Nabór pracowników

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE MŁODSZEGO REFERENTA DS.GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ

                                                   Ciechanów, dnia 15 listopada 2018 r.

                               

 

                                         OGŁOSZENIE   O  NABORZE

                            NA WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

MŁODSZEGO  REFERENTA  DS. GOSPODARKI  ODPADAMI   KOMUNALNYMI   I GOSPODARKI    ENERGETYCZNEJ

 

                Wójt Gminy Ciechanów ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na  wolne stanowisko  urzędnicze  w Urzędzie Gminy  Ciechanów , 06-400 Ciechanów, ul.  Fabryczna 8.

Stanowisko pracy:  Młodszy referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi i 

                                gospodarki energetycznej.

Zakres zadań:,

1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi:  

    a) przyjmowanie, rejestracja i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za

       gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych,

    b) współpraca z przedsiębiorcą zajmującym się odbiorem i zagospodarowaniem

        odpadów komunalnych w zakresie aktualizacji bazy danych właścicieli

        nieruchomości objętych odbiorem odpadów oraz terminowości odbioru

        odpadów ,

    c) badanie pod względem zgodności ze stanem faktycznym złożonych deklaracji,

    d) przygotowywanie decyzji ustalających obowiązek uiszczania opłat za odbiór

        odpadów komunalnych w razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych

        wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,

    e) prowadzenie dokumentacji i  sprawozdawczości wymaganej obowiązującymi

        przepisami  ,

    f) nadzorowanie gospodarki ściekowej, odpadami i zanieczyszczeniami .

2. Prowadzenie spraw z zakresu egzekucji należności z tytułu nieuregulowanych

    opłat  za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

    a)wystawianie upomnień, sporządzanie tytułów wykonawczych, egzekucja opłat,

    b)prowadzenie postępowania w zakresie odroczeń, rozłożenia na raty oraz 

       umorzenia opłat.

3. Opracowywanie i aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w

    ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

4. Wdrażanie, monitorowanie i raportowanie działań uwzględnionych w Planie

    Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ciechanów oraz aktualizacja tego

    dokumentu.

5. Oszacowanie zasobów własnych gminy i przygotowanie projektu lokalnego planu

    energetycznego z uwzględnieniem energii ze źródeł odnawialnych.

6. Współudział w organizacji przetargów na dostawę energii.

7. Opiniowanie projektów energetycznych.

8. Promocja i wdrażanie odnawialnych  źródeł energii.

9. Bieżąca  współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi na terenie gminy.

10. Informowanie o możliwych źródłach wsparcia inwestycji w obszarze edukacji

 

      ekologicznej oraz odnawialnych źródeł energii.

11. Sporządzanie okresowych informacji i sprawozdań  o realizacji programów i

      przedsięwzięć na rzecz poprawy efektywności energetycznej.

12. Prowadzenie działań związanych z polityką energetyczną gminy.

13. Koordynacja projektów z zakresu planowania energetycznego realizowanych 

      przez gminę.

                  

Informacja o warunkach pracy i sposobie wykonywania zadań:

–         praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych ( powyżej 4 godzin dziennie),

–         stanowisko mieści się w budynku Urzędu Gminy Ciechanów – I piętro,

–         praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

–         praca w podstawowym systemie czasu pracy,

–         rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę.

                                          

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%.

 

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem

–         w y m a g a n i a  n i e z b ę d n e :

 

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

          publicznych.

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 2. Wykształcenie wyższe kierunkowe -  inżynieria środowiska .
 3. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ,ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Co najmniej  roczny staż pracy w administracji publicznej.
 6. Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, inżynierii        środowiska, przepisów prawa w zakresie utrzymania czystości i porządku       w gminach , gospodarki odpadami , ustawy - prawo energetyczne.
 7. Praktyczna znajomość obsługi komputera.

10. Prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe ( podlegające ocenie ) :

 1. Znajomość ustawy o samorządzie gminnym.
 2. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, systematyczność.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys zawodowy (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,  szkoleniach , nabytych uprawnieniach i kwalifikacjach.                                                   
 6. Kopie dokumentów potwierdzających   staż  pracy  (świadectwa  pracy,

          zaświadczenia).

 1. Oświadczenie kandydata ,że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

10. Oświadczenie  o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,

 

Wszystkie oryginalne dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata a kserokopie własnoręcznie poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

Informacja o metodach i technikach naboru:

 

1. Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Wójta

    Gminy Ciechanów.

2. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego  postępowania zostaną powiadomieni

     telefonicznie o  miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

3. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :

–         w Sekretariacie Urzędu Gminy Ciechanów ,06-400 Ciechanów, ul. Fabryczna 8,

     pokój Nr 1 , parter ( pn - pt ; 800 -1600 ), w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: „ Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi i  gospodarki energetycznej '' ,

–         lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Ciechanów, 06-400 Ciechanów, ul. Fabryczna 8  .

 

Termin składania ofert upływa 30 listopada 2018 roku ( piątek )  do godz.1600.

Decyduje data i godzina wpływu do Urzędu ( w przypadku przesyłki pocztowej data nadania nie ma znaczenia ).

 

4. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP  -

    Urzędu Gminy Ciechanów( www.bip.gminaciechanow.pl ) oraz na tablicy

    informacyjnej w Urzędzie Gminy Ciechanów przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 

Inne informacje:

 

Dokumenty aplikacyjne , które wpłyną po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Można je osobiście odebrać po zakończeniu procedury naboru w pokoju Nr 10 ( nieodebrane nie będą odsyłane).

Nieodebrane  dokumenty aplikacyjne, które  wpłynęły po terminie oraz niewykorzystane w procesie rekrutacji  podlegają komisyjnemu zniszczeniu po upływie 30 dni od dnia zakończenia naboru.

                                                  

Wybrany kandydat przed zawarciem umowy jest zobowiązany przedłożyć:

–         oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż,

–         oryginał świadectwa lub dyplomu potwierdzającego wykształcenie.

 

 

                                                                                                     Wójt                                                                                

                                                                            Marek   Kiwit    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 listopada 2018 12:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 807
15 listopada 2018 13:02 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych_1.do c] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2018 13:02 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych_oraz_korzystani a_z_pelni_praw_publicznych_1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2018 13:01 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_niekaralnosci_2.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::