Nabór pracowników

Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chotumiu

Zarządzenie Nr 25/19
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 9 maja 2019 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chotumiu

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), oraz §1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. poz. 1587), Wójt Gminy Ciechanów zarządza, co następuje:


§ 1.

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chotumiu, Chotum 25; 06-400 Ciechanów


§ 2.

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3.

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ciechanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów.


§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie.


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 maja 2019 09:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 495
13 maja 2019 09:08 (Przemysław Bugdal) - Skopiowanie wiadomości - Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chotumiu
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::