Rok 2011

Protokół Nr VII/11

 

PROTOKÓŁ NR VII/11

 

Z Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 27 maja 2011 roku w lokalu Urzędu Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego –Przewodniczącego Rady Gminy.

 

 

W Sesji uczestniczyło:

14 radnych na stan 15 radnych

27 sołtysów na stan 34 sołtysów

( listy obecności w załączeniu).

Spoza Rady Gminy w posiedzeniu udział wzięli:

Marek Kiwit – Wójt Gminy

Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy

Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy

Adam Olszewski – radca prawny Urzędu Gminy

Helena Pawłowska – kierownik referatu rolnego

Krystyna Nawrocka – kierownik GBP w Chotumiu

Iwona Sapkowska – dyrektor Gimnazjum w Gumowie

Julita Borowska – redaktor gazety Extra Ciechanów

Zbigniew Kruszewski – Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie

Halina Pawlak – insp. ds. gospodarki nieruchomościami

 

Ad.1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

Obrady VII Sesji Rady Gminy Ciechanów otworzył Eugeniusz Olszewski – Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów powitał radnych i zaproszonych gości . Następnie stwierdził, że po sprawdzeniu listy obecności na sali znajduje się 14 radnych co stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

 

Ad.2 Przyjęcie porządku dziennego obrad.

Przewodniczący zwrócił się z pytaniem do radnych czy są wnioski do przedstawionego porządku obrad. Radni nie zgłosili wniosków do przedstawionego porządku obrad.

Poinformował, że Wójt złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał:

 1. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty rady gminy Ciechanów na rok 2011.

 2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Kargoszyn., które proponuje umieścić w pkt. 6 i 7 porządku obrad.

Ponadto Przewodniczący Rady Gminy zaproponował by pkt. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ciechanów oraz pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżet za 2010 rok umieścić kolejno w w punktach 15 i 16 porządku dziennego obrad.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła porządek obrad wraz z proponowanymi zmianami.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

5. Przyjęcie informacji z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy i narkomanii za 2010 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady gminy Ciechanów na rok 2011.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Kargoszyn.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmian statutów jednostek pomocniczych – sołectw w Gminie Ciechanów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2011.

11.Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Przążewo.

13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Chruszczewo.

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa wieczystemu użytkownikowi.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ciechanów za 2010 rok.

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

17. Interpelacje i zapytania radnych.

18.Wypowiedzi i zapytania sołtysów.

 1. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

 2. Wolne wnioski i zapytania.

 3. Zamknięcie obrad.

   

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy – Eugeniusz Olszewski poinformował, że osobiście zapoznał się z treścią protokołu i w pełni odzwierciedla przebieg Sesji. Poza tym protokół był do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Ciechanów i każdy mógł się zapoznać z jego treścią.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniej Sesji.

Ad. 4 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

Pan Wójt poinformował, trwają prace na stacji uzdatniania wody w Chotumiu /zlecone wykopanie dodatkowej studni/.

2.Firma TIGNAR rozpoczęła budowę kanalizacji sanitarnej w Kargoszynie.

3. Kończą się prace związane z budową kanalizacji deszczowej i przebudową dróg
w Kargoszynie.

4. Gmina Ciechanów otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych /FOGR/ na realizację zadania „remont drogi do gruntów rolnych relacji Grędzice-Rzeczki” Dofinansowanie opiewa na kwotę
58.000 zł.

5. Gmina Ciechanów złożyła 4 wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie czterech jednostek OSP na kwoty:

 • Rydzewo – 178.000 zł

 • Gąski -16.000 zł

 • Modła – 34.000 zł

 • Rzeczki – 16.000 zł

5. Zostały wysłane wezwania do firm FEDRO i KOPTRANS w celu wykonania napraw gwarancyjnych w miejscowościach, w których przeprowadzono naprawę dróg metodą potrójnego utrwalenia.

6.Spotkanie z prezesem firmy CEDROB w sprawie budowy drogi w miejscowości Ujazdówek.

7. Spotkanie z panem Szymankiewiczem nt. budowy drogi dojazdowej do jego nieruchomości.

8. Spotkanie z panem Jarczewskim/właścicielem żwirowni/ nt. umożliwienia przejazdu samochodów ciężarowych do zakładu.

Ad.5 Przyjęcie informacji z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy i narkomanii za 2010 rok.

