Nabór pracowników

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze kasjera w Referacie Planowania i Finansów Urzędu Gminy Ciechanów

                                                   Ciechanów, dnia  03 lipca 2019 r.

                               

 

                                         OGŁOSZENIE   O  NABORZE

                            NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

                                Kasjera  w Referacie Planowania i Finansów

 

                Wójt Gminy Ciechanów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na  wolne stanowisko  urzędnicze  w Urzędzie Gminy  Ciechanów , 06-400 Ciechanów, ul.  Fabryczna 8.

Stanowisko pracy:  Kasjer.

 

Zakres zadań.

Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem obejmuje obsługę kasową  urzędu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególności;

1. Przyjmowanie wpłat  gotówkowych i odprowadzanie podjętej gotówki.
2. Dokonywanie wypłaty gotówki na podstawie zatwierdzonych do wypłaty

    dokumentów.
3. Prowadzenie bieżącej ewidencji oraz wydawanie i rozliczanie pobrania:

    czeków gotówkowych i rozrachunkowych, dowodów KP, KW.
4. Wypisywanie czeków rozrachunkowych i gotówkowych oraz podejmowanie

    gotówki do kasy.
5. Bieżące sporządzanie Raportów Kasowych oddzielnie dla każdego rodzaju

    środków oraz przekazanie ich wraz z dokumentami przychodowymi i

    rozchodowymi odpowiedniej komórce księgowości za potwierdzeniem

    odbioru.
6. Składanie zapotrzebowania na książeczki czeków gotówkowych i

    rozrachunkowych  w Banku prowadzącym rachunki bankowe Gminy oraz

    przeliczanie ilości blankietów czekowych i potwierdzanie ich odbioru.
7. Anulowanie mylnie wystawionych wpłat, pokwitowań oraz czeków zgodnie 

    z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
8. Obsługa terminala płatniczego.

9. Prowadzenie rejestru faktur ( ewidencja ,wydanie merytoryczne komórkom, 

    odbiór zatwierdzonych i sporządzenie dyspozycji przelewu ) .

                  

Informacja o warunkach pracy i sposobie wykonywania zadań:

–         praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych ( powyżej 4 godzin dziennie),

–         stanowisko mieści się w budynku Urzędu Gminy Ciechanów – parter,

–         praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

–         praca w podstawowym systemie czasu pracy,

–         rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę,

–         wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Ciechanów.

                                          

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%.

 

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem

–         w y m a g a n i a  n i e z b ę d n e :

 

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

          publicznych.

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 2. Wykształcenie : minimum średnie  ekonomiczne.
 3. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ,ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Co najmniej 5-letni staż pracy .
 6. Znajomość przepisów : ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, podatkach i opłatach lokalnych,
 7. Biegła znajomość  obsługi komputera i pakietów biurowych.

 

Wymagania dodatkowe ( podlegające ocenie ) :

 1. Znajomość ustawy o samorządzie gminnym.
 2. Doświadczenie związane z obsługą kasy, obsługą klientów,
 3. Znajomość przepisów dotyczących ochrony wartości pieniężnych.
 4. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność, cierpliwość, wysoka  kultura osobista.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys zawodowy (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,  szkoleniach , nabytych uprawnieniach i kwalifikacjach.                                                   
 6. Kopie dokumentów potwierdzających   staż  pracy  (świadectwa  pracy,

          zaświadczenia).

 1. Oświadczenie kandydata ,że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

10. Oświadczenie  o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,

 

Wszystkie oryginalne dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata a kserokopie własnoręcznie poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Ciechanów  Ciechanów , z siedzibą ul. Fabryczna 8,06-400 Ciechanów,
2. Inspektor Ochrony Danych pełni swoje obowiązki w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, e‑mail:  iod@gminaciechanow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wyłonienia kandydata na stanowisko kasjera.
4. Podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 917 z późniejszymi zmianami),
2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1280),
3) udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
5. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane nie będą przekazywane.
7. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - nie dotyczy.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
9. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest:
 - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych, o których mowa w Kodeksie Pracy i ustawie o pracownikach samorządowych jest niezbędne do przeprowadzenia naboru na stanowisko kasjera.
Odmowa podania wymaganych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przystąpienia do naboru. Podanie innych danych jest dobrowolne.
12. Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

13. Pani/Pana dane będą przechowywane przez 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu,

nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte po tym terminie.

 

Informacja o metodach i technikach naboru:

1. Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Wójta

    Gminy Ciechanów.

2. Kandydaci  zakwalifikowani  w pierwszym etapie konkursu  zostaną

    powiadomieni   indywidualnie  o  miejscu i terminie   przeprowadzenia   

    rozmów   kwalifikacyjnych.

 

3. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :

–         w Sekretariacie Urzędu Gminy Ciechanów ,06-400 Ciechanów, ul. Fabryczna 8,  pokój Nr 1 - sekretariat , parter ( pn - pt ; 800 -1600 ), w zaklejonej kopercie opatrzonej  napisem: „ Nabór na stanowisko

kasjera w Referacie Planowania i Finansów '' ,

–         lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Ciechanów, 06-400 Ciechanów, ul. Fabryczna 8  .

 

Termin składania ofert upływa 19 lipca 2019 roku ( piątek )  do godz.1600.

Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu ( w przypadku przesyłki pocztowej data nadania nie ma znaczenia ).

 

4. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP  -  Urzędu Gminy Ciechanów( www.bip.gminaciechanow.pl ) oraz na tablicy  informacyjnej w Urzędzie Gminy Ciechanów przez okres co najmniej

3 miesięcy.

 

Inne informacje:

 

1. Dokumenty aplikacyjne , które wpłyną po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Można je osobiście odebrać po zakończeniu procedury naboru w pokoju Nr 10 ( nieodebrane nie będą odsyłane).

2. Nieodebrane  dokumenty aplikacyjne, które  wpłynęły po terminie oraz niewykorzystane w procesie rekrutacji  podlegają komisyjnemu zniszczeniu po upływie 30 dni od dnia zakończenia naboru.

                                                   

3. Wybrany kandydat przed zawarciem umowy jest zobowiązany przedłożyć:

–         oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż,

–         oryginał świadectwa lub dyplomu potwierdzającego wykształcenie.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2019 09:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 644
03 lipca 2019 09:37 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lipca 2019 09:37 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych_oraz_korzystani a_z_pelni_praw_publicznych.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lipca 2019 09:37 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::