy na dofinansowanie w/w inwestycji.
Nawiązał do wniosku Pana Klemensa Kalmana – mieszkańca miejscowości Pęchcin, który wnioskował o remont drogi nr 60 oraz o wybudowanie chodników i przejścia dla pieszych. Pan Wójt powiedział, że zwrócił się z pismem do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, gdzie ustalono, że gmina Ciechanów poniesie 50% kosztów budowy chodnika. Pan Wójt poinformował, że w/w ustalenia zostały zmienione gdyż Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad ustaliła, że gmina musi dodatkowo ponieść koszt projektów i kupna gruntów pod w/w inwestycję.
Wójt odniósł się do środków, które gmina wypłaca mieszkańcom tzw. dopłat za paliwo. Powiedział, że nie będą one wypłacone w całości a tylko w 70% w związku z brakiem przekazania całości środków przez Ministerstwo Finansów.
Nawiązał również do wypłat zasiłków z opieki społecznej dla potrzebujących mieszkańców gminy. Nie będą one wypłacane w takich wysokościach jak to miało miejsce do tej pory z powodu braku dofinansowania z Ministerstwa Finansów. Powiedział także, że przyszłą informacja z Ministerstwa Finansów, ze udział gminy w podatku PIT będzie wynosił tylko 80%.
Poinformował, że rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż działki wraz z budynkiem w Mieszkach Wielkich na kwotę 270 tys. zł. Dodał, ze dworek w Nużewie nie może zostać sprzedany gdyż toczy się postępowanie sądowe w związku z pojawieniem się spadkobierców w/w dworku.
Dodał, że Prezes ZKM Pan Jagodziński przedstawił pismo, z którego wynika, że będą likwidowane niektóre kursy autobusów miejskich.
Pan Wójt odniósł się również do informacji pojawiających się w prasie dotyczących nie informowania mieszkańców przez Wójta o skażeniu wody jakie miało miejsce na terenie gminy Ciechanów z wodociągu w m. Sokołówek. Pan Wójt powiedział, że informacja o skażeniu wody dotarła do Urzędu Gminy 6 października b.r. i tego samego dnia pracownicy Urzędu Gminy rozwozili pisma informacyjne do sołtysów. Poza tym informacje o skażeniu wody pojawiły się w Radiu Katolickim oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy.


Ad. 5 Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Frączkowski zwrócił się postawienie lamp ulicznych w ilości 3 w m. Pieńki Niechodzkie i 1 w m. Pęchcin.
Radny Przybysz zwrócił się o remont drogi nr 60 na odcinku do m. Gorysze.
Radna Jezierska poprosiła remont drogi odcinka w m. Grędzice, który został zniszczony przez bobry. Zwróciła się również o remont drogi w Rzeczkach. Dodała, że samochód przeznaczony dla OSP może ulec awarii jeżdżąc po „takiej” drodze.
Radny Majkowski poprosił Wójta o rozmowę z Wójtem z Regimina w sprawie remontu drogi do Regimina.
Zwrócił się także z prośbą o zmianę godzin kursowania linii nr. 2 tak by dostosować ją do potrzeb dzieci i młodzieży szkolnej.
Zwrócił się o pomoc do Pani Poseł o wyrównanie drogi powiatowej na osiedlu Kargoszyńskim oraz ul. Wiejskiej w Kargoszynie. Zwrócił się o pomoc w sprawie rozwiązania problemu z bobrami i dzikami jaki ma miejsce na terenie gminy Ciechanów.

