Strategie i programy

Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych

Ciechanów, dnia 29 listopada 2011 roku.

RG.6234.3.2011

                                                         

Przedsiębiorcy zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych

 

      Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności  gospodarczej.  

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciechanów tworzy i prowadzi Wójt Gminy Ciechanów od 1 stycznia 2012 r.

 

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciechanów jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

- numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się: 1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2012 r.) posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych,  2) oświadczenie o spełnieniu  warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości o następującej treści:

 

,, Oświadczam, że:                                                                                                                             

   1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania

       odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą

  2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów 

      komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r.

      o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.)’’.

 

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także :

1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;                                           

3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem

    imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.                                                                                                                  

            Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, który Wójt Gminy Ciechanów utworzy z dniem 1 stycznia 2012 r.

 

Uwaga - Przedsiębiorcy odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności  regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat rolnictwa gospodarki gruntami gospodarki komunalnej budownictwa i ochrony środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2011 14:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1909
21 marca 2012 13:45 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [oswiadczenie.pdf] do dokumentu.
21 marca 2012 13:44 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [wniosek_o_wpis_do_rejestru.pdf] do dokumentu.
08 grudnia 2011 14:23 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [informacja_dla_przedsiebiorcow_zajmujacych_sie_odbiorem_odpadow_komun alnych.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::