Rok 2011

Protokół Nr X/11 Z Sesji Rady Gminy Ciechanów w dn. 28 września 2011 r.

 

PROTOKÓŁ NR X/11

 

Z Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 28 września 2011 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego –Przewodniczącego Rady Gminy.

 

 W Sesji uczestniczyło:

15 radnych na stan 15 radnych

sołtysów na stan 34 sołtysów 24

( listy obecności w załączeniu).

Spoza Rady Gminy w posiedzeniu udział wzięli:

Marek Kiwit – Wójt Gminy

Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy

Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy

Adam Olszewski – radca prawny Urzędu Gminy

Helena Pawłowska – kierownik referatu rolnego

Julita Borowska – redaktor gazety Extra Ciechanów

Zbigniew Kruszewski – Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie

Halina Pawlak – insp. ds. gospodarki nieruchomościami

Barbara Piątkowska - inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego gminy

 

Ad.1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

Obrady X Sesji Rady Gminy Ciechanów otworzył Eugeniusz Olszewski – Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów powitał radnych i zaproszonych gości . Następnie stwierdził, że po sprawdzeniu listy obecności na sali znajduje się 15 radnych co stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

 

 

 

 

Ad.2 Przebieg obrad.

Przewodniczący zwrócił się z pytaniem do radnych czy są wnioski do przedstawionego porządku obrad. Radni nie zgłosili wniosków do przedstawionego porządku obrad.

Poinformował, że Wójt złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał:

 1. zmieniającej uchwałę nr VII/34/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 maja 2011r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2011.

 2. w sprawie powierzenia wykonania zadania w ramach przyznanego odszkodowania za przejęcie nieruchomości w Kargoszynie.

 3. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Kargoszyn.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła porządek obrad wraz z proponowanymi zmianami.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  3 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

 1. Interpelacje i zapytania Radnych.

 2. Wypowiedzi i zapytania sołtysów.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Niestum-Przążewo

 4. Podjęcie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2011-2019.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na 2011 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Baby.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądu Rejonowego w Ciechanowie.

 8. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Ujazdówku.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek w Kargoszynie.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Kanigówku.

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VII/34/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 maja 2011r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2011.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia wykonania zadania w ramach przyznanego odszkodowania za przejęcie nieruchomości w Kargoszynie.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Kargoszyn.

 15. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

 16. Wolne wnioski i zapytania.

 17. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy – Eugeniusz Olszewski poinformował, że osobiście zapoznał się z treścią protokołu i w pełni odzwierciedla przebieg Sesji. Poza tym protokół był do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ciechanów i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniej Sesji.

Ad. 3 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

Pan Wójt poinformował, że zakończono remont drogi relacji Rzeczki-Grędzice oraz o trwających pracach przy budowie kanalizacji w Kargoszynie. Za ok. 2 tygodnie zakończy się budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w Chotumiu.

Powiedział również że, przystąpiono do sporządzania projektu na budowę kanalizacji w Chruszczewie dodał że, trwają bieżące remonty dróg na terenie gminy. Pan Wójt poinformował że, wykonano poprawki w ramach gwarancji na drodze relacji Ujazdówek-Gorysze./ naprawa pobocza trwa w dalszym ciągu/.

Zwrócił się z prośba do mieszkańców o aktywne uczestnictwo w wyborach parlamentarnych.

Ad.4 Interpelacje i zapytania Radnych

Radna Żebrowska zwróciła się z prośbą, o wykonaniu przystanku i poprawieniu linii energetycznych w Mieszki Wielkie. Zaproponowała aby zrobić zatoczkę autobusową dla linii nr 5. Zwróciła się również z zapytaniem do Pana Zbigniewa Kruszewskiego z Komendy Powiatowej Policji jakie konsekwencje policja wyciąga za łamanie przepisów drogowych w Mieszkach Wielkich oraz z prośbą o częstsze kontrole na drodze gminnej w w/w miejscowości gdyż łamane są tam przepisy dotyczące tonażu z jakim mogą poruszać się tam samochody ciężarowe. Zapytała także o możliwość naprawy w ramach gwarancji drogi w Mieszkach Wielkich /potrójne utwardzenie/ zapytała również o przetarg na zimowe utrzymanie dróg w gminie.

Radny Majkowski zwrócił się o przestawienie przystanku autobusowego w miejscowości Kargoszyn oraz postawienie wiaty przystankowej w Ropelach.

