Rok 2009

PROTOKÓŁ NR XXX/09

PROTOKÓŁ NR XXX/09

z Sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2009 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy.

Spoza Rady Gminy w Sesji udział wzięli:

1. Marek Kiwit – Wójt Gminy

2. Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy

3. Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy

4. Adam Olszewski – Radca Prawny

5. Kazimierz Głuśniewski – Prezes Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników okręg Ciechanów.

6. Ryszard Geryk – Radny Powiatu Ciechanowskiego

Lista zaproszonych gości w załączeniu do protokołu.

Ad 1

Obrady XXX sesji Rady Gminy Ciechanów otworzył Pan Eugeniusz Olszewski – Przewodniczący Rady Gminy. Powitał radnych i zaproszonych gości. Następnie stwierdził, że po sprawdzeniu obecności zgodnie z listą obecności, na sali znajduje się 14 radnych, co stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek dzienny obrad.

Ad 2

Przewodniczący przedstawił porządek obrad, kierując zapytanie o propozycje zmiany.

Radna Jezierska wnioskowała o przeniesienie pkt. 12 do pkt.4 tj. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXII/135/09 Rady Gminy Ciechanów z dnia 6 maja 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Rutki Begny.

Eugeniusz Olszewski – Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów zaproponował by pkt. 12 przenieść do pkt. 8.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła propozycję Przewodniczącego Rady Gminy.

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXII/135/09 Rady Gminy Ciechanów z dnia 6 maja 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Rutki Begny.

9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Mieszki Wielkie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty do ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej w miejscowości Niestum.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kompleksu 33 MN w Chruszczewie.

13. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji bez wprowadzania zmian i bez czytania. Wniosek swój uzasadnił tym, że sam osobiście zapoznał się z treścią protokołu i odzwierciedla ona w pełni przebieg obrad. Ponadto poinformował, że protokół był wyłożony do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniej Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy zaprosił do wypowiedzi Pana Kazimierza Głuśniewskiego – Prezesa Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników

Pan Głuśniewski poinformował, że osoby, którym miał wręczyć dyplomy nie przybyły na Sesję Rady Gminy.

Przedstawił historię represjonowanych żołnierzy oraz poinformował o problemach związanych z uzyskaniem odszkodowań przez te osoby.

Odczytał nazwiska osób, którym został przyznane dyplomy.

Wręczył dyplom Wójtowi z podziękowaniami.

Ad.4 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

Pan Wójt poinformował, że rozstrzygnięto dwa przetargi na budowę drogi w Mieszkach Wielkich oraz potrójne utwardzenie dróg.

Powiedział również, że gmina otrzymała dofinansowanie 50.000,00 zł z FOGR-u na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Nużewo-Gołoty. Stwierdził, że uzyskaliśmy zgodę na modernizację w/w drogi tylko do lasu, pozostały odcinek drogi gmina musi sfinansować we własnym zakresie.

Wójt złożył gratulacje radnej Topczyńskiej z okazji ślubu, który odbył się 13 czerwca b.r.

Przekazał informację, że był wezwany do prokuratury w Warszawie w sprawie Prezydenta Miasta Ciechanowa Waldemara Wardzińskiego. Przesłuchanie dotyczyło składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej.

Ad.5 Interpelacje i zapytania Radnych.

Radny Majkowski zwrócił się do Pana Ryszarda Geryka – Radnego Rady Powiatu Ciechanowskiego aby podjął temat naprawy drogi do Kargoszyna (ul.Wiejska) oraz drogi na osiedlu Kargoszyn.

Radny Frączkowski skierował prośbę do radnego Geryka odnośnie remontu drogi przy ul. Niechodzkiej.

Radna Jezierska złożyła na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Ciechanów uzupełnienie do wniosku.

Poinformowała, że w dniu 8 czerwca b.r. złożyła wniosek do Przewodniczącego o zwołanie Sesji w trybie nadzwyczajnym, której celem miało być podjęcie uchwały uchylającej uchwałę z dnia 6 maja 2005 roku Nr. XXII/135/09. W/w wniosek został poparty podpisami grupy radnych stanowiącej ¼ ustawowego składu rady wymaganej do złożenia takiego wniosku.

Dostała odpowiedź listowną, że zwołanie sesji w takim trybie jest bezcelowe gdyż zwiększy tylko koszty a sesja w trybie zwykłym jest planowana na dzień 26 czerwca b.r.

Radna dodała, że jeden z wnioskodawców w dniu 19 czerwca b.r. wycofał swoje poparcie dla złożonego wniosku o czym radna nie została poinformowana przez Przewodniczącego Rady Gminy Ciechanów.