Ad.6 Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.
Sołtys z m. Chotum zwrócił się z prośbą o zadaszenie przystanków.
Sołtys z m. Rydzewo zapytał dlaczego w gmina nie pozyskuje środków z funduszy UE a w innych gminach nie ma z tym problemu. Co jest przyczyną takiej sytuacji w naszej gminie
Sołtys z m. Mieszki Wielkie podziękowała za wybudowanie drogi w Mieszkach Wielkich. Zwróciła się o przeprowadzenie negocjacjacji z Zakładem Energetycznym odnośnie naprawy uszkodzonych lamp ulicznych.
Sołtys z m. Gumowo podziękowała za postawienie lamp ulicznych w/w miejscowości.
Sołtys z m. Rutki Borki zwrócił się z prośbą o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów oraz postawienie lamp ulicznych w m. Rutki Bronisze.
Sołtys z m. Grędzice poprosił o tablice informacyjną w w/w miejscowości. Zapytał dlaczego nie ma stronie internetowej Urzędu Gminy takich dokumentów jak: protokoły z Sesji i uchwały Rady Gminy. Zapytał dlaczego nie można podłączyć gazu do 30 domów skoro np. dla 2 domów istnieje możliwość podłączenia.
Sołtys z m. Chruszczewo poprosił o wyrównanie drogi w w/w miejscowości oraz o lampy uliczne na nowym osiedlu.
Sołtys z m. Wola Pawłowska zwrócił się o nawiezienie żwiru (przy mostku w Rutkach Begnach) oraz zwrócił się z prośbą do wydawców gazety „Wokół Ciechanowa o nie zaśmiecanie terenu wsi gazetami.
Sołtys z m. Gorysze zwrócił się do Pani Poseł o przeanalizowanie przez władze ceny żyta, którą ustalają, ponieważ jest to bardzo krzywdzące dla rolników.
Sołtys z m. Wólka Rydzewska zwrócił się o remont drogi na kolonii w w/w miejscowości.

Ad.7 Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą posesję.
Pan Wójt podziękował nagrodzonym i wyróżnionym w konkursie na najładniejszą posesję. Powiedział, że jest wdzięczny za to, że przyczyniają się poprzez włożoną pracę do poprawy wizerunku gminy, zachęcał do dalszych działań w tym zakresie.
Pani Poseł Jolanta Szymanek-Deresz i Wójt wręczyli dyplomy i kwiaty nagrodzonym w w/w konkursie.

Pani Poseł Jolanta Szymanek – Deresz podziękowała za zaproszenie na Sesję Rady Gminy Ciechanów. Powiedziała, że posłowie nie mają bezpośredniego wpływu na działania w gminach z tego względu gdyż gmina jest jednostką podstawową w samorządzie i sama decyduje o sprawach ważnych dla jej mieszkańców. Nawiązała do próśb sołtysów i radnych skierowanych do Wójta Gminy. Powiedziała, że najważniejszy w realizowaniu zadań samorządowych jest świadomość racjonalnego gospodarowania. Zwróciła się do mieszkańców gminy o racjonalną krytykę dającą propozycję rozwiązań.
Odniosła się do pytań radnych związanych z ustalaniem ceny żyta. Poinformowała, że Sejm kontroluje działalność rządu w formie interpelacji do właściwego ministra.

Ad. 7a Przedstawienie oferty na usługi internetowe.
Pan Jan Kamiński przedstawiciel Telekomunikacji Polskiej S.A. przedstawił ofertę w/w firmy na usługi internetowe. Powiedział, że istnieje w tym czasie tak szeroki zakres usług, że nie powinno być problemu z podłączeniem internetu dla mieszkańców gminy. Rozdał informatory z cennikiem usług.

Ad.7b Przedstawienie sytuacji dotyczącej pozyskiwania środków finansowych na odnowę zabytkowego Kościoła w Chotumiu, gmina Ciechanów.
Pani Ewa Walczak – mieszkanka m. Chotum opowiedziała historię i walory zabytkowe Kościoła w Chotumiu. Złożyła wniosek do Rady Gminy Ciechanów o dofinansowanie remontu w/w Kościoła.
Pan Wójt poinformował, że w tej chwili gmina nie dysponuje wolnymi środkami, które mogłaby przeznaczyć na ten cel. Jednakże jest możliwość pozyskania dofinansowania tych środków ze struktur UE. Nawiązał do Fundacji „Ciuchcia Krasińskich”, do której gmina zgłosił swój akces. Powiedział, ze zajmuje się ona pozyskiwaniem dotacji z UE tylko niezbędnym warunkiem do ubiegania się o te środki jest napisanie programu Odnowy Miejscowości dla Chotumia. Poinformował, że nabór wniosków z programu Leader na odnowę miejscowości przewidywany jest od 15 stycznia 2010 roku i wówczas pojawi się możliwość ubiegania się o w/w dofinansowanie.

Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
Pani Sekretarz przedstawiła w/w projekt uchwały. Poinformowała, że wszystkie projekty uchwał zawarte w dzisiejszym porządku obrad były dyskutowane na komisjach rady.
Radny Frączkowski odczytał wspólną opinię komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty, Komisji Rewizyjnej, Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego. Poinformował, że Komisje zapoznały się z wszystkimi projektami uchwał i pozytywnie je zaopiniowały. Ponadto komisje pozytywnie zaopiniowały propozycję Wójta dotyczącą ceny żyta, która wyniosła 34,10 zł, przyjętej do podstawy obliczania podatku rolnego na 2010 rok oraz pozytywnie zaopiniowały propozycję Wójta dotyczącą ceny drewna, która wyniosła 30,039 zł za 1m?, przyjętej do obliczania opłaty leśnej na 2010 rok. (Opinie Komisji w załączeniu do protokołu).
Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
(Uchwała w załączeniu do protokołu.)

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Pani Sekretarz przedstawiła w/w projekt uchwały. Poinformowała, że komisje pozytywnie zaopiniowały zwolnienia w podatku od nieruchomości przewidziane w projekcie uchwały.
Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.
(Uchwała w załączeniu do protokołu.)

Ad. 10 Ustalenie ceny 1 dt żyta przyjętej do podstawy obliczania podatku rolnego na 2010 rok.
Pan Wójt zwrócił się do radnych o przyjęcie ustawowej stawki ceny żyta tj. 34,10 zł. Powiedział, że opinie radnych na komisjach były podzielone nt. wysokości ceny żyta. Dodał, że aby zachować równowagę budżetową trzeba przyjąć w/w stawkę.
Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła propozycję Wójta dotyczącą ceny 1 dt żyta tj. 34,10 zł, przyjętej do podstawy obliczania podatku rolnego na 2010 rok.

Ad.11 Ustalenie ceny 1 dt drewna przyjętej do podstawy obliczania opłaty leśnej na 2010 rok.
Pani Sekretarz poinformowała, że komisje pozytywnie zaopiniowały propozycję Wójta dotyczącą ceny 1 dt drewna, która wyniosła 30,039 za 1 m?.
Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła zaproponowaną cenę drewna przyjętą do podstawy obliczania opłaty leśnej.

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku.
Pani Sekretarz przedstawiła w/w projekt uchwały. Poinformowała, że komisje zaopiniowały w/w projekt uchwały.
Rada gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.
(Uchwała w załączeniu do protokołu.)

Ad.13 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych oraz zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciechanów.
Pan Wójt poinformował, że prowadził negocjacje z Prezesem ZwiK-u, ponieważ pierwszy wniosek złożony przez ZwiK zawierał dużo wyższą propozycję ceny wody. Po negocjacjach został złożony kolejny wniosek, w którym zmniejszono cenę wody, jednak druga propozycja ceny jest i tak zbyt wysoka, ponieważ różnicuje mieszkańców gminy, na tych którzy będą płacić więcej i na tych którzy będą płacić mniej za wodę. Dodał, że Zwik złożył drugi wniosek z zmniejszoną ceną w zamian za 1% zwolnienie w podatku.Wójt zwrócił się do radnych by przyjęli drugą propozycję tj. cenę wody w wysokości 3,24 zł. brutto. Powiedział, że jeżeli Rada nie przyjmie w/w ceny to i tak po upływie 40 dni od momentu złożenia wniosku przez Zwik wejdzie w życie nowa taryfa wodna.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował by rada przyjęła cenę wody jednakową dla wszystkich mieszkańców gminy.
Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła cenę za 1m? dostarczonej wody w wysokości 2.65 zł + 7% VAT = 2,84
opłatę miesięczną stałą w wysokości 4,00 zł + 7% VAT = 4,28 zł
odprowadzanie ścieków w wysokości 3,92zł + 7% VAT = 4,19 zł. za 1m?.
(Uchwała wraz z planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Ciechanów na rok 2010 w załączeniu do protokołu.)