Pani Sekretarz przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy i narkomanii za 2010 rok.

Dodała, że ww. sprawozdanie było analizowane na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w.w sprawozdanie.

/Sprawozdanie w załączeniu do protokołu/.

 

Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów na rok 2011.

Przewodnicząca komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów – Pani Ewa Oglęcka poinformowała, że komisja opracowała plan pracy, który państwo radni otrzymali w załączeniu. Radni nie zgłosili uwag do zaproponowanego projektu uchwały.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów na rok 2011.

/uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Kargoszyn.

Pani Halina Pawlak przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, ze rzeczowa działka znajduje się w miejscowości Kargoszyn, oznaczona nr ewidencyjnym 34 i zajmująca powierzchnię 3,3668 ha. Dodała, że jest to nieruchomość rolna. Projekt uchwały był pozytywnie zaopiniowany przez stałe komisje rady.

Radny Majkowski poinformował, że ww. nieruchomość wykorzystywana jest przez mieszkańców jako droga.

Pan Wójt odpowiedział, że ewidencji jest to nieruchomość rolna a jeżeli mieszkańcy wykorzystują ją jako drogę to robią to niezgodnie z prawem. Taka sytuacja nie powinna blokować transakcji sprzedaży.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmian statutów jednostek pomocniczych – sołectw w Gminie Ciechanów.

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że konsultacje będą przeprowadzane przez sołtysów na zebraniach wiejskich w terminie do końca 2011 roku. Ponadto przedstawiła kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji. Dodała, ze będą one miały charakter opiniodawczy a projekty statutów publikowane będą na strona BIP-u Urzędu Gminy.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę ww. sprawie.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok. Poinformowała, że projekt uchwały przewiduje zwiększenia po stronie dochodów w kwocie 187.050,00 zł. Natomiast po stronie wydatków przewiduje się następujące zmiany tj. zwiększenia w kwocie 214.716,00 zł. i zmniejszenia w kwocie 27.666,00 zł. Po dokonanych zmianach dochody budżetu gminy zamykają się kwotą 19.523.608,00 zł., a wydatki zamykają się kwota 21.525.977,55 zł. Dodała, że stałe komisje rady pozytywnie zaopiniowały projekt zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę ww. sprawie.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad 10 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2011.

Pani Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2011. Poinformowała, że jest konsekwencją uchwalonego budżetu gminy na 2011 rok, w którym zaciągnięcie rzeczowego kredytu było przewidziane.

Powiedziała, że kredyt zostanie zaciągnięty w kwocie 2.600.000,00 zł, w tym na sfinansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 1.663.370,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 967.630,00 zł.

Pani Skarbnik dodała, że stałe komisje Rady Gminy Ciechanów pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2011.

/na sesji obecnych było 14 radnych na stan 15 radnych i wszyscy głosowali za podjęciem w.w uchwały/.

Ad.11 Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta.

Pani Sekretarz poinformowała, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie przesłało do załatwienia zgodnie z właściwością skargę Pana Władysława Satkowskiego na Wójta Gminy i na geodetów Bogdana Czajkę i Ryszarda Wesołowskiego, którzy jego zdaniem sfałszowali rozgraniczenie w miejscowości Mieszki-Różki a on nie wyraził zgody na postawienie ogrodzenia na granicy działek. Dodała, że z ustaleń komisji rady wynika, że postępowanie rozgraniczeniowe pomiędzy działką nr 20 w Sokołówku a działką nr 104 w Nużewku prowadzone było na wniosek właściciela, Pani Anny Satkowskiej, córki skarżącego przez prywatnych geodetów a w postępowaniu rozgraniczeniowym zawarta została ugoda, którą zatwierdził Wójt decyzją i umorzył postępowanie. Pani Satkowska odwołała się od decyzji Wójta do SKO w Ciechanowie, które utrzymało w mocy ww. decyzję. Natomiast Pan Władysław Satkowski, który nie jest już właścicielem cały czas nie zgadza się z tymi ustaleniami. Ponadto sąsiad działki nr 20, która graniczy z działką nr 104 wybudował na granicy ogrodzenie. Budowa takiego ogrodzenia wymaga zgody obydwu stron a spór graniczny w przedmiotowej sprawie może rozstrzygnąć Sąd Rejonowy w postępowaniu cywilnym. Mając powyższe na uwadze wnosi się o podjęcie uchwały przez Radę Gminy Ciechanów w sprawie uznania skargi na działalność Wójta Gminy za bezzasadną.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Przążewo.