Dlatego wnosi o rozpatrzenie uzupełnienia wniosku na dzisiejszej sesji i podjęcie stosownej uchwały.

Adam Olszewski – Radca Prawny Urzędu Gminy poinformował, że uzupełnienie wniosku złożone na dzisiejszej sesji jest traktowane jako zupełnie nowy wniosek z tego względu gdyż zostało podpisane przez inną grupę radnych. W związku z tym należy przeprowadzić całą procedurę od początku tj. zwołać w terminie 7 dni od dnia złożenia nowego wniosku sesję w trybie nadzwyczajnym. Poinformował, że w/w sesja miała by miejsce w dniu 2 czerwca b.r.

Ryszard Geryk Radny Rady Powiatu Ciechanowskiego odniósł się do Sesji Wspólnej w Starostwie Powiatowym, która miała miejsce 27 mają b.r. Powiedział, że ma duże wątpliwości co do przedstawionego prze Prezydenta Waldemara Wardzińskiego planu budowy Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi a w szczególności sposobu finansowania w/w systemu. Powiedział, że nie uzyskał również odpowiedzi odnośnie dróg dojazdowych do składowiska w Woli Pawłowskiej oraz nazwisk osób, które będą zarządzać Związkiem Komunalnym.

Zapytał czy jeżeli któraś z gmin zrezygnuje z udziału w Związku Komunalnym, kto wówczas pokryje lukę w budżecie Związku Komunalnego i czy może wówczas będą sprowadzane odpady z Warszawy.

Zapytał Wójta czy w jego kompetencij leży odlesienie i odrolnienie gruntów oraz czy Gmina Ciechanów ma profity z działalności PUK-u. Zapytał jaką gwarancje mamy, że nie będą napływać do nas odpady z Warszawy.

Ad. 6 Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.

Sołtys z m. Przążewo poprosił o równiarkę na drogę prowadzącą do Zajazdu Agrotur.

Sołtys z m. Wólka Rydzewska poprosił o utwardzenie drogi na kolonii.

Sołtys z m. Rydzewo zapytał czy Urząd Gminy posiada gwarancje od firm, które wykonują potrójne utwardzenie z tego względu gdyż po remoncie droga już znajduje się w złym stanie.

Zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego czy będą regulacje prawne dotyczące dróg polnych. Poinformował, że na drodze polnej w jego miejscowości został zasadzony las. Ponadto została tak zaorana w/w droga i może się zdarzyć, że niedługo całkowicie zniknie.

Sołtys z m. Pęchcin zapytał czy planowany jest remont drogi w jego miejscowości.

Sołtys z m. Grędzice poprosił o postawienie tablic informacyjnych oraz o remont mostku w w/w miejscowości. Zwrócił się do Radnego Geryka o remont drogi powiatowej w m. Grędzice.

Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Waldemar Frączkowski – Przewodniczący Komisji d/s planowania finansów i budżetu Rady Gminy Ciechanów przedstawił pozytywną opinię w/w komisji dot. zaproponowanych zmian w budżecie w 2009 roku.

Pani Skarbnik przedstawiła w/w projekt uchwały wraz z załącznikami. Poinformowała, że trzeba było urealnić budżet z tego względu gdyż nie otrzymaliśmy przewidzianych środków finansowych z UE. Dlatego też wprowadza się zmniejszenia po stronie dochodów w kwocie 5.000.000,00 zł z tytułu zmniejszenia przewidzianych do pozyskania środków z funduszy strukturalnych oraz UE na kanalizację.

W dziale Transport i łączność zmniejszenie w kwocie 3.133.320,00 zł z tytułu zmniejszenia przewidzianych do pozyskania środków z UE w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego na modernizacje dróg.

Wprowadza się zwiększenia po stronie dochodów w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wprowadzenia dotacji z FOGR-u na modernizację drogi relacji Nużewo – Gołoty..

Pani Skarbnik przedstawiła także zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków budżetu.

Zwiększenia w dziale Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 400.000,00 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kargoszynie oraz w dziale Transport i łączność w kwocie 3.318.320,00 zł z tytułu zwiększenia środków na modernizację dróg gminnych.

Zmniejszenia po stronie wydatków w dziale Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 9.000.000,00 zł z tytułu zmiany zadania „Budowa sieci sanitarnej Chruszczewo-Kargoszyn” na dwa zadania tj. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kargoszynie (2007-2011) oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie(rezalizacja w latach 2010-2011). Podział inwestycji spowodowany jest brakiem środków z funduszy strukturalnych UE w roku 2009.

Pani Skarbnik powiedziała także zmniejszenie następuje także w dziale Transport i łączność w kwocie 3.133.320,00 zł z tytułu zmniejszenia zaplanowanego kredytu na modernizację drogi Nużewo-Gołoty.

