Budżet

Zarządzenie Nr 49/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Zarządzenie Nr 49/19
Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 pkt 3 i pkt 4 Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2019 Nr IV/31/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 stycznia 2019 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 8.566,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 33.332.210,96 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 32.717.210,96 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 615.000,00 zł.

§ 2. 

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 67.490,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 58.924,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29.490,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 58.924,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 38.000,00 zł;

4. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 40.403.710,96 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 26.752.157,51 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 13.651.553,45 zł.

§ 3. 

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. 

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

 

 

 

Wójt Gminy Ciechanów


Marek Kiwit

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2019 13:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 250
22 sierpnia 2019 13:41 (Przemysław Bugdal) - Skopiowanie wiadomości - Zarządzenie Nr 49/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::