Budżet

Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2019

Uchwała Nr IV/31/19
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.[1])) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.[2])) - Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje:

§ 1. 

Dochody w łącznej kwocie 31.007.500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 30.592.500,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 415.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 

Wydatki w łącznej kwocie 38.000.000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 24.948.539,13 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 13.051.460,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.992.500,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 6.992.500,00 zł;

2. Przychody budżetu w wysokości 1.407.500,00 zł, (kredyt 1.407.500,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 1.407.500,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.407.500,00 zł);

3. Przychody budżetu w wysokości 8.400.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.407.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.407.500,00 zł;

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.992.500,00 zł.

§ 5. 

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 98.800,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 84.200,00 zł.

§ 6. 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. 

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. 

Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. 

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. 

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2019 rok określa załącznik nr 10 do uchwały.

§ 11. 

1. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 603.962,12 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 603.962,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1 , następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 12. 

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzania nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 3.000.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów.

§ 13. 

Wykonanie Uchwały powierza się wójtowi.

§ 14. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.1000, 1349, 1432 i 2500.

[2]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2019 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 504
31 stycznia 2019 15:16 (Przemysław Bugdal) - Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr IV/31/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2019
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::