Radny Rudnicki poruszył temat braku prądu w Gumowie ( w okresie 2 lat wyłączano prąd 441 razy) zapytał Wójta jaką kwotę gmina płaci firmie PROMOTOR za utrzymanie dróg w gminie i czy wywiązuje się ona z umowy. Zapytał również jakich umorzeń podatkowych dokonał Pan Wójt, i czemu umorzenia w większości zostały przyznane przedsiębiorcom a nie rolnikom. Zwrócił się do Wójta z prośbą o przestawienie pojemników na segregację śmieci oraz z zapytaniem czemu dzieci z terenu gminy nie uczęszczają na basen.

Radny Jezierski podziękował za przystanek i tablicę informacyjną.

Radny Petrykowski zwrócił się również z prośbą o przystanki oraz postawienie tablic informujących o granicach miejscowości w m. Niestum i Przążewo.

 

Radna Kołakowska zwróciła się z prośbą o nawiezienie żwiru na drogę w miejscowości Rutki-Begny oraz zwróciła się o modernizację Rutki Marszewice – Rutki-Borki.

Ad 5 Wypowiedzi i zapytania sołtysów.

Nikt nie zabrał głosu.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Niestum Przążewo.

Pani Barbara Piątkowska przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała gdzie znajdują się granice tego terenu. Radna Żebrowska powiedziała że, nie trzeba koniecznie otrzymać zgody. Wójt prosi aby nie blokować ludziom budowy. Radna Żebrowska zapytała czy jeszcze jakieś działki są przeznaczone w tym rejonie? Radna Kołakowska zapytała ilu jest właścicieli działek.

Rada Gminy przyjęła uchwałę. Za projektem – 5 głosów, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących – 7 głosów.

Ad.7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2011-2019.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2011-2019 wraz z załącznikami.

Poinformowała, że zmiana dotyczy także relacji wskaźnika spłaty o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad.8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2011.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2011. Przedstawiła wprowadzone zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

Zwiększenia – 339.362,50 zł

 • w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 23.474,00zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 5.000,00zł z podatku od czynności cywilnoprawnych – 13.400,00 zł odsetek od nieterminowych wpłat- 500,00 zł i opłat za zajęcie pasa drogowego – 4.574,00 zł.

 • w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 309. 788,50zł z tytułu wprowadzenia I transzy dotacji na projekt „Patrz przed siebie mierz wysoko” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: Wyrównywanie szans Edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty współfinansowane za środków UE.

 • w dziale 852 – Pomoc społeczna – 3.500,00zł z tytułu zwiększonych wpłat funduszu alimentacyjnego od dłużników.

 • w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.600,00zł z tytułu wprowadzenia dotacji celowej z Biblioteki Narodowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu na zakup nowości wydawniczych.

Zmniejszenia – 29.574,00zł:

 • w dziale 750 – Administracja publiczna – 15.00,00 zł z tytułu zmniejszonych wpływów z odsetek od środkó zgromadzonych na rachunkach bankowych.

 • W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 3.500,00zł z tytułu zmniejszonych wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 2.00,00 zł i odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 1.500,00 zł.

 • W dziale 758 – Różne rozliczenia – 11.074,00 zł z tytułu zmniejszenia części subwencji wyrównawczej, zgodnie z decyzją nr ST3/4826/11-101/DWX/11/122 Ministra Finansów. Pani Skarbnik przedstawiła również wprowadzenie zmian budżetu gminy po stronie wydatków:

Zwiększenie – 711.660,83zł:

 • w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo – 21.500,00 zł z tytułu wprowadzenia dodatkowych nakładów na budowę odcinka sieci wodociągowej w Gąskach – 1.500,00 zł i projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie – 20.00,00zł

 • w dziale 600 – Transport i łączność – 74.781,33 zł zwiększono środki na remonty bieżące dróg gminnych – 74.00,00 złi zmianę klasyfikacji budżetowej nakładów na „Modernizację drogi gminnej Ujazdówek – Gorysze” - 781,33 zł.

 • W dziale 750 – Administracja publiczna – 13.056,00 zł zwiększono środki na zakup energii i usług pocztowych.

 • W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.800,00 zł na zakup motopompy dla OSP Rydzewo.

 • W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.175,00 zł na zakup materiałów biurowych związanych z rozliczaniem podatków i opłat.

