Budżet

Zarządzenie Nr 16/13 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2012

Zarządzenie Nr 16/13
Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2012 

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 55 poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.) - Wójt Gminy Ciechanów zarządza co następuje: 

§ 1. 

Przekazać Radzie Gminy Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciechanów za rok 2012, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. 

Przekazać Radzie Gminy: 

1. sprawozdanie finansowe Gminy Ciechanów za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia, 

2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia, 

3. informację o stanie mienia Gminy Ciechanów, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia. 

§ 3. 

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3. 

§ 4. 

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1,  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Wójt Gminy Ciechanów 


Marek Kiwit

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2013 09:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1973
02 kwietnia 2013 09:54 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [zalacznik161320130326.pdf] do dokumentu.
02 kwietnia 2013 09:54 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [zarzadzenie161320130326.pdf] do dokumentu.
02 kwietnia 2013 09:54 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::