Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu: Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Ciechanów, dnia 22.05.2019


ZP.272.2.2019


OFERENT


P.W. PROMOTOR s.c.
Pawłowo 36 H
06-461 Regimin


Zawiadomienie
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ciechanów (ZP.272.2..2019).
Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:


P.W. PROMOTOR s.c.
Pawłowo 36 H
06-461 Regimin


Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 100 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.


Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów z podsumowania wszystkich cen jednostkowych. Kryterium oceny to cena 60% plus długość udzielonego okresu gwarancji 40%.
Podsumowując zaproponowane przez oferentów ceny i okres gwarancji, uzyskano następujące wyniki:


P.W. PROMOTOR
Cena netto: 2661500,00 zł okres gwarancji 12 miesięcy


W przetargu złożono 1 ofertę.


Punkty obliczono w/g wzoru podanego w SIWZ.
Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP.

 

Wójt Gminy Ciechanów

/-/ Marek Kiwit

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2019 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 340
22 maja 2019 09:58 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty_w_postepowaniu_biezace_utrzymanie_drog _gminnych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2019 09:58 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::