Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ciechanów

                                                                                                                Ciechanów, dnia 19.06.2020

 

 

 

 

 

 

 

1 .Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o

   w Ciechanowie

  ul. Gostkowska 83

  06-400 Ciechanów

 

 

      

 

Zawiadomienie

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

      Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ciechanów.

Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych   - zwanej dalej „ustawą”     dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o

   w Ciechanowie

  ul. Gostkowska 83

  06-400 Ciechanów

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 80 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Oferta była jedyną złożoną w/w postępowaniu

 

Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów z podsumowania wszystkich cen jednostkowych     max. 60 punktów + kryterium środowiskowe max. 40 punktów Ofertę oceniono cena 60 pkt, kryterium środowiskowe 20 pkt RAZEM 80 pkt

 

Podsumowując zaproponowane przez oferentów ceny jednostkowe, uzyskano następujące wyniki:

Oferta nr 1 –   Odpady komunalne segregowane:   600,00 zł/1Mg netto

                              Odpady komunalne zmieszane :      700,00 zł/1Mg netto          RAZEM:   usługa za okres od 1 lipca 2020r do 31 grudnia 2020  566 822,00 zł netto 

tj. brutto  : 612 167,76 zł 

Kryterium środowiskowe  (akcja promocyjna)  1 Raz w roku    

 

 

 Punkty obliczono w/g wzoru podanego w SIWZ.

 

 

 

 

 

 

 

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP.

 

 

 

 

                                                                                               Wójt Gminy Ciechanów

                                                                                                          Marek Kiwit

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2020 10:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 56
22 czerwca 2020 10:01 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::