Pani Halina Pawlak przedstawiła projekt uchwały.

Poinformowała, że nieruchomość miałaby być przekazana nieodpłatnie i jest to droga oznaczona nr ewidencyjnym 70/17 o powierzchni 7667m². Mieszkaniec wsi Przążewo złożył wniosek o nieodpłatne przekazanie tej drogi na własność gminy, lecz wiąże się to z tym, że gmina jako właściciel będzie musiała utrzymywać ww. drogę . Ponadto część tej drogi będzie drogą dojazdową do działek budowlanych ale pozostała drogą dojazdowa do pól, ponieważ wnioskodawca nie przekwalifikuje pozostałych działek na cele budowlane. Zaproponowała by dokonać podziału rzeczowej drogi i przejąć ją na odcinku, który będzie stanowił drogę dojazdową do zabudowań.

Powiedziała, że stałe komisje rady wstrzymały się od podjęcia decyzji ww. sprawie.

Rada Gminy Ciechanów nie podjęła uchwały ww. sprawie

Za projektem – 0 głosów, przeciwnych – 14 głosów.

Ad.13 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Chruszczewo.

Pani Halina Pawlak przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że projekt przewiduje na danie nazwy ul. kasztanowa dla drogi o numerze ewidencyjnym 26/36 oraz części działki 27/18, 26/46, 26/48, 154/1, 33/1, 27/20, 32/1 odchodzącej od ulicy Akacjowej w kierunku południowym łącząca się z ulicą Młynarską, a od północy z ulicą Bukową.

Dodała, że uchwała po podjęciu przez Radę Gminy wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Ponadto stałe komisje rady pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad. 14 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa wieczystemu użytkownikowi.

Pani Halina Pawlak przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że wnioskodawczyni wystąpiła z wnioskiem o wykup prawa użytkowania wieczystego na własność nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność gminy Ciechanów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 178 o powierzchni, położonej w Kargoszynie.

Prawo użytkowania wieczystego wnioskodawczyni nabyła w 2004 roku od Produkcyjno-Handlowej Spółdzielni „Samopomoc”.

Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu spowoduje, że właścicielem gruntu będzie właściciel wzniesionego na nim budynku, który stanowi odrębny przedmiot własności. Sprzedaż nastąpi po dokonaniu wyceny przez rzeczoznawcę. Dodała, że stałe komisje pozytywnie zaopiniowały ww. projekt uchwały.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad.15 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ciechanów za 2010 rok.

Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok w poszczególnych działach. Wyszczególniła, że w dziale transport i łączność wydatkowano środki głównie na inwestycje i remonty bieżące dróg. W tym dziale wydatkowano środki w kwocie 5.003.441,16 zł. na planowane 5.326.908,00 zł. tj. 93,93%. Poinformowała, że w dziale Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 4.957.953,57 zł na plan 5.008.156,00 zł tj. 98,99%, natomiast gmina otrzymała 2.219.723,00 zł. subwencji oświatowej.

Poinformowała, że wynik budżetu gminy za 2010 rok zamknął się deficytem w kwocie 3.755.042,69zł na planowany deficyt roczny 4.187.000,00 zł, zaś wolne środki do dyspozycji Rady Gminy na rok 2010 wynoszą 431.957,31 zł.

Pani Skarbnik przedstawiła również sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za 2010 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Ciechanów za 2010 rok. Odczytała uchwałę Nr 117/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
11 kwietnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciechanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok. Poinformowała, że państwo radni wcześniej otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok, które stanowi załącznik do zarządzenia 7/2011 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2011 roku.

Ponadto dodała, że odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Ciechanów, na których analizowane były sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok.

Rada Gminy Ciechanów w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ciechanów za 2010 rok.

/na sesji obecnych było 14 radnych (na stan 15 radnych) i wszyscy głosowali za podjęciem ww. uchwały/.

