Regulaminy

Zarządzenie Nr 55/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Ciechanów

Zarządzenie Nr 55/19

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 27 września 2019 r.

 

w sprawie ustalenia regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Ciechanów

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936 i z 2019 r. poz. 2437) zarządza się, co następuje:

 

I. Przepisy ogólne.

 

§ 1.

 1. Ustala się regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Ciechanów, zwany dalej regulaminem, który określa:

a)      wymagania kwalifikacyjne pracowników,

b)      szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,

c)      warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego,

d)      warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego,

e)      warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż jubileuszowe.

 1. Regulamin obowiązuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz powołania w zakresie warunków przyznawania i sposobu wypłacania dodatków i nagród.

 

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a)      pracodawcy - oznacza to Urząd Gminy Ciechanów,

b)      kierowniku urzędu - oznacza to Wójta Gminy Ciechanów lub osobę, którą wójt upoważnił do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w swoim imieniu,

c)      pracowniku - oznacza to osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy na podstawie umowy o pracę, bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy.

 

II. Wymagania kwalifikacyjne.

 

§ 3.

 1. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne (wykształcenie, umiejętności zawodowe oraz staż pracy w latach) dotyczące pracowników samorządowych określa wykaz stanowisk z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze, pomocnicze i obsługi, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
 2. Zatrudnienie osób nie spełniających minimalnych wymagań kwalifikacyjnych na poszczególne stanowiska może nastąpić tylko w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w procesie otwartego i konkurencyjnego naboru nie zgłosił się żaden zainteresowany kandydat lub kandydat nie dawał rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

 

 

III. Wynagradzanie zasadnicze.

 

§ 4.

 1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Minimalny poziom wynagrodzenie zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936 i z 2019 r. poz. 2437) w załączniku 1 oraz niniejszy regulamin wynagradzania w załączniku nr 1do zarządzenia.
 3. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
 4. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest w umowie o pracę i każdym przeszeregowaniu poprzez wskazanie kategorii zaszeregowania i oznaczenie kwoty.
 5. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy skutkuje ustaleniem wynagrodzenia zasadniczego ze wskazaniem kategorii zaszeregowania i kwoty proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy ustalonej w umowie na podstawie załącznika nr 2 do zarządzenia.

 

IV. Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego

 

§ 5.

 1. Dodatek funkcyjny jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia za pracę i może być przyznany pracownikom na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem pracowników oraz innym, wykonującym funkcję polegające na merytorycznej koordynacji prac wykonywanych przez innych pracowników, określonych w ust. 2.
 2. Dodatek funkcyjny przewiduje się dla niżej wymienionych stanowisk:

1)      sekretarz gminy,

2)      kierownik referatu lub osoba pełniąca czasowo funkcję kierownika referatu,

3)      zastępca skarbnika, 

4)      radca prawny,

5)      główny specjalista,

6)      inspektor.

 1. Dodatek funkcyjny nie może być niższy niż 30% najniższego wynagrodzenia i wyższy niż 160% najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania.
 2. Stawki dodatku funkcyjnego określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
 3. Dodatek funkcyjny przyznaje i jego wartość kwotową ustala wójt.

 

§ 6.

 1. Dodatek specjalny może zostać przyznany pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.
 2. Wójt przyznając pracownikowi dodatek specjalny określa maksymalny czas trwania zadania oraz wysokość dodatku specjalnego w kwocie wynoszącej co najmniej 10% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego i nie więcej niż 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika, któremu dodatek   przyznano lub w kwocie nie przekraczającej 50% wynagrodzenia zasadniczego w przypadku gdy pracownik nie ma przyznanego dodatku funkcyjnego.
 3. Przepisy dotyczące dodatku specjalnego nie dotyczą pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

 

V. Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród

 

§ 7.

