Nabór pracowników

ZARZĄDZENIE Nr 46/18 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 28 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE   Nr 46/18

WÓJTA  GMINY  CIECHANÓW

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia  naboru na  wolne kierownicze stanowisko  urzędnicze   Sekretarza Gminy.

 

 

Na podstawie art.31, art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2018r.  poz. 994 ,1000 ,1349  i 1432 ) oraz art.11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018r.  poz. 1260 ) ,   z a r z ą d z a  się , co następuje:

 

§   1.

 

Ogłasza  się nabór na wolne kierownicze  stanowisko urzędnicze - sekretarza gminy -  w Urzędzie  Gminy Ciechanów, 06-400 Ciechanów , ul. Fabryczna 8. 

 

                                                            §  2.

 

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

                                                            §  3.

 

Ogłoszenie o naborze zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ciechanów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów.

                                                            §  4.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. kadrowych .

 

                                                             §  5.

 

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania .

 

 

                                                                                                        Wójt 

 

                                                                                      Marek  Kiwit

 

 

                                                                                                                              Załącznik do Zarządzenia Nr 46/18                                                                                                                                              Wójta Gminy Ciechanów                                                                                                                                                           z dnia 28.08.2018r

Wójt  Gminy  Ciechanów  ogłasza nabór  na wolne                          kierownicze stanowisko  urzędnicze  Sekretarza Gminy

I. Wymagania niezbędne :

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe: prawo ,zarządzanie, administracja;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych;
 4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na  kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;
 7. bardzo dobra  znajomość przepisów prawa; ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Kodeksu cywilnego , Kodeksu wyborczego, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego  oraz Instrukcji Kancelaryjnej i archiwalnej;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 9. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji

  działań;

 1. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;
 2. umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych;
 3. umiejętność podejmowania decyzji;
 4. umiejętność praktycznego stosowania przepisów;
 5. umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;
 6. umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych;
 7. predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w  zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista;
 8. bardzo dobra organizacja czasu pracy;

10. znajomość struktury urzędu oraz specyfiki gminy;

11. znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych;

12. prawo jazdy kat. B;

13. dyspozycyjność.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

 1. zastępowanie Wójta w razie jego nieobecności oraz wykonywanie innych zadań określonych w wydanych przez Wójta upoważnieniach;
 2. wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu i w tym zakresie:
 • opracowywanie przepisów wewnętrznych Urzędu (zarządzeń, regulaminów, instrukcji),
 • analiza i przygotowywanie koncepcji funkcjonowania urzędu,
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów wewnętrznych jednostki,
 • planowanie środków na utrzymanie administracji gminnej,
 • nadzór i koordynowanie terminowego załatwiania przez kierowników referatów spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • prowadzenie narad pracowniczych, szkoleń, koordynowanie doskonalenia zawodowego w Urzędzie,
 • organizacja działań związanych z dokonywaniem okresowych ocen pracowników,
 • nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 • prowadzenie kontroli wewnętrznej,
 1. prowadzenie całości spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków oraz nadzorowanie i koordynowanie załatwiania skarg i wniosków przez gminne jednostki organizacyjne;
 2. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;
 3. koordynowanie działań związanych z organizowaniem akcji ewakuacji
  i ratowniczych, nadzór nad wykonywaniem przydzielonych jednostkom organizacyjnym Urzędu zadań związanych z obronnością kraju i obroną cywilną oraz wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych – zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta;
 4. nadzorowanie i koordynacja realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem spisów ludności, rolnych i innych zlecanych do wykonania na mocy odrębnych przepisów;
 5. prowadzenie centralnego rejestru umów;
 6. wykonywanie zadań Pełnomocnika Wójta ds. ochrony informacji niejawnych określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018r. poz.412,650,1000 i 1083 );
 7. współpraca w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa. Informowanie na bieżąco Wójta o przebiegu tej współpracy;

10. stwierdzanie własnoręczności podpisów i zgodności z oryginałem dokumentów;

11. sporządzanie upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejestru;

12. prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją remontów kapitalnych oraz bieżących remontów budynku Urzędu – stwierdzanie zakupu materiałów i urządzeń montowanych na stałe w pomieszczeniach Urzędu;

13. koordynowanie i realizacja zadań związanych z wyborami i referendami;

14. wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.

IV. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
 4. Kopie świadectw pracy.
 5. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 138,723 i 1000 ).
 7. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

V. Warunki pracy:

 1. Stanowisko: administracyjne, kierownicze.
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 3. Miejsce pracy:   Urząd Gminy Ciechanów, 06-400 Ciechanów,

ul. Fabryczna 8.

 1. Praca jednozmianowa.
 2. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.
 3. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2018r. poz. 936 ) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Ciechanów – Zarządzenie Nr 2/18 Wójta Gminy Ciechanów.
 4. Praca z petentem.

VI. Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do:

12  września 2018 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Ciechanów (pokój nr 1) lub na adres: Urząd Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy.”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w Urzędzie Gminy Ciechanów w dniu           14  września 2018 r., o godz. 11.00 ( sala konferencyjna ).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (23) 672-26-46 wew. 110. Kandydaci którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowani do weryfikacji końcowej - rozmów kwalifikacyjnych, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie. Lista kandydatów spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Ciechanów: www.bip.gminaciechanow.pl.

VII. Informacje  dodatkowe :

1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

2. Dokumenty aplikacyjne , które wpłyną po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Można je osobiście odebrać po zakończeniu procedury konkursowej w pokoju Nr 10 ( nieodebrane nie będą odsyłane).

Nieodebrane  dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po terminie oraz niewykorzystane w procesie rekrutacji  podlegają komisyjnemu zniszczeniu po upływie 30 dni od dnia zakończenia naboru.

                                                   

3. Wybrany kandydat przed zawarciem umowy jest zobowiązany przedłożyć:

–         oryginały świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż,

–         oryginał świadectwa lub dyplomu potwierdzającego wykształcenie.

 

4. Nabór  przeprowadzi komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Ciechanów.

5. Informacja o wynikach  naboru  zostanie umieszczona niezwłocznie po jego zakończeniu na stronie BIP Urzędu Gminy  Ciechanów:     www.bip.gminaciechanow.pl.

                                

          Wójt

Marek  Kiwit

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 sierpnia 2018 15:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 543
29 sierpnia 2018 15:21 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie załącznika [skm_c224e18082914280_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2018 15:19 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 sierpnia 2018 15:19 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_o_pelnej_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych_oraz_korzystani a_z_pelni_praw_publicznych.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::