Rok 2010

PROTOKÓŁ NR XL/10

PROTOKÓŁ NR XL/10

Z Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 26 kwietnia 2010 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego –Przewodniczącego Rady Gminy.

W Sesji uczestniczyło:

15 radnych na stan 15 radnych

27 sołtysów na stan 34 sołtysów

( listy obecności w załączeniu).

Spoza Rady Gminy w posiedzeniu udział wzięli:

Marek Kiwit – Wójt Gminy

Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy

Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy

Adam Olszewski – Radca prawny urzędu Gminy

Helena Pawłowska – kierownik referatu rolnego

Honorata Nowakowska – Kierownik GZEAS

Wiesława Pogorzelska – Dyrektor SP w Goryszach

Iwona Sapkowska – Dyrektor Gimnazjum w Gumowie

Mirosława Ryszkowska – Dyrektor SP w Chotumiu

Klemens Kalman – mieszkaniec m. Pęchcin, gmina Ciechanów

Piotr Pszczółkowski – redaktor „Tygodnika Extra”

Elżbieta i Stanisław Zmudczyńscy – Dwutygodnik „Wokół Ciechanowa”

Ad.1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

Obrady XL Sesji Rady Gminy Ciechanów otworzył Eugeniusz Olszewski – Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów powitał radnych i zaproszonych gości. Następnie stwierdził, że po sprawdzeniu listy obecności zgodnie z listą obecności na sali znajduje się 15 radnych co stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2 Przyjęcie porządku dziennego obrad.

Przewodniczący zwrócił się z pytaniem do radnych czy są wnioski do przedstawionego porządku obrad. Radni nie zgłosili wniosków do przedstawionego porządku obrad.

Przewodniczący Rady Gminy poinformowała, że Pan Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Zaproponował by umieścić w/w projekt uchwały w punkcie 10a.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła wniosek Wójta o wprowadzenie w/w projektu uchwały do porządku obrad.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad po zmianach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wydawania biuletynu informacyjnego gminy pt. „Wieści Gminne”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół /zmiana/.

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy i narkomanii za 2009 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ciechanów.

10a. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Modła.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Gumowo.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy – Eugeniusz Olszewski poinformował, że osobiście zapoznał się z treścią protokołu i w pełni odzwierciedla przebieg Sesji. Poza tym protokół był do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ciechanów i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniej Sesji.

Ad. 4 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

Pan Wójt poinformował, że odbył rozmowę z Powiatowy Zarządem Dróg w kwestii wykonania chodnika w m. Modła oraz z projektantami na temat kolektora ściekowego, który ma biegnąć od m. Kargoszyn do do granicy Ciechanowa.. Pan Wójt odniósł się także do wniosków składanych przez mieszkańców kolonii na Chruszczewie, którzy nie mają przyłączy kanalizacyjnych do swoich posesji. Poinformował, że gmina złożyła wnioski z PROW-u na Odnowę miejscowości Chotum oraz w ramach „Małych projektów” na remont świetlicy w Rydzewie. W/w wnioski nie zostały jeszcze rozpatrzone.

Ad.5 Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Majkowski zwrócił się do Wójta z prośbą o rozmowę z Zarządem Powiatu ciechanowskiego o naprawę drogi powiatowej w m. Ropele /przy lesie/. Nadmienił, że po przekopaniu drogi by podłączyć gaz znajduje się ona w bardzo złym stanie.

Zapytała także o koszt wydawania gazety gminnej „Wieści gminne”

Zapytał także Wójta czy ustalił coś kwestii zmiany godzin kursowania autobusu /linia nr 2/. Powiedział, że trzeba ustalić te godziny tak by były zgodne z planem lekcyjnym dzieci uczęszczających do szkoły

Ad.6 Wypowiedzi i zapytania sołtysów.

Sołtys z m. Rzeczki zwrócił się do radnej Jezierskiej dlaczego nie zrobiła nic w kwestii usunięcia zakrzewień. Nadmienił, że radna obiecywała załatwienie w/w sprawy. Sołtys podziękowała za wyremontowanie odcinka drogi w m. Rzeczki. Zwrócił się także z prośbą o wywiezienie żwiru na inny odcinek drogi w/w miejscowości.