 • W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 145.000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych z tytułu zwiększonej stawki WIBOR i od kredytu obrotowego

 • w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 394.788,50 zł na projekt „ Patrz przed siebie, mierz wysoko” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: Rozwój wykształcenie i kompetencji w regionach, Działanie: wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty współfinansowany ze środków UE – 309.788,50zł i dotacje dla Gminy Miejskiej Ciechanów na przygotowanie przedszkolne dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli miejskich ( IX – XII) – 85.000,00zł

 • w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 43.000,00 zł na zakup energii i oświetlenia ulicznego – 13.000,00zł i na opróżnianie pojemników do segregacji szkła, makulatury i tworzyw sztucznych – 30.000,00zł

 • w dziale 926 – Kultura fizyczna – 10.960,00 zł na zabiegi agrotechniczne na płycie boiska sportowego w Kownatach Żędowych.

Zmniejszenia – 338.112,33zł

 • w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1.500,00 zł z tytułu zmniejszenia nakładów na budowę odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie.

 • W dziale 600 – Transport i łączność – 274.781,33zł z tytułu zmniejszenia nakładów na zadaniu „ Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Kargoszyn” - 24.000,00 zł na zadaniu „ Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny – Rutki Marszewice” - 250.000,00 zł ( realixacja zadania nastąpi w roku 1012) i z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej nakładów na „ Modernizację drogi gminnej Ujazdówek – Gorysze” - 781,33 zł.

 • W dziale 710 - Działalność usługowa – 26.600,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z wynagrodzeń bezosobowych i ekspertyz – 14.000,00 zł i zmniejszonych nakładów na usługach geodezyjnych – 12.600,00zł.

 • W dziale 750 – Administracja publiczna – 13.046,00 zł z tytułu zmniejszonych nakładów na zakupy inwestycyjne – 10.000,00 zł oraz zmniejszonych środków na dofinansowanie projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - 3.056,00zł, zgodnie z Umową Nr 25/EA/11 z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

 • W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.800,00 zł z tytułu przeniesienia zaoszczędzonych środków z usług na zakupy inwestycyjne.

 • W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 1.175,00 zł z tytułu przeniesienia niewykorzystanych środków z wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych na zakup materiałów biurowych.

 • W dziale 852 – Pomoc społeczna – 15.000,00 zł z tytułu zmniejszenia niewykorzystanych środków na opłatach za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej – 6.000,00 zł, środków z wynagrodzeń bezosobowych – 1.000,00 zł i środków z usług opiekuńczych – 8.000,00zł.

 • W dziale 926 – Kultura fizyczna zł z tytułu zmniejszenia niewykorzystanych środków z wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych.

  Powiedziała że, dochody gminy na dzień 28.09.2011r. Zamykają się kwotą 20.239.778,13 zł a wydatki budżetu gminy na dzień 28.09.2011r zamykają się kwotą 22.305.907,68zł.

  Poinformowała że budżet gminy na 2011 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:w tym:

 • subwencję – 3.231.410,00 zł

 • dotacje celowe – 2.546.470,83 zł

 • środki z funduszy strukturalnych – 5.750.338,50 zł

 • dochody własne – 8.711.558,80 zł

w tym:

 •  
  •  
   • wydatki majątkowe – 8.258.372,35 zł

   • wydatki bieżące – 14.047.535,33 zł

    w tym:

 •  
  •  
   • spłata odsetek od kredytu i pożyczki – 462.800,00 zł

   • zadania zlecone i powierzone – 2.178.198,83 zł

   • rezerwy ogólne i celowe – 35.000,00 zł

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Baby.

Pani Sekretarz przestawiła w/w projekt uchwały. Poinformowała, że statut sołectwa Baby był konsultowany z mieszkańcami na zebraniu wiejskim i został zaakceptowany w treści przedstawionej radnym.

Ponadto wszystkie projekty statututów sołectw są opublikowane na stronach BIP-u Urzędu Gminy.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

 

Ad 10 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 2012-2015.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Sekretarz. Poinformowała, że 21.06 2011r miało miejsce posiedzenie zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników. Ponadto dodała, że wysłano zapytanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu o zaopiniowanie ww. kandydatur. Podczas sesji została powołana Komisja Skrutacyjna w składzie: Przewodnicząca Komisji – radna Aleksandra Kołakowska Członkowie Komisji – radne Anna Żebrowska i Anna Przybyłowska.

Protokół komisji skrutacyjnej w załączeniu.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad.11 Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 r.

Pani Skarbnik przedstawiła szczegółowo informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku. Odczytała opinię RIO.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła informację

Informacja w załączeniu do protokołu.

Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Ujazdówku.

Pani Halina Pawlak przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że projekt przewiduje wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Ujazdówek. Dotyczy działek o numerach ewidencyjnych 78/2, 78/3,78/4, 180/2.

sprzedaż nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.
Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad.13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Kargoszynie.

Pani Halina Pawlak przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że projekt uchwały przewiduje wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości w m. Kargoszyn o numerach ewidencyjnych: 103/3, 103/4, 103/7, 103/8, 103/6, 102/30, 102/31. Dodała, że sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad 14 Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości w Kanigówku.

Pani Halina Pawlak przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że projekt przewiduje sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w m. Kargoszyn
i oznaczonej numerem ewidencyjnym 99 o powierzchni 0,2398ha. Dodała, że sprzedaż nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad.15. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr VII/34/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2011.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr VII/34/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2011. Pani Skarbnik odczytała że Uchwała otrzymuje brzmienie: Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 2.6000.000,00 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.634.172,24 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 965.827,76zł”

Rada Gminy Ciechanów podjęła uchwałę jednomyślnie.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad.16 Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia wykonania zadania w ramach przyznanego odszkodowania za przyjęcie nieruchomości w Kargoszynie.

Pan Wójt poinformował, że niniejszy projekt uchwały upoważnia go do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Ciechanów na wykonanie modernizacji uzgodnionego wcześniej odcinka drogi, określającego szczegółowe warunki realizacji w ramach przyznanego odszkodowania.. Zadanie realizowane pt. „Wewnętrzna pętla miejska w Ciechanowie – droga gminna łącząca drogi krajowe nr 50 i 60 , drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych”. Gmina Ciechanów przekaże na własność gminy miejskiej nieruchomość oznaczoną nr 200/2 o pow. 466m² położonej w obrębie Kargoszyn.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad.17 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność nieruchomości gruntowej w miejscowości Kargoszyn.

Pani Halina Pawlak przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że projekt przewiduje nieodpłatne przejęcie na własność gminy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kargoszyn, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 102/30 oraz 102/31.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad 18 Odpowiedzi na pytania i wnioski.

Pan wójt odnośnie pytania do Pana Kruszewskiego z Komendy Powiatowej Policji odpowiedział, że z policją trzeba współpracować a nie tylko pytać ile mandatów wystawiła.

Odnośnie pytania dot. zmiany godzin kursowania autobusów pan wójt odpowiedział, że z ten wniosek trzeba zgłosić dyrektorom szkół.

Odnośnie finansowania basenu dzieciom z terenu gminy wójt odpowiedział, że gmina zawsze finansowała basen dla dzieci tylko nie wszystkie dzieci chcą z tego korzystać.

Odnośnie przestawienia koszy do segregacji śmieci przy SP w Gumowie wójt poinformował, że nie będą one przestawione w inne miejsce, tylko zostaną postawione znaki ostrzegawcze. Ponadto z m. Gąski zostaną zabrane kosze do segregacji odpadów znajdujące się przy świetlicy oraz z m. Niechodzin /wniosek mieszkańców/ i przeniesione w inne miejsce z tego względu, że większość odpadów dostarczają mieszkańcy miasta Ciechanów.

Odnośnie braku prądu w Gumowie wójt poinformował, że nie jest odpowiedzialny za ten fakt. Ewentualny wniosek trzeba złożyć do zarządu Zakładu Energetycznego.

Odnośnie oznakowania w m. Niestum, Przążewo wójt poinformował, że Rejon Dróg Wojewódzkich przemieszał oznakowanie ale ta sprawa zostanie wyjaśniona i oznakowanie zostanie postawione w odpowiednie miejscach.

Odnośnie umorzeń wójt poinformował, że podatek umarza w dużej części rolnikom ze względu na słabe plony. Dodał również, że w firmie Cedrob odbyła się kontrola podatkowa.

Odnośnie naprawy gwarancyjnej dróg wójt odpowiedział, że pismo do firmy Fedro zostało wysłane w maju 2011r gwarancja była ważna do czerwca 2011 roku. Firma będzie musiał dokonać naprawy.

Ad 20 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za przybycie i zamknął XI obrady sesji Rady Gminy Ciechanów .

 

 

 

 

Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy

 

Katarzyna Borawska Eugeniusz OlszewskiAC

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2011 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 1512
24 listopada 2011 13:46 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie załącznika [sesja_10.pdf] do dokumentu.
24 listopada 2011 13:44 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::