Przetargi

Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ciechanów, dnia 19.04.2017

 

 

RG.271.5.2017.WG

 

OFERENT

Planeta Sp.zo.o.

ul. Zdziarska 21 03-289 Warszawa

 

 

PTH Wapnopol Adam Nowakowski

ul. Nadrzeczna 12 06-450 Glinojeck

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO Budowy Dróg i Mostów Sp. Z o.o.

ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki

 

 

Strabag Sp.zo.o.

ul. Parzniewska 10 05-600 Pruszków

 

 

Konsorcjum Wykonawców Lider Molewski Sp. z o.o.

ul. Płocka 164 87-800 Włocławek

 

 

Zawiadomienie

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :Rozbudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Wierzbowa i ul Wiejska w Kargoszynie

Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

 

Konsorcjum Wykonawców Lider Molewski Sp. z o.o.

ul. Płocka 164 87-800 Włocławek

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 100 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Następna oferta złożona przez :

Planeta Sp.zo.o.

ul. Zdziarska 21 03-289 Warszawa uzyskała79,68 punkty.

Oferta złożona przez:

PTH Wapnopol Adam Nowakowski

ul. Nadrzeczna 12 06-450 Glinojeck uzyskała 94,82 punkty

 

Oferta złożona przez

PRZEDSIĘBIORSTWO Budowy Dróg i Mostów Sp. Z o.o.

ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki

 

uzyskała 97,07 punkty

 

oferta złożona przez

Strabag Sp.zo.o.

ul. Parzniewska 10 05-600 Pruszków

 

uzyskała 89,05 punkty

Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów z podsumowania wszystkich cen jednostkowych. Kryterium oceny to cena 60% plus długość okresu gwarancji 40 %

Podsumowując zaproponowane przez oferentów ceny i okres gwarancji, uzyskano następujące wyniki:

 

Konsorcjum Wykonawców Lider Molewski Sp. z o.o.

ul. Płocka 164 87-800 Włocławek

cena brutto 5928302,58 zl gwarancja 60 mcy

Planeta Sp.zo.o.

ul. Zdziarska 21 03-289 Warszawa

cena brutto 8964351,12 zł gwarancja 60 mcy

PTH Wapnopol Adam Nowakowski

ul. Nadrzeczna 12 06-450 Glinojeck

cena brutto 6488219,39 zł gwarancja 60 mcy

PRZEDSIĘBIORSTWO Budowy Dróg i Mostów Sp. Z o.o.

ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki

 

 

 

cena brutto 6232799,58 zł gwarancja 60 mcy

Strabag Sp.zo.o.

ul. Parzniewska 10 05-600 Pruszków

cena brutto 7252053,58 zł gwarancja 60 mcy

Punkty obliczono w/g wzoru podanego w SIWZ.

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP.

Wójt Gminy Ciechanów

Marek Kiwit

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2017 09:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 872
20 kwietnia 2017 09:42 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::