Przetargi

Ogłoszenie o przetargu pt.,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego".

 

Ciechanów, dn. 10 09 2012

 

Nr. RG.271.3.2012.WG

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: GMINA Ciechanów

Adres: ul. Fabryczna 8

06-400 Ciechanów

Tel/fax (23) 672-26-46

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego

na „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego”

 

 

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 14 000 EURO,a nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. Art11.ust. 8 ustawy PZP

 

 

 

Opracował : Waldemar Gebert Zatwierdził : Marek Kiwit

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Postanowienia ogólne

 

1. Informacja o Zamawiającym

Zamawiającym jest Gmina Ciechanów w imieniu której postępowanie prowadzi: Wójt

Gminy Ciechanów

Adres: ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów

Tel./fax.: (23) 672-26-46

 

2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

imię i nazwisko : W. Gebert, M. Wrońska

tel./fax: (23) 672-26-46 w.124

e-mail: urzad@gminaciechanow.pl

 

3. Podstawa prawna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych (t. j. DzU. z 2006 r. poz. 164 Nr 1163 z póź. zm.). Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone jest na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ustawy p.z.p.

 

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej Specyfikacji. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

5. Oferty wariantowe i częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

 

6. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia w ramach przedmiotowego zamówienia zawarcia umowy ramowej.

 

7. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert.

 

 

8. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 177 z póź. zm.). Zamówienia takie będzie udzielane w następujących

przypadkach:

1/konieczności zmiany przebiegu przyłącza lub/i sieci głównej, która to spowoduje

wydłużenie trasy lub zmianę technologiczną powodującą zwiększenie kosztów

realizacji,

2/konieczności realizacji przyłącza nie ujętego w dokumentacji kosztorysowej, a

zawartego w dokumentacji projektowej,

3/konieczności zmian technologii wykonania części przedmiotu zamówienia,

powodującej zwiększenie kosztów,

4/realizacji przyłączy które mogą zostać doprojektowane w trakcie realizacji

zamówienia,

5/realizacji dodatkowych, odrębnych odcinków sieci wodociągowej i/lub przyłączy

wodociągowych, które Zamawiający planuje wykonać na terenie Gminy,

 

9. Pisemność postępowania

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@gminaciechanow.pl Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

10. Wyjaśnienia

Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienia SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz opublikowana na stronie internetowej www.gminaciechanow.pl w sekcji przetargi. Odpowiedzi na zapytania będą stanowić integralną część SIWZ.

11. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN (polskich złotych). Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia w walutach obcych.

 

 1. Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji.

1. Przedmiot zamówienia

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego

Opis przedmiotu zamówienia:

1/ Budowa sieci wodociągowej w m.Przążewo, Mieszki Różki, Mieszki Wielkie, .Chruszczewo wraz z robotami dodatkowymi i infrastrukturą towarzyszącą, w tym:

 • rurociągi z rur PE PN 10 o średnicy zewnętrznej 110 mm , o średnicy 160 mmm i średnicy 90 mm łączone za pomocą zgrzewania doczołowego

 • hydranty pożarowe naziemne

 • zasuwy żeliwne

wymienione zostały jedynie ważniejsze przedmioty zamówienia )

 

2/ Szczegółowy zakres prac określa:

projekt budowlany sieci wodociągowej: w miejscowości Mieszki Różki, Mieszki Wielkie, Przążewo, Chruszczewo

Projekt budowlano- wykonawczy sieci wodociągowej książki przedmiaru robót i kosztorysy ofertowe dołączone do SIWZ. Zamawiający ma prawo do rozszerzenia zamówienia o wykonanie innych odcinków sieci wodociągowych wg. dodatkowego zlecenia.

 

3/ umiejscowienie przedmiotu zamówienia (zaprojektowanej sieci wodociągowej) na terenie Gminy Ciechanów – zadanie obejmuje realizację sieci wodociągowej na podstawie projektu budowlanego (pozwolenia na budowę), w miejscowości :

zadanie1 Przążewo ,zadanie 2 Mieszki Wielkie ,zadanie 3 Mieszki -Różki , zadanie 4 Chruszczewo

 

Mapy poglądowe z lokalizacją sieci wodociągowej znajdują się w dokumentacji

projektowej. Do wglądu w siedzibie zamawiającego.

Przedmiot zamówienia posiada kody CPV - 45231300-8 Roboty budowlane w

zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów, uzupełniające

słownictwo: E043-6 Zgodnie z normami i specyfikacjami

 

2. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie na terenie Gminy Ciechanów

Termin rozpoczęcia robót zależeć będzie od indywidualnych ustaleń z właścicielami nieruchomości (pól uprawnych), przez które będzie przebiegał wodociąg. TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI INWESTYCJI: nie może być późniejszy niż 30 listopada 2012r. (dopuszcza się przesunięcie terminu ze względu na ewentualne niesprzyjające warunki atmosferyczne).

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawcy

 

1. Warunki udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) muszą mieć prawo do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem oraz posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

 1. kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r, Nr 5, poz.42 ze zm.).

 2. operator koparki – 3 pracowników

3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 w/w ustawy.

4) wniosą wadium w wymaganym terminie, wysokości i formie