Budżet

Uchwała Nr IX/64/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Uchwała Nr IX/64/19
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 17 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 85.000,00 zł;

2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 35.000,00 zł.

2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 33.095.456,96 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 32.480.456,96 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 615.000,00 zł.

§ 2. 

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 72.000,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 22.000,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 22.000,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 72.000,00 zł.

4. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 40.166.956,96 zł tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 26.602.259,89 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 13.564.697,07 zł.

§ 3. 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lipca 2019 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 196
18 lipca 2019 12:12 (Przemysław Bugdal) - Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr IX/64/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::