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie zamian budżetu gminy na 2009 rok.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt w/w uchwały wraz z załącznikami inwestycyjnymi. Dodała, że dochody budżetu gminy na dzień 27.11.2009r zamykają się kwotą 15.248.566,00 zł, zaś wydatki zamykają się kwotą 18.968.566,00 zł. Poinformowała, że budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:
subwencje – 3.298.771,00 zł.
dotacje celowe – 2.428.034,00 zł
środki z funduszy strukturalnych – 1.986.840,00 zł
dochody własne – 7.534.921,00 zł.,
w tym wydatki majątkowe wynoszą 7.688.813,00 zł, zaś wydatki bieżące wynoszą 11.279.753,00 zł.
Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła projekt w/w uchwały.
(Uchwała wraz z załącznikami w załączeniu do protokołu.)

14 a Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Kargoszyn.
Pani Sekretarz przedstawiła w/w projekt uchwały. Poinformowała, że projekt przewiduje nadanie nazw ulic ul. Harcerska dla drogi gruntowej o numerze ewidencyjnym 183/2, odchodzącą od ul. Wierzbowej w kierunku północnym oraz nazwę ul. Jaśminowa przewidzianej dla drogi gruntowej o numerze ewidencyjnym 183/6, odchodzącej od ul. Harcerskiej w kierunku północno-zachodnim.
Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.
(Uchwała wraz z załącznikiem graficznym w załączeniu do protokołu.)

Ad. 15 Przyjęcie informacji Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Ciechanów w roku szkolnym 2008/2009.
Pan Wójt przedstawił informacje dotyczą ilości szkół na terenie gminy, liczby uczniów i kadry zatrudnionej w szkołach. Przedstawił dane dotyczące doskonalenia zawodowego uczniów i kosztów z tym związanych jakie ponosi gmina. Poinformował o stypendiach i zasiłkach szkolnych jakie gmina przyznaje uczniom z terenu gminy. Ponadto przedstawił wyniki ze sprawdzianów i egzaminów w szkołach na terenie gminy Ciechanów. Poinformował, że być może w przyszłości będzie konieczność zamknięcia szkoły w Goryszach, ponieważ gmina ponosi bardzo wysokie koszty utrzymania szkół.

Ad.16 Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Gminy o analizie oświadczeń majątkowych radnych za 2008 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów poinformował, że wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone przez radnych w wymaganym terminie oraz instytucje dokonujące analizy oświadczeń tj. Wojewoda Mazowiecki (oświadczenie Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy) oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego (oświadczenia radnych), nie stwierdzili nieprawidłowości w przedstawionych oświadczeniach majątkowych.
(Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych gminy Ciechanów za 2008 rok w załączeniu do protokołu).

Ad.17 Przyjęcie informacji Wójta o analizie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2008.
Pan Wójt poinformował, że oświadczenia pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zostały złożone w wymaganym terminie. Dodał, że Naczelnik Urzędu Skarbowego nie stwierdził uchybień w złożonych oświadczeniach majątkowych.
(Informacja o analizie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w załączeniu do protokołu.)

