Budżet

Uchwała Nr VIII/52/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2019

Uchwała Nr VIII/52/19
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 693.000,00 zł.

2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 33.018.017,96 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 32.403.017,96 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 615.000,00 zł.

§ 2. 

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 417.863,80 zł;

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 124.863,80 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 128.863,80 zł;

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 38.500,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 289.000,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 86.363,80 zł.

4. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 40.089.517,96 zł tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 26.596.820,89 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 13.492.697,07 zł.

§ 3. 

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.071.500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w wysokości 3.592.500,00 zł;

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – 3.479.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.407.500,00 zł (wolne środki 1.407.500,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 1.407.500,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.407.500,00 zł);

3. Przychody budżetu w wysokości 8.479.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.407.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.592.500,00 zł.

§ 5. 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. 

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7. 

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8. 

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2019 rok, po zmianach określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9. 

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 603.962,12 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 603.962,12 zł,po zmianach określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 czerwca 2019 15:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 296
27 czerwca 2019 15:06 (Przemysław Bugdal) - Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr VIII/52/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2019
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::