Poinformowała, że dochody po zmianach zamykają się kwotą 16.708.636,00 zł, wydatki natomiast zamykają się kwotą 22.274.456,00 zł.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.

(Uchwała w załączeniu do protokołu).

Ad.8 Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXII/135/09 Rady Gminy Ciechanów z dnia 6 maja 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Rutki Begny.

Radny Frączkowski złożył wniosek o wycofanie w/w uchwały z porządku dziennego obrad. Uzasadnił, że jeden z radnych wycofał swoje poparcie dla wniosku złożonego przez ¼ ustawowego składu rady. W związku z tym wniosek nie spełnia ustawowych wymogów formalnych. Poinformował, że nowy wniosek złożony na dzisiejszej sesji jest podpisany przez inną grupę radnych dlatego należy traktować jako zupełnie nowy wniosek a jego rozpatrzenie powinno odbyć się na kolejnej sesji.

Radna Jezierska powiedziała, że sprawa wysypiska interesuje nie tylko radnych ale także mieszkańców gminy dlatego też wniosek powinien być rozpatrywany dziś w gronie sołtysów.

Adam Olszewski – Radca Prawny odpowiedział, że nie neguje zasadności podjęcia uchwały, ale trzeba zachować wymogi formalne.

Rada Gminy Ciechanów przyjęła wniosek radnego Frączkowskiego stosunkiem głosów:

za – 10 głosów

przeciwne – 3 głosów

Radny Andrzej Wojciechowski nie brał udziału w głosowaniu.

Ad.9 Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Mieszki Wielkie.

Pani Sekretarz przedstawiła w/w projekt uchwały.

Pan Wójt poinformował, że po konsultacji z mieszkańcami zostanie rozpisany przetarg na kwotę 250.000,00 zł.

Anna Żebrowska – sołtys m. Mieszki Wielkie powiedziała, że mieszkańcy wyrazili zgodę na sprzedaż w/w nieruchomości. Jej zdaniem sprzedaż nieruchomości jest dobrym pomysłem, ponieważ budynek nie użytkowany niszczeje.

Rada Gminy Ciechanów przyjęła projekt uchwały stosunkiem głosów:

za – 13 głosów

wstrzymujący – 1 głos

(Uchwała w załączeniu do protokółu).

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty do ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej w miejscowości Niestum.

Pani Sekretarz przedstawiła w/w projekt uchwały. Poinformowała, że rodzina wybudowała na gruncie stanowiącym własność gminy budynek, w którym zamieszkuje dlatego też należy uregulować stan prawny w/w działki.

Poinformowała, że proponowana wysokość bonifikaty od ceny sprzedaż wynosi 90%.

Rada Gminy Ciechanów przyjęła w/w projekt uchwały stosunkiem głosów:

za – 13 głosów

wstrzymujący- 1 głos

(Uchwała w załączeniu do protokółu).

Ad 11 Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.

Radny Kowalski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię komisji dotyczącą nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego. Poinformował, że Komisja jednomyślnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. Wyjaśnił, że na w/w Komisji rozpatrywana sprawa zasadności zarzutu wydatkowania środków gminnych na kancelarię prawną i rzeczoznawcę. Przytoczył Wyjaśnienie Pani Skarbnik „żadne środki nie zostały przeznaczone z budżetu gminy na sfinansowanie rzeczoznawcy oraz kancelarii prawniczej. Nie ma żadnych not księgowych, ponieważ nigdy nie był dokonany transfer środków na w/w konta. Ponadto sprawozdanie z wykonania budżetu było przedstawione radnym jak również omawiane przez Komisję Rewizyjną”.

Pan Wójt poinformował, że odbyła się w tej sprawie Komisja Rolnictwa, na którą zostało zaproszonych sześciu Sołtysów jednak nie wszyscy skorzystali z tego zaproszenia.

Wyjaśnił, że w przypadku naszej gminy wyodrębnienie funduszu sołeckiego nie jest korzystnym rozwiązaniem z tego względu, że posiadamy wysoki wskaźnik „G” i zwrot środków z budżetu państwa nie przekroczy 10%. Zaproponował aby w tym roku nie podejmować uchwały o wyodrębnieniu funduszu tylko poobserwować jak funkcjonuje w innych gminach.

Pani Skarbnik powiedziała, że środki zgromadzone na funduszu sołeckim pochodzą z budżetu gminy i wstępnie szacowane są na kwotę 246 tys. zł Poinformowała, że jest to znaczna kwota, która z uwagi na dużą ilość sołectw ulegnie rozdrobnieniu. Środki zostały podzielone na wszystkie sołectwa a ich ilość zależy od ilości mieszkańców w danej miejscowości, dlatego też będą istniały duże dysproporcje w w/w kwotach.

