Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Przebudowa dwóch dróg gminnych w m. Modelka gm. Ciechanów”.

Ciechanów, dnia 20.02.2018 r.

RG.271.2.2018.WG

OFERENT
ZUH MARBUD inż. Mariusz Piętka
ul. Reutta 16 B
06-400 Ciechanów

Zawiadomienie
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę dwóch dróg gminnych w m. Modelka gm. Ciechanów
Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę: ZUH MARBUD inż. Mariusz Piętka ul. Reutta 16 B 06-400 Ciechanów.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 100 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
W przetargu wpłynęła jedna oferta
Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów z podsumowania wszystkich cen jednostkowych. Kryterium oceny to cena 60% plus długość okresu gwarancji 40 %
Podsumowując zaproponowane przez oferentów ceny i okres gwarancji, uzyskano następujące wyniki:
ZUH Marbud Mariusz Piętka
cena brutto 1893600,12 zł okres gwarancji 72 miesiące
Punkty obliczono w/g wzoru podanego w SIWZ.
Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP.

Wójt Gminy Ciechanów
/-/ Marek Kiwit

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lutego 2018 10:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1043
22 lutego 2018 10:33 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [zawiadomienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lutego 2018 10:33 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::