Strategie i programy

Uchwała Nr XIII/78/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Uchwała Nr XIII/78/19
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 506, 1309 i 1696), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. 688 i 1570) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (zwanymi w dalszej części uchwały – organizacjami pozarządowymi) na rok 2020, określony w załączniku do uchwały.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2019 09:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 157
18 listopada 2019 09:49 (Przemysław Bugdal) - Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XIII/78/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::