Budżet

Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Uchwała Nr VII/47/19
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 112.500,00 zł;

2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 30.000,00 zł.

2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 32.288.007,96 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 31.873.007,96 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 415.000,00 zł.

§ 2. 

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 901.900,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 340.400,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 381.900,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 39.000,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 520.000,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 301.400,00 zł.

4. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 39.759.507,96 zł tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 26.469.447,09 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 13.290.060,87 zł.

§ 3. 

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.471.500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w wysokości 3.992.500,00 zł;

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie - 3.479.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.407.500,00 zł (wolne środki 1.407.500,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 1.407.500,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.407.500,00 zł);

3. Przychody budżetu w wysokości 8.879.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.407.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.992.500,00 zł.

§ 5. 

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. 

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2019 10:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 290
22 maja 2019 10:17 (Przemysław Bugdal) - Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr VII/47/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::