Regulaminy

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów

                                                                                              Załącznik do Uchwały Nr XXVI/190/13

                                                                                              Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 maja 2013 r.

 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY CIECHANÓW

 

Rozdział 1

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1.

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie ich nieruchomości poprzez:

1) utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) prowadzenie zbiórki odpadów komunalnych, gdzie preferuje się segregowanie odpadów, powstających w

    gospodarstwach domowych na następujące rodzaje odpadów:

   a) papier,

   b) metal,

   c) tworzywa sztuczne,

   d) szkło,

   e) opakowania wielomateriałowe,

   f) przeterminowane lekarstwa i chemikalia,

   g) zużyte baterie i akumulatory,

   h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

   i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

   j) odpady budowlane i rozbiórkowe,

   k) zużyte opony,

   l) odpady ulegające biodegradacji, w tym również opakowania ulegające biodegradacji,

   m) odpady zielone;

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zbierania i udostępniania do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz zebranych selektywnie do podmiotów uprawnionych, zgodnie z częstotliwością ustaloną w regulaminie.

3. Dopuszcza się:

1) aby odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji były zagospodarowywane w indywidualnych

    kompostownikach przydomowych, jeżeli znajdują się w zabudowie jednorodzinnej lub były

    wykorzystywane w gospodarstwie rolnym,

2) samodzielne dostarczania do stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Woli

    Pawłowskiej, niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie;

3) indywidualne zgłaszanie odbioru odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych do

    przedsiębiorcy odbierającego odpady.

4. Właściciel nieruchomości zapewnia:

1) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku

   publicznego;

2) usuwanie nawisów (śniegu, sopli, lodu) z okapów, rynien i innych z części nieruchomości służących do

   użytku publicznego.

§ 2.

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami powinno odbywać się w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, mogą odbywać się na terenie nieru-chomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości i nie powodują zanieczyszczenia środowiska, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2.

     Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów

     komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych

     pojemników, ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 3.

1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:

1) gmina wyposaża nieruchomości w pojemniki i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad;

2) właściciel nieruchomości utrzymuje pojemnik:

   a) w stanie czystości i nie powodującym emisji uciążliwych zapachów, myjąc pojemnik w przypadku

     każdorazowego zabrudzenia,

   b) usytuowany na nieruchomości z uwzględnieniem minimalnych odległości od okien i drzwi oraz od dzia-

     łek sąsiadów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-

     runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,

     poz. 690 z późn. zm.);

3) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez dostosowanie

    wielkości zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do ilości osób przebywających, w taki sposób 

    by nie dopuścić do przepełnienia;

4) przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków powinna być dostosowana do ilości mieszkańców w

    sposób zapewniający uzyskanie prawidłowego stopnia ich oczyszczania, określonego w przepisach

    odrębnych;

5) pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

   a) kosze uliczne o pojemności co najmniej 35 l,

   b) pojemniki na odpady o pojemności: 120 l ,

   c) pojemniki KP 5, KP 7, KP 10 o pojemności od 5 do 10 m³,

   d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, takich jak: szkło, plastik i papier o pojemnoś-

      ci 1100 l i większe,

   e) worki na odpady zbierane selektywnie,

2. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemnoś-

    ci, uwzględniając częstotliwość określoną w regulaminie i następujące normy:

1) rodzinę liczącą do czterech osób wyposaża się w jeden pojemnik o pojemności 120 l;  

2) rodzinę liczącą powyżej czterech osób wyposaża się w dodatkowy  pojemnik o pojemności 120 l tak, aby

    na każde kolejne cztery osoby ilość pojemników 120 l wzrastała o dodatkową sztukę,

3) prowadzący działalność gospodarczą typu: handlowego, usługowego, biurowego lub produkcyjnego

   zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości, na której prowadzona jest działalność w co najmniej jeden

   pojemnik o pojemności 120 l na odpady komunalne zmieszane;

4) w uzasadnionych przypadkach do gromadzenia zwiększonych ilości odpadów komunalnych,

   oprócz typowych pojemników, mogą być używane odpowiednio inne pojemniki oraz oznaczone worki,

   dostarczone przez podmiot uprawniony; 

5) zarządcy nieruchomości wielorodzinnych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby

   mieszkańców i cyklu wywozu tak, aby pojemniki te nie przepełniały się.

3. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:

1) odpady z tworzyw sztucznych i metalu:

   a) w zabudowie jednorodzinnej - zbierane do worków koloru żółtego, które mogą być oznaczone

      napisem Plastik lub Tworzywa sztuczne,

   b) w zabudowie wielorodzinnej - zbierane do pojemników koloru żółtego, które mogą być oznaczone

      napisem Plastik lub Tworzywa sztuczne;

2) odpady z papieru, tektury, opakowania wielomateriałowe:

   a) w zabudowie jednorodzinnej - zbierane do worków koloru niebieskiego, które mogą być oznaczone

      napisem Papier,

   b) w zabudowie wielorodzinnej - zbierane do pojemników koloru niebieskiego, które mogą być oznaczone

      napisem Papier;

3) odpady ze szkła kolorowego i białego:

   a) w zabudowie jednorodzinnej - zbierane do worków koloru zielonego, które mogą być oznaczone 

      napisem Szkło,

   b) w zabudowie wielorodzinnej - zbierane do pojemników koloru zielonego, które mogą być oznaczone

       napisem Szkło;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane

    i rozbiórkowe (za wyjątkiem gruzu), zużyte opony, należy wystawiać w czasie, tzw. „wystawki” na

    chodnik, pobocze drogi lub miejsce , z którego odbierane są przez podmiot uprawniony;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz, frakcje pylne) gromadzić w pojemnikach;  

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone zbierane do worków, odbieranych

   przez podmiot uprawniony:

7) przeterminowane leki i chemikalia zbierane w punkcie selektywnego zbierania lub przez podmiot

   uprawniony,

8) zużyte baterie i akumulatory zbierane do pojemników, zlokalizowanych w punkcie selektywnego

   zbierania lub przez podmiot uprawniony.

4. Podmiot uprawniony, określi harmonogram odbioru poszczególnych frakcji odpadów.

§ 4.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:

1) prowadzący działalność gospodarczą handlowo-usługową, są zobowiązani ustawić w miejscach publicz-

   nie dostępnych np.: przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi, itp., pojemniki

   (kosze) na odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 35 l, przeznaczone dla klientów w ilości

   zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie prowadzonej działalności;

2) miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki są przez

   właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo

   wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:

   a) na chodnikach i ciągach pieszo-jezdnych kosze należy ustawiać w miarę potrzeb,

   b) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi w parkach nie może przekraczać 150 m,

   c) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w pobliżu wiaty przystankowej, a jeśli jej nie ma  

      to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

3) miejsca publiczne przy świetlicach wiejskich i remizach OSP należy wyposażyć w pojemniki o

    pojemności 120 l.

  

§ 5.

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania pojemników na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyznaczenie miejsc lub pomieszczeń na lokalizację pojemników na odpady, zapewniając do nich łatwy

   dostęp,

2) należyte utrzymywanie w czystości i dobrym stanie sanitarnym miejsc lokalizacji pojemników i zgroma-

   dzonych odpadów.

2. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z posegregowanymi odpadami należy ustawić

   w miejscu wyodrębnionym o którym mowa w ust. 1, wystawiając je w dniu odbioru, zgodnie z ustalonymi

   terminami, na chodnik lub pobocze drogi przed wejściem na teren nieruchomości, dostępnym dla ruchu

   samochodów specjalistycznych podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów;

2) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zloka-

   lizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu

   ich opróżnienia;

3) pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości na wyrównanej, w miarę potrzeb

   utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

 

Rozdział 3.

           Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu

           nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

 

§ 6.

1. Odpady zmieszane będą odbierane w cyklu dwutygodniowym, przy czym częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować utrzymanie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych.

2. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki należy usuwać w terminach wyznaczonych w har-monogramie przez podmiot uprawniony (zgodnie z aktualną informacją na stronie internetowej http://www.bip.gminaciechanow.pl/:

1) odpady komunalne rodzaju: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe - co 

   najmniej jeden raz na dwa miesiące;

2) odpady komunalne rodzaju: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

   sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórko-

   we, zużyte opony - co najmniej dwa razy w roku (przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym);

3) odpady komunalne zielone i odpady ulegające biodegradacji:

   a) w okresie od 1kwietnia do 30 września - co najmniej raz na dwa tygodnie,

   b) w pozostałym okresie - co najmniej jeden raz w miesiącu.

3. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionej w ust. 2,

mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie w następujący sposób:

1) przekazywać do stałego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

2) zużyte lekarstwa wrzucać do pojemników, znajdujących się w wyznaczonych aptekach i placówkach

   służby zdrowia;

3) baterie wrzucać do pojemników, znajdujących się w szkołach lub innych obiektach;

4) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji zagospodarowywać w indywidualnych kompostowni-

   kach przydomowych, znajdujących się przy zabudowie jednorodzinnej;

5) odpady z drewna (trociny, wióry, ścinki, korek, kora) oraz papieru i tektury, niezawierających substancji

   niebezpiecznych, impregnatów, folii, powłok malarskich itp., zagospodarowywać jako paliwo w piecach

   i kominkach, o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

6) odpady kuchenne zagospodarowywać w gospodarstwie rolnym.

4. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częs-totliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.

5. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z koszy ulicznych i przystankowych, miejsc przy świetlicach wiejskich i remizach OSP- co najmniej raz

    na dwa tygodnie;

2) właściciele punktów handlowych i usługowych, zobowiązani są usuwać odpady co najmniej raz na dwa

    tygodnie,

§ 7.

1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki wypełnione odpadami w miejscu wyodrębnionym, wystawiając je w dniu odbioru na chodnik lub pobocze drogi przed wejściem na teren nieruchomości.

2. Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne należy wystawić w określonych terminach na chodnik lub pobocze drogi przed wejściem na teren nieruchomości w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego lub w miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu oraz nie powodującym utrudnień w korzystaniu z nieruchomości.

4. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zgło-szenia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego.

5. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

 

 

Rozdział 4.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

 

 

§ 8.

1.Gospodarka odpadami w gminie Ciechanów funkcjonuje w oparciu region gospodarki odpadami komunalnymi - Region ciechanowski określony w uchwale Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckie-

go z dnia 22 października 2012 r.  w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla

Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7849), stanowiącej akt prawa miejscowego, która określa: 

1) regiony gospodarki odpadami komunalnymi w załączniku nr 1;

2) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK-i) oraz instalacje zastępcze do

   czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w załączniku nr 2;

3) instalacje zastępcze w przypadku gdy znajdująca się na terenie danego regionu instalacja uległa awarii

   lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn w załączniku nr 3.

2. Z terenu gminy Ciechanów odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości

z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do składo-

wania mogą być przekazywane do instalacji określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, zgodnie z zasadą bliskości.

3. Podmiot uprawniony, jest zobowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym poziomów recyklin-gu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, wskazanych do osiągnięcia przez Gminę Ciechanów. 

4. Transport odpadów komunalnych powinien być prowadzony w taki sposób, aby zapobiec zmieszaniu

odpadów selektywnie zebranych z niesegregowanymi.

5. Gmina prowadzić będzie działania mające na celu:

1) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunal-

   nych;

2) promocję minimalizacji powstawania odpadów i selekcji ich w gospodarstwach domowych;

3) upowszechnianie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Rozdział 5.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 9.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczysz-czeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowa-nie tych zwierząt.

2. Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:

1) zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez opieki poza teren nieruchomości,

   a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania;

2) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w kaganiec;

3) w miejscach publicznych prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną dodatkowo w

     nałożonym kagańcu;

4) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w

   obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, drogach,

   placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystają-

   cych z psów przewodników.

 

Rozdział 6.

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 10.

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, a także w budynkach wielorodzinnych i obiektach im przynależnych.

2. Na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi dopuszcza się przydomowy chów drobiu,

pszczół, królików i innych zwierząt futerkowych, przy spełnieniu wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

 

Rozdział 7.

Wyznaczenie obszarów podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

 

§ 11.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, bądź przecho-

   wywania produktów rolno-spożywczych;

2) skoncentrowanego budownictwa wielorodzinnego.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w punkcie 1 należy przeprowadzić raz w roku w miesiącu wrześ-niu lub październiku oraz każdorazowo na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

 


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2012 09:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 2745
29 maja 2013 12:01 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [zalacznikxxvi1901320130524.pdf] do dokumentu.
29 maja 2013 12:00 (Przemysław Bugdal) - Usunięcie załącznika [regulamin_utrzymania_czystosci_i_porzadku_na_terenie_gminy_ciechanow. pdf] z dokumentu.
29 maja 2013 11:59 (Przemysław Bugdal) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::