Pani sołtys z m. Mieszki Wielkie zapytała jakie są gwarancje, że Rada Gminy za rok podejmie uchwałę, która wyodrębni w/w fundusz.

Radna Jezierska powiedziała, że pieniądze zgromadzone na funduszu sołeckim pochodzą z budżetu gminy i jeżeli dane miejscowości nie złożą wniosków to te środki wracają do budżet gminy. Powiedziała także, że należy pozwolić mieszkańcom wykazać się własną inicjatywą i nie można im odbierać tego prawa.

Sołtys z m. Pęchcin zapytał czy sołectwa mogą się wzajemnie wspomagać czyli łączyć środki na jeden cel.

Pan Wójt odpowiedział, że nie ma takiej możliwości ponieważ sołectwo ma do dyspozycji tylko własne środki.

Radny Kowalski powiedział, że środki nie są proporcjonalnie podzielone w stosunku do potrzeb danych miejscowości. Są bardzo rozdrobnione dlatego też bezcelowe jest tzw. zamrażanie środków z budżetu gminy, które mogą być przeznaczone na zaplanowane inwestycje.

Rada Gminy Ciechanów przyjęła w/w projekt uchwały stosunkiem głosów:

za – 9 głosów

przeciw – 4 głosy

(Uchwała w załączeniu do protokółu).

Ad 12 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kompleksu 33 MN w Chruszczewie.

Pani Barbara Piątkowska – inspektor ds planowania przestrzennego poinformowała, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w/w kompleksu ma na celu umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej nie uciążliwej na tym obszarze. Powiedziała, że jest to osiedle w Chruszczewie się rozrasta i przybywa mieszkańców dlatego celowym jest uchwalenie w/w zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwał.

(Uchwała w załączeniu do protokółu).

Ad.14 Wolne wnioski i zapytania.

Pan Wójt zapytał radnej Jezierskiej czy wie do kogo należą działki znajdujące się w m. Baraki Chotumskie. Zapytał również czy bierze dopłaty rolnicze w związku z prowadzeniem plantacji orzecha włoskiego oraz czy to prawda, że na w/w plantacji nie rośnie ani jeden orzech.

Pan Klemens Kalman mieszkaniec m. Pęchcin poinformował, że już wcześniej zwracał się z prośbą podjęcie działań dotyczących poprawy bezpieczeństw w w/w miejscowości. Wnioskował do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad o wybudowanie chodnika dla pieszych oraz postawienie oświetlenia Powiedział, że miały miejsce już trzy wypadki drogowe. Poinformował, że Wójt na antenie radia zobowiązał się pomóc w/w sprawie. Zapytał Wójta na jakim etapie znajduje się w/w sprawa.

Ad.13 Odpowiedzi na pytania i wnioski.

Pan Wójt odnośnie remontu dróg w gminie odpowiedział, że przybywa dróg i mieszkańców w naszej gminie a na remonty wydaliśmy już bardzo dużo środków ale nie jesteśmy w stanie naprawić wszystkich. Poinformował, że priorytetem są drogi gdzie mieszka duża liczba mieszkańców.

Na pytanie Pana Klemensa Kalmana odpowiedział, że uzgodnione zostało z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad, że koszty podzielone zostaną na połowę na gminę oraz na Generalną Dyrekcje Dróg. Powiedział, że niestety w tej chwili gmina nie jest w stanie sfinansować całej inwestycji. Odnośnie oświetleni powiedział, że jest to droga powiatowa i gmina nie może tego sama wykonać bez udziału powiatu.

Pan Wójt na pytanie Ryszarda Geryka odpowiedział, że tak samo jak radny ma takie wątpliwości. Na pytanie czy w kompetencji Wójta leży odlesienie i odrolnienie gruntów odpowiedział, że zobligowany jest do wszczęcia procedury jeżeli wpłynie do niego taki wniosek.

Powiedział również, że gmina nie czerpie żadnych profitów z działalności PUK-u.

Radna Jezierska na pytanie Wójta odnośnie prawa własności działek położonych w m. Baraki Chotumskie odpowiedziała, że Wójt został poinformowany kto jest właścicielem w/w gruntów. Wszystkie informacje zawarte są w oświadczeniu majątkowym, które jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powiedziała, że nie można przenosić różnicy poglądów na tematy publiczne na grunt spraw ściśle prywatnych.

Ad.15 Zamknięcie obrad.

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim uczestnikom Sesji za przybycie i zamknął posiedzenie.

Protokołowała
Katarzyna Borawska

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1993
22 kwietnia 2011 11:27 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::