Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ciechanów, dnia 18.06.2015 r.

 

RG.271.7.2015.WG

 

 

Zawiadomienie

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciechanów w okresie od 14.07.2015 r. do 13.07.2018 r.”

 

 

  1. Gmina Ciechanów działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez:

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Biuro Regionalne w Płocku

09-402 Płock, ul. Królewiecka 28

 

za cenę łączną: 82 242,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dwa złote 00/100)

 

Podstawą wyboru było spełnienie warunków określonych w SIWZ oraz uzyskanie najwyższej łącznej liczby punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ.

 

 

  1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Oddział, Pion Klienta Masowego

ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

 

- cena łączna: 83.316,00 zł,

 

Oferta uzyskała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach:

- cena łączna ubezpieczenia – 64,16 pkt.

- zaakceptowane klauzule dodatkowe – 19,75 pkt,

- oferowane franszyzy i udziały własne – 10 pkt.

 

Łącznie: 93,91 pkt.

 

2) InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Przedstawicielstwo Generalne Warszawa II

00-023 Warszawa, ul. Widok 10 lok. 11

 

- cena łączna: 102.148,78 zł,

 

Oferta uzyskała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach:

- cena łączna ubezpieczenia – 52,33 pkt.

- zaakceptowane klauzule dodatkowe – 17,75 pkt,

- oferowane franszyzy i udziały własne – 10,00 pkt.

 

Łącznie: 80,08 pkt.

 

3) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Biuro Regionalne w Płocku

09-402 Płock, ul. Królewiecka 28

 

- cena łączna: 82.242,00 zł,

 

Oferta uzyskała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach:

- cena łączna ubezpieczenia – 65,00 pkt.

- zaakceptowane klauzule dodatkowe – 21,25 pkt,

- oferowane franszyzy i udziały własne – 10,00 pkt.

 

Łącznie: 96,25 pkt.

 

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 2 pzp zamawiający informuje, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

  2. Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 3 pzp zamawiający informuje, że w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

  3. Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 4 pzp zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po dniu 30.06.2015 r.

 

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej przewidziane dziale VI ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2013, poz. 907 z póz. zm.).

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2015 08:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 1181
18 czerwca 2015 08:59 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::