Przetargi

Ogłoszenie przetargu na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

 

Urząd Gminy Ciechanów

Tel: 23 6722646

Fax: 23 6722646

NIP : 566 -10-43-888

 

Ciechanów 2012-12-06

 

ZATWIERDZAM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

Przedmiot zamówienia publicznego:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym

2012/2013

Nr sprawy: - RG 271.4.2012.WG

CPV: 90.21.20.00-6

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego

Zamawiającym jest:

Wójt Gminy Ciechanów

ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów

woj. mazowieckie

e-mail: urzad@ gminaciechanow.pl

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami

Oddziału 1 Rozdziału 3 Działu II ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

  • zwanej dalej ustawą.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy

Ciechanów w sezonie zimowym 2012/2013 , obejmująca:

1) odśnieżanie oraz zwalczanie gołoledzi przy pomocy pługa odśnieżającego, pługopiaskarki,

piaskarki na samochodzie ciężarowym;

2) odśnieżanie przy pomocy piaskarko-ładowarki, koparko-ładowarki.,równiarki drogowej

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Od dnia: z chwilą podpisania umowy do dnia 31 12 2013

 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w

art. 22 ust. 1 ustawy, czyli:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, czyli wykonali/wykonują w okresie

ostatnich 3 lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co

najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej

przedmiot zamówienia, czyli:

a) o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda.

b) podczas realizacji, której wykonano co najmniej prace w zakresie odśnieżania dróg

oraz zwalczania gołoledzi.

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia, czyli następującymi zasobami:

a) pługopiaskarką na samochodzie ciężarowym o ładowności, co najmniej 5 ton – 2 szt.,

b) pług na samochodzie o ładowności 5000-10000 kg – 2 szt.,

c) koparko – ładowarką z pługiem – 1 szt

d) równiarka drogowa – 1 szt,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2

ustawy).

2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych

w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać

jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

 

VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument

wystawiony z datą wcześniejszą, lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym

terminie.

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawarte jest w druku „Oferta”, który

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Podpisanie druku „Oferta” przez

uprawomocnionego przedstawiciela wykonawcy będzie rozumiane jako potwierdzenie

spełniania warunków.

3) wykaz wykonanych/wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat usług przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –

odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia – wzór

wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Przedstawiony wykaz musi zawierać co

najmniej następujące informacje:

a) przedmiot usługi;

b) odbiorca usługi;

c) daty wykonania.

4) dokumenty potwierdzające, że usługi – zawarte w wykazie, o którym mowa w pkt 3 –

zostały wykonane należycie, np. listy referencyjne.

5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy

usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi

zasobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

6) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Wyżej wymienione dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub notariusza.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej składa odpowiedni dokument lub dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może

żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, jakich te dokumenty mogą być składane.

4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język

polski, poświadczonym przez wykonawcę.

6. W przypadku nie złożenia wymienionych dokumentów zamawiający wykluczy Wykonawcę

zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy.

 

VII. Informacja dotycząca oferty składanej przez kilka podmiotów występujących wspólnie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka

cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1) W odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z przedsiębiorców

wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy.

2) Warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione przez wszystkich wykonawców

wspólnie.

3) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Umocowanie należy przedłożyć wraz z ofertą.

UWAGA: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz

dane mocodawców i pełnomocnika.

4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem

(liderem).

5) Wypełniając formularz „Oferta”, jak również inne dokumenty powołujące się na

Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące

konsorcjum lub pełnomocnika konsorcjum.

 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Z Zamawiającym można się porozumiewać pisemnie, na adres: Urząd Gminy Ciechanów;

ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazuje się faksem na numer

23 672 26 46, na wniosek Zamawiającego.

Wykonawca ma obowiązek przesłania dokumentu Zamawiającemu niezwłocznie w formie

pisemnej.

3. Ofertę oraz ewentualne uzupełnienia oferty składa się wyłącznie w formie pisemnej.

 

IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Waldemar Gebert – nr tel: 23 672 26 46,

 

X. Wymagania dotyczące wadium

1. NIE DOTYCZY

 

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz

z upływem terminu składania ofert.