Sołtys z m. Rydzewo poinformował w sprawie przebudowy koryta rzeki Rosicy. Inwestycja miała być kontynuowana lecz zabrakło najprawdopodobniej środków. Powiedział, że że problem dotyczy kilku wiosek. Koryto rzeki jest nieuregulowane i wyrządza wiele szkód. Poprosił Wójta o zasięgnięcie informacji i przyśpieszenie wykonania w/w inwestycji przez powiat ciechanowski.

Sołtys z m. Wólka Rydzewska podziękowała za wywiezienie szlaki na drogę w/w miejscowości. Zwrócił się także z prośbą o wysypanie żwiru na drogę/ okolice szlabanu/. Pan sołtys poprosił również o zwrócenie się z wnioskiem do władz PKS-u o wydłużenie trasy kursowania autobusu dalekobieżnego biegnącego przez Wólkę Rydzewską.

Sołtys z m. Mieszki wielkie zwróciła się z prośbą o wykonanie pętli autobusowej
w/w miejscowości. Poinformowała także, że w granicach nowo budowanego obiektu w m. Mieszki Wielkie pozostawiane są odpady. Nie ma na miejscu budowy właścicieli tylko wykonawcy, z którymi nie można wyjaśnić tej kwestii.

Sołtys z m. Sokołowek poprosił o przeprowadzenie remontu świetlicy w/w miejscowości.

Sołty z m. Rutki Marszewice nawiązał do modernizacji drogi w/w miejscowości. Poinformował, że droga budowana jest powyżej fundamentu budynku świetlicy. Poprosił o nadzór przy wykonaniu w/w drogi.

Sołtys z m. Wola Pawłowska zapytał jakie są niezbędne dokumenty by zwrócić się z wnioskiem o wybudowanie elektrowni wiatrowej.

Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie wydawania biuletynu informacyjnego gminy pt. „Wieści Gminne”.

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że wyszedł już pierwszy egzemplarz informatora gminnego pt. „Wieści gminne”.Powiedziała, że Urząd Gminy chce zarejestrować biuletyn i będzie wydawany on kwartalnie. Wyrażenie zgody przez Radę Gminy na wydawanie w/w biuletynu będzie prowadzić do zabezpieczenia środków w budżecie gminy na ten właśnie cel.

Rada Gminy Ciechanów przyjęła w/w projekt uchwały stosunkiem głosów:

za – 14 głosów

wstrzymujące – 1 głos.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

 

Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół /zmiana/.

Pani Honorata Nowakowska – kierownik GZEAS przedstawiła zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół. Poinformowała, że nadzór prawny wniósł dwie poprawki do wcześniej przyjętego przez Radę Gminy regulaminu. Obecny regulamin znosi zapis dot. dodatku motywacyjnego, który nie został przyznany stażystom zatrudnionym w szkole oraz zapis dot. braku dodatku funkcyjnego przez okres 1 roku dla nauczyciela, który zostaje dyrektorem szkoły. Zmiana także przewiduje wypłatę wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla pracowników zatrudnionych w szkole ale nie będącymi nauczycielami na podstawie Kodeksu Pracy.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad.9 Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy i narkomanii za 2009 rok.

Pani Sekretarz przedstawiła w/w sprawozdanie. Poinformowała, że radni otrzymali w/w sprawozdanie. Ponadto było one omawiane na komisjach Rady Gminy i radni nie mieli uwag odnośnie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy i narkomanii za 2009 rok.

Rada Gminy jednomyślnie przyjęła w/w sprawozdanie.

/Sprawozdanie w załączeniu do protokołu/.

Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ciechanów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Ryszard Kowalski odczytał treść Uchwały Nr 1/10 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ciechanów za 2009 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów – Eugeniusz Olszewski odczytał Uchwałę Nr 52/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29.04.2010r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciechanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok oraz Uchwałę
Nr 118/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów z dnia 13.04.2010r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ciechanów.

Waldemar Frączkowski – Przewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów poinformował, że Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ciechanów, który stanowi załącznik do Zarządzenia
Nr 13/10 Wójta Gminy Ciechanów w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 rok. Komisja wydała pozytywną opinię w sprawie w/w sprawozdania.

