Przetargi

Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                                                                Ciechanów, dnia 20.08.2018  

 

 

RG.271.11.2018.WG

 

OFERENT

 

 

ZUH. Koptrans  Witold Piętka

Ul. Mazowiecka 9 a 06-400 Ciechanów

 

 

 

 

 

Zawiadomienie

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   

 

      Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg żwirowych w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego.

Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

 

  ZUH Koptrans  Witold Piętka

    ul. Mazowiecka 9 a   06-400 Ciechanów

 

 

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 100 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów z podsumowania wszystkich cen jednostkowych.  Kryterium oceny to cena 60% plus długość okresu gwarancji 40 %

Podsumowując zaproponowane przez oferentów ceny  i okres gwarancji, uzyskano następujące wyniki:

 

 

 ZUH Koptrans  Witold Piętka

Ul. Mazowiecka 9 a   06-400 Ciechanów

 cena brutto   335 607,86 zł         gwarancja 72 miesiące

  

 W przetargu złożono 1 ofertę.                      

           

 Punkty obliczono w/g wzoru podanego w SIWZ.

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP.

 

 

                                                                              Wójt Gminy Ciechanów

                                                                                     Marek Kiwit

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2018 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 541
20 sierpnia 2018 10:45 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::