Nabór pracowników

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko z dnia 18 grudnia 2018 r.

 

Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”

 

RPMA.09.02.01-14-a668/18

 

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko z dnia 18 grudnia 2018r.

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie ogłasza otwarty , zgodny z zasadą konkurencyjności nabór na wolne stanowisko – Specjalista ds. organizacji działań aktywizująco-integracyjnych  Klubu Senior+ w projekcie pn. „ Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.01.2019r. – 31.12.2020r. w Poddziałaniu 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów.

 

  1. Stanowisko i miejsce pracy: Specjalista ds. organizacji działań aktywizująco – integracyjnych Klubu Senior+ w Gumowie 5D, Gmina Wiejska Ciechanów - 3/4 etatu, zatrudnienie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS Ciechanów, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych był równy 0%.

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe,

b)      dobra znajomość obsługi komputera ,

c)      znajomość Kpa,

d)      znajomość ustawy o pomocy społecznej,

e)      znajomość zagadnień związanych z pragmatyką senioralną,

f)       dobra komunikacja interpersonalna.

 

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)      Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych w obiekcie i poza obiektem,

b)      organizowanie zajęć dla osób niesamodzielnych, wymagających opieki,

c)      dbanie o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troszczenie się o estetykę pomieszczeń,

d)      prowadzenie dokumentacji Klubu m.in. list obecności uczestników, indywidualnych planów działania, współpraca z rodzinami uczestników projektu,

e)      organizowanie spotkań okolicznościowych,

f)       współpraca z koordynatorem projektu, pracownikami socjalnymi oraz innymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu.

 

  1. Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie ( do pobrania)

c)      curriculum vitae,

d)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e)      kopie świadectw pracy potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,

f)       oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i oświadczenie o zdolności do czynności prawnych ( do pobrania)

g)      oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku.

 

Nie przedłożenie dokumentów określonych w pkt.5, powoduje odrzucenie oferty.

 

  1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko Specjalisty ds. organizacji działań aktywizująco-integracyjnych  Klubu Senior+” do dnia 28.12.2018r. do godz. 10.00 ( decyduje data faktycznego wpływu do OPS).

 

  1. Dodatkowe informacje:

a)      Przewiduje się zorganizowanie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatki/kandydatami.

b)      Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w GOPS Ciechanów, BIP Ośrodka, BIP Urzędu Gminy Ciechanów.

 

  1. Klauzula o ochronie danych osobowych:

Kandydaci uczestniczący w naborze wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i przyjmują do wiadomości , że :

- Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- Ochronę Danych Osobowych realizuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO) zatrudniony przez Urząd Gminy w Ciechanowie, nr. tel. 23 672 26 46,

- dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy,

- podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. ( Dz.U. z 2018 poz. 1000), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.,

- dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa,

- dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

- osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych,

- osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty,

- Ośrodek Pomocy Społecznej nie będzie wykorzystywał uzyskanych danych w celach innych niż w związku z naborem, lub zatrudnieniem,

- udostępnione dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji”.

 

 

 

 

 

 

Ciechanów dnia 18.12.2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2018 13:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 596
19 grudnia 2018 13:28 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie załącznika [kwestionariusz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2018 13:28 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie załącznika [oswiadczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2018 13:28 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::