 

XII. Opis sposobu przygotowywania oferty

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ.

2. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie zał. nr 5 i 6 do

SIWZ. Nie załączenie kosztorysu będzie skutkować odrzuceniem oferty.

3. Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI niniejszej SIWZ.

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

5. Ofertę musi podpisać uprawniony przedstawiciel wykonawcy czytelnie, bądź zaparafować

przy jednoczesnym użyciu pieczęci imiennej.

6. W przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wymienioną w odpisie z rejestru bądź

zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej do oferty należy dołączyć

pełnomocnictwo – przykładowy wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do niniejszej

SIWZ.

7. Każda poprawka w ofercie powinna być zaparafowana przez osobę podpisującą ofertę.

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu w zaklejonej nienaruszonej kopercie z napisem:

Oferta w przetargu nieograniczonym na

Zimowe utrzymanie dróg gminnych; nr sprawy: RG.271.4.2012.WG /

Nie otwierać przed dniem 17.12.2012 r., godz. 10.00”

8. Kopertę należy opatrzyć pieczęcią firmową wykonawcy oraz adresem, numerami telefonu

i faksu.

 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać osobiście lub pocztą do dnia 17.12.2012r. do godziny 9:30 na adres:

Urząd Gminy Ciechanow

ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów

woj. mazowieckie

2. Oferty zostaną otwarte w dniu17.12.2012 r. o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego,

na I piętrze w sali konferencyjnej.

 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę należy podać w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

2. Cenę należy obliczyć zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.

3. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie elementy niezbędne do

realizacji zamówienia.

4. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej, w zaokrągleniu do dwóch

miejsc po przecinku.

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1. Zamawiający wyznaczył jedno kryterium oceny i wyboru oferty

Cena ofertowa – 100%;

w tym:

1) cena odśnieżania i zwalczania gołoledzi przy pomocy pługa odśnieżającego, pługopiaskarki,

piaskarki na samochodzie ciężarowym – 80 % (porównywana cena

roboczogodziny);

2) cena odśnieżania piaskarko-ładowarką, koparko-ładowarką ,równiarka drogową– 20 % (porównywana

cena roboczogodziny).

2. Ocena ofert będzie obliczana wg wzoru:

*100

cena badanej oferty

cena najtańszej oferty

x =

Cena oferty zostania obliczona w następujący sposób:

C=A*80%+B*20%

gdzie:

A – cena za odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi;

B – cena za odśnieżanie piaskarko-ładowarką, koparko-ładowarką.,rowniarką

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę (ilość punktów).

 

XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktowania się z zamawiającym w terminie 3 dni

roboczych od daty powiadomienia go o wyborze w celu uzgodnienia ostatecznej treści umowy

i ustalenia terminu podpisania umowy.

 

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia

publicznego na takich warunkach

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na

warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania

o udzielenie zamówienia

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej wskazane w dziale VI ustawy, „Środki

ochrony prawnej” (art. 179-198g Pzp).

 

XX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli

zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu

będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w przypadku

wystąpienia długotrwałych opadów śniegu lub długotrwałego występowania gołoledzi, a także

posiadania środków finansowych.

 

XXII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

XXIII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą

odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między

zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach

obcych

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

 

 

XXV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

 

XXVI. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich

zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

XXVII. Załączniki

Nr 1 –Oferta – wzór.

Nr 2 – Pełnomocnictwo – wzór.

Nr 3 – Wykaz wykonanych/wykonywanych usług – wzór.

Nr 4 – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia – wzór.

Nr 5 – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy

usług w celu realizacji zamówienia – wzór.

Nr 6 – Projekt umowy.

Komisja Przetargowa:

Józef ………………………

 

Stanisława ………………………

Barbara Grzybek ………………………

Sławomir ………………………

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2012 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 1719
07 grudnia 2012 13:42 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie załącznika [zalacznik_6_umowa.pdf] do dokumentu.
07 grudnia 2012 13:42 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie załącznika [zalacznik_5_wykaz_narzedzi.pdf] do dokumentu.
07 grudnia 2012 13:42 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie załącznika [zalacznik_4_oswiadczenie.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::