Ad. 19 Wolne wnioski i zapytania.
Sołtys z m. Wola Pawłowska zwrócił się z prośbą o kontrolę firmy, która nadzoruje budowę drogi Ujazdowo-Gorysze.
Pan Andrzej Wesołowski – mieszkaniec Kargoszyna zapytał Wójta dlaczego plac zabaw dla dzieci, który miał powstać na nowym osiedlu Kargoszyna nie został zlokalizowany na terenie „starego Kargoszyna” tj. na terenie należącym do wspólnoty wiejskiej. Powiedział także, że mieszkańcy „starego Kargoszyna” na pewno nie sprzeciwialiby się budowie w/w placu zabaw jak miało to miejsce na nowym osiedlu.
Pani Elżbieta Zmudczyńska nawiązała do 90- rocznicy bitwy tzw. Cudu nad Wisłą. Dodała, że w m. Rzeczki znajduje się pomnik upamiętniający w/w bitwę. Zapytała Wójta czy zgodziłby się być przedstawicielem Komitetu upamiętniającego w/w wydarzenie historyczne oraz objąć patronatem obchody 90 rocznicy w/w bitwy.
Pan Mariusz Zmudczyński zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Rady Gminy czy dokonał czynności sprawdzających oświadczenia majątkowe radnych, jeśli tak to w jaki sposób wyglądała ta analiza.

Ad.18 Odpowiedzi na pytania i wnioski.
Pan Wójt odnośnie pozyskiwania środków ze struktur UE odpowiedział, że czynnikiem hamującym jest wysoki wskaźnik „G”, ponieważ w prawie każdym z programów rozpisywanych przez Urząd Marszałkowski na dofinansowanie inwestycji jest ograniczenie dotyczące w/w wskaźnika. Gmina Ciechanów posiada wskaźnik „G” ponad 1000 zł na jednego mieszkańca. Powiedział, że gmina otzrymała dofinansowanie na samochód strażacki dla OSP Rzeczki. Dodał, że w tym przypadku nie był brany pod uwagę wskaźnik „G”.
Odnośnie pytania dotyczącego informatyzacji i dostępu do internetu Wójt odpowiedział, że gmina jako jedna z wielu gmin przystąpiła do programu zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski na informatyzację i dostęp do internetu, jednak nie dotarła do Urzędu żadna informacja co dalej dzieje się z tym projektem.
Odnośnie pytania dotyczącego dlaczego protokoły z Sesji rady Gminy nie są publikowane w BIP-ie poinformował, że w tej chwili wszystkie protokoły oraz uchwały są publikowane na stronach BIP-u, jednak protokół z poprzedniej sesji może być opublikowany po kolejnej sesji, na której zostanie przyjęty przez Radę Gminy.
Zwrócił się również do Pani Poseł, że kalkulowanie ceny gruntu na podstawie ceny żyta nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Odnośnie pytania dotyczącego powstania placu zabaw na terenie tzw. sołtysówki Wójt odpowiedział, że mieszkańcy nowego osiedla na Kargoszynie sami zgłosili chęć budowy wspomnianego obiektu. Nie chcieli budować placu na terenie „sołtysówki” należącej do wspólnoty wiejskiej ze względu na bezpieczeństwo dzieci, ponieważ w pobliżu znajduje się ruchliwa droga powiatowa.
Na pytanie Pani Zmudczyńskiej odpowiedział, że na pewno jeżeli będzie taka propozycja zostanie przedstawicielem Komitetu upamiętniającego 90- rocznicę „Cudu nad Wisłą” oraz obejmie patronatem obchody w/w rocznicy bitwy.
Pan Wójt nt. analizy oświadczeń majątkowych odpowiedział, że Przewodniczący Rady Gminy nie dokonuje analizy oświadczeń, ponieważ dokonują tego instytucje do tego powołane tj. Naczelnik Urząd Skarbowego i Wojewoda Mazowiecki.

Ad.20 Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Przewodniczący rady gminy Ciechanów podziękował wszystkim obecnym za przybycie i zamknął posiedzenie XXXV Sesji rady gminy Ciechanów.

Protokołowała
Katarzyna Borawska

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2465
22 kwietnia 2011 11:30 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::