Ad.16 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Pani Ewa Zofia Oglęcka – członek komisji rewizyjnej odczytała uchwałę Nr I/11 komisji rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2011 roku o opinii wykonania budżetu Gminy Ciechanów za 2010 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ciechanów. Poinformowała, że komisja rewizyjna Rady Gminy Ciechanów rozpatrzyła przedłożoną przez wójta dokumentację, a w szczególności sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z objaśnieniami, sprawozdanie finansowe za 2010 rok, uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciechanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Ciechanów.

W związku z tym, iż nie stwierdziła negatywnych zjawisk w wykonaniu budżetu Gminy Ciechanów komisja wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciechanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok oraz wystąpiła do Rady Gminy o udzielenie Markowi Kiwitowi – Wójtowi Gminy Ciechanów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów odczytał uchwałę Nr 178/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ciechanów.

Pan Wójt zwrócił się do radnych o udzielenie mu absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

Rada Gminy Ciechanów w głosowaniu jawnym jednomyślnie podjęła uchwałę
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

/na sesji obecnych było 14 radnych (na stan 15 radnych) i wszyscy głosowali za podjęciem w/w uchwały/.

 

Ad.17 Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Majkowski zwrócił się do Wójta o złożenie wniosku się do Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie dot. remontu drogi powiatowej w Kargoszynie.

Ad.18 Wypowiedzi i zapytania sołtysów.

Sołtys z miejscowości Rzeczki wnioskuje o wykonanie dwóch przepustów oraz o poszerzenie jednego na drodze gminnej relacji Nużewko-Sokołówek.

Sołtys z miejscowości Ujazdówek zapytał czy dokonano odbioru drogi Ujazdówek-Gorysze.

Sołtys z miejscowości Baby zapytała kto jest odpowiedzialny za budynek po zlewni mleka w m. Baby. Zwróciła się po postawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz o postawienie tablicy ogłoszeń w związku, z tym, ze w miejscowości nie ma miejsca, gdzie można by umieszczać gminne informacje.

Sołtys z miejscowości Wola Pawłowska zwrócił się do Pana Zbigniewa Kruszewskiego z Komendy Powiatowej Policji o postawienie znaku ograniczającego prędkość samochodów na drodze w ww. miejscowości.

Sołtys z miejscowości Chruszczewo zapytała czy jest odpowiedź w sprawie wniosku złożonego w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” na modernizacje świetlicy w Chruszczewie.

Ad.19 Odpowiedzi na pytania i wnioski.

Pan Wójt odnośnie dróg poinformował, że będą prowadzone naprawy gwarancyjne drogi relacji Nużewo-Sokołowek.

Odbiór drogi Ujazdówek-Gorysze już się odbył ale firma Delta-Prid ma zlecenie wykonać cokoły na przepustach.

Odnośnie budynku zlewni w miejscowości Baby poinformował, że wystosuje pismo do Nadzoru Budowlanego by zainteresował się stanem ww. budynku.

Odnośnie wniosku złożonego przez gminę w ramach Odnowa i rozwój wsi Wójt poinformował, że pracownik Urzędu Gminy pojedzie do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie sprawdzić czy została wydana w tej kwestii jakaś decyzja, ponieważ do urzędu nie dotarło pismo dot. weryfikacji rzeczowego wniosku.

Dodał, że mieszkańcy ul. Kargoszyńskiej zwrócili się z wnioskiem do Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie, Prezydenta Miasta Ciechanów oraz Starosty Ciechanowskiego i Wójta Gminy o remont ww. drogi.

Ad.20 Wolne wnioski i zapytania.

Pani Zofia Szymańczyk – pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poświętnym podziękowała Panu Wójtowi za delegowanie dwóch pracowników urzędu do pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolników.

Ad 21 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów – Eugeniusz Olszewski podziękował wszystkim za przybycie i zamknął VII posiedzenie sesji Rady Gminy Ciechanów.

 

 

 

Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy

 

Katarzyna Borawska Eugeniusz Olszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: stanowisko ds. obsługi rady gminy i sekretariatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2011 10:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 2075
07 lipca 2011 10:52 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie załącznika [protokol.pdf] do dokumentu.
07 lipca 2011 10:51 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::