Pan Wójt przedstawił jak kształtuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok w poszczególnych działach. Wyszczególnił że w dziale Gospodarka Mieszkaniowa wydatkowano środki głównie na zakup nieruchomości gruntowych zaś w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznaczono 126.550,00 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Rzeczkach. Ponadto dokonano kapitalnego remontu remizy OSP w Gąskach, który wyniósł 63.006,40 zł. Pan Wójt poinformował, że najwyższą pozycję w wydatkach stanowiły środki na inwestycje i remonty bieżące dróg gminnych, które wyniosły 3.822.694,29 zł./modernizacja drogi w Mieszkach Wielkich, modernizacja drogi gminnej Nużewo-Gołoty, potrójne utwardzenie nawierzchni żwirowych oraz modernizacja drogi gminnej Rykaczewo-Kownaty Wojnowe/.

Poinformował, że wynik budżetu gminy za 2009 rok zamknął się deficytem w kwocie 2.088.474,73 zł na planowany deficyt roczny 2.320.000,00 zł, zaś wolne środki do dyspozycji Rady Gminy na rok 2010 wynoszą 231.525,24 zł.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi i radnym za wykonanie modernizacji drogi Kownaty Wojnowe – Rykaczewo oraz wykonanie chodników w m. Kownaty Żędowe.

Radny Frączkowski podziękował za wykonanie modernizacji drogi Niechodzin-Kownaty Wojnowe oraz zwrócił się z prośbą o to by przy budowie dróg asfaltowych uwzględnić wykonanie chodników.

Radna Jezierska zwróciła się do Wójta z prośbą by przy planowaniu kolejnego budżetu zwiększyć konsultacje z radnymi w tym zakresie. Trzeba zaplanować takie inwestycje jak: budowa przedszkola, remont świetlicy w Chruszczewie. Powiedziała, że radni muszą posiadać więcej informacji o planowanych inwestycjach by nie powtórzyła się sytuacja jaka miała miejsce w Kargoszynie, gdzie mieszkańcy oprotestowali budowę ogródka jordanowskiego w w/w miejscowości. Poza tym dodała, że co do wykonania samego budżetu gminy przez Wójta nie ma żadnych zastrzeżeń.

Pan Wójt zwrócił się z prośbą do Radnych o udzielenie absolutorium.

Rada Gminy po szczegółowym rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2009 w głosowaniu jawnym jednomyślnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy.

/ na Sesji obecnych było 15 radnych (na stan 15 radnych) i wszyscy głosowali za podjęciem w/w uchwały/.

Ad.10a Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że projekt uchwały przewiduje zmianę w § 1 pkt 2 , gdzie ustala się stawki opłat rocznych za zajęcie
1 m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń:

1. przyłącza wodociągu lub kanalizacji w kwocie 30,00 zł

2. pozostałe rodzaje urządzeń w kwocie – 60,00 zł

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła projekt uchwały.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie gminy na 2010 rok. Poinformowała, że wprowadza się zmiany po stronie dochodów. Zwiększenia wynoszą 73.300,00 zł, i obejmują działy Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 40.000,00 zł, administracja publiczna w kwocie 10.000,00 zł i w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 21.300,00 zł oraz w dziale Pomoc społeczna w kwocie 2000,00 zł. Poinformowała, że po stronie wydatków budżetu gminy wprowadza się zwiększenia w kwocie 108.354,00 zł i zmniejszenia w kwocie 35.054,00 zł. Pani Skarbnik dodała, że po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco: Dochody budżetu zamykają się kwotą 20.217.475,35 zł, wydatki zaś kwotą 25.177.364,35 zł.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła projekt uchwały.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Modła.

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że rzeczona nieruchomość położona jest w m. Modła i oznaczona numerem ewidencyjnym 278 i powierzchni 6785m ². Powiedziała, że jest to działka o przeznaczeniu rolnym i sprzedaż dokonana będzie w drodze przetargu.

Rada Gminy Ciechanów przyjęła w/w projekt uchwały stosunkiem głosów:

za 13 głosów

wstrzymujący – 1 głos.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad.13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Gumowo.

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że nabycie rzeczonej działki przez gminę jest nieodpłatne. Działka położona jest w m. Gumowo i oznaczona numerem ewidencyjnym 111 o powierzchni 810m ².

Pan Wójt poinformował, że nabycie w/w działki umożliwi dojazd do świetlicy w Gumowie.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w projekt uchwały.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad.15 Odpowiedzi na pytania i wnioski.

Pan Wójt odnośnie pytania o wywiezienie szlaki i żwiru na drogi gminne odpowiedział, że jest za mało materiału na potrzeby gminne. Dodał, że ulic i mieszkańców przybywa w gminie ale niestety nie idzie z tym zwiększenie środków w budżecie na ten cel.

Odnośnie pytania sołtysa z m. Rutki Marszewice dot. modernizacji drogi w w/w miejscowości Pan Wójt poinformował, że na miejscu są inspektorzy nadzoru budowlanego,którzy nadzorują wykonanie prac. Dodał, że jeżeli w tym miejscu /przy świetlicy/ będzie położona kostka to rzeczywiście trzeba będzie zmienić koncepcję wykonania to znaczy konieczne będzie odwodnienie terenu, ponieważ chodnik będzie znajdował się wyżej niż fundamenty budynku świetlicy.

Pan Wójt odnośnie pytania Pani Sołtys z m. Mieszki Wielkie odpowiedział, że można już wykonać pętle autobusową. Odnośnie zaśmiecania obiektu, który jest obecnie w trakcie budowy poinformował, że za utrzymanie porządku na posesji i wokół niej odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Pan Wójt na pytanie dot. Elektrowni wiatrowych odpowiedział, że dwie firmy złożyły wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Jednej z tych nie została wydana w/w decyzja.

Odnośnie przedłużenia kursowania autobusu dalekobieżnego poinformował, że należy zwrócić się z wnioskiem do zarządu PKS-u.

Odnośnie prośby o wyremontowanie świetlicy w m. Sokołówek Pan Wójt powiedział, że kilka miesięcy temu przyszła do niego grupa młodzieży, która chciała zaadoptować świetlicę na siłownię i klub dla młodzieży jednak nie zgłosili się już więcej w w/w kwestii i sprawa została nie załatwiona.

Ad. 14 Wolne wnioski i zapytania.

Pani Elżbieta Zmudczyńska podziękowała Panu Wójtowi za przybycie na uroczystości Katyńskie w dniu 11 kwietnia br. w Ciechanowie.

Poinformowała, że Sesje Rady Gminy powinny być uzgadniane z Radą Miasta i Radą Powiatu żeby nie przypadały tego samego dnia i wówczas Pan Wójt mógłby uczestniczyć w innych sesjach, na których omawiane są również sprawy mieszkańców gminy.

Pani Zmudczyńska zapytała ile środków pozyskał Pan Wójt ze struktur UE. Zapytała które konkretnie drogi na osiedlu Kargoszyńskim zostały wyremontowane za 300.000,00, które zostało zabezpieczone w budżecie na ten właśnie cel. Powiedziała także, że w budżecie gminy jest zarezerwowana kwota 250.000,00 zł tzw. wolnych środków, które mogłyby być przeznaczone na remonty dróg gminnych.

Pan Wójt odpowiedział, że kwota 300.000,00 zł na remonty dróg w Kargoszynie została dokładnie zwydatkowana na ten cel. Należy pamiętać, że w/w osiedle posiada ogromną ilość ulic i uliczek, które sukcesywnie były naprawiane.

Odnośnie wolnych środków Pani Skarbnik poinformowała, że są to środki, które wpływają do budżetu w roku następnym/zostały zaksięgowane na spłatę kredytu w przyszłym roku/.

Radna Jezierska zapytała czy w Urzędzie pracują osoby z prac interwencyjnych, którym można byłoby zlecić wycięcie zakrzewień na terenie gminy.

Pan Wójt odpowiedział, że Powiatowy Urząd Pracy odrzucił złożone przez gminę wnioski odnośnie zatrudnienia osób z prac interwencyjnych. Na obecną chwilę zatrudnione są w ramach w/w prac są głównie kobiety, którym nie można zlecić wycinania zakrzewień.

Pani Sekretarz zwróciła się z prośbą do sołtysów o przygotowanie miejsc na wywieszenie obwieszczeń wyborczych.

Ad. 16 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady XL Sesji Rady Gminy Ciechanów.

Protokołowała
Katarzyna Borawska

Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4917
22 kwietnia 2011 11:33 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::