 1. Pracownikom samorządowym może być przyznana nagroda uznaniowa za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w ramach planowanych środków na wynagrodzenia, fundusz nagród.
 2. Fundusz nagród przewiduje od 5% do 10% planowanej wielkości środków wynagrodzenia dla pracowników samorządowych, określanych co rocznie w budżecie gminy, pozostających w dyspozycji wójta.
 3. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje wójt na podstawie umotywowanego wniosku bezpośredniego przełożonego pracownika lub z własnej inicjatywy.
 4. Nagrody uznaniowe mogą być wypłacane z posiadanych na ten cel środków finansowych, w terminach następujących świąt i okoliczności:

1)      z okazji Dnia Pracownika Samorządowego /27 maja/,

2)      za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,

3)      na koniec roku kalendarzowego,

4)      z okazji ukończenia studiów wyższych pod warunkiem, że ukończył on studia z wynikiem bardzo dobrym lub dobrym i posiada co najmniej 2 letni staż pracy w Urzędzie Gminy Ciechanów.

 1. Wysokość nagrody uznaniowej ustala się w oparciu o:

5)      ocenę uzyskanych wyników pracy zawodowej,

6)      stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań,

7)      dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań,

8)      wykonywanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków pracownika,

 1. Nagroda przysługuje za okres faktycznie wykonywanej pracy.
 2. Wysokość nagrody pomniejsza się proporcjonalnie za okres zwolnienia lekarskiego, okres pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego i każdy inny okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy – za wyjątkiem urlopu wypoczynkowego.
 3. Nagroda wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

 

§ 8.

Wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za przepracowany w pełnym wymiarze czasu pracy miesiąc kalendarzowy nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie przysługujące pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, ogłoszone w Monitorze Polskim w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w terminie do dnia 15 września każdego roku.

 

§ 9.

Oprócz wyżej wymienionych świadczeń pracownikom przysługują inne świadczenia pieniężne związane z pracą:

1)      świadczenia należne w okresie czasowej niezdolności do pracy w oparciu o art. 92 i 184 Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

2)      świadczenia przysługujące z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w oparciu o art. 92 i 237¹ Kodeksu Pracy oraz przepisy regulujące zakres i wysokość tych świadczeń;

3)      dodatek za wieloletnią pracę, w wysokości określonej w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, który jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia;

4)      nagroda roczna /tzw. trzynastka/ na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1872) w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w roku ubiegłym, która jest wypłacana nie później niż do końca marca;

5)      nagroda jubileuszowa, w wysokości określonej w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, która jest wypłacana pracownikowi w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody;

6)      odprawa emerytalna lub rentowa, która przysługuje pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę inwalidzką, w wysokości określonej w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

7)      odprawa po śmierci pracownika przysługująca na podstawie art. 93 Kodeksu pracy w wysokości określonej w tym przepisie.

 

VI. Sposób i termin wypłaty wynagrodzeń i pozostałych należności pracowniczych

 

§ 10.

 1. 1.Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu w 28 dniu każdego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
 2. 2.Wypłata wynagrodzenia następuje w siedzibie Urzędu Gminy /w kasie/ lub przelewem na konto bankowe pracownika, po uzyskaniu jego pisemnej zgody.
 3. 3.Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej.

 

VII. Postanowienia końcowe.

 

§ 11.

 1. Przed dopuszczeniem do pracy nowo zatrudniony pracownik zostaje zapoznany przez pracownika ds. organizacji i kadr z niniejszym regulaminem a jego oświadczenie o zapoznaniu się dołącza się do akt osobowych.
 2. Nakłada się obowiązek na pracownika ds. organizacji i kadr - odebrania oświadczeń od pracowników o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i dołączeniu do ich akt osobowych.

 

§ 12.

Wszelkie zmiany regulaminu następują w formie pisemnej.

 

§ 13.

Traci moc:

1)      Zarządzenie Nr 2/18 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Ciechanów;

 

 

 

 

 

§ 14.

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od podpisania i podania go do wiadomości pracowników poprzez wyłożenie do wglądu u pracownika ds. organizacji i kadr oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

 

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2019 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 270
04 października 2019 14:56 (Przemysław Bugdal) - Skopiowanie wiadomości - Zarządzenie Nr 55/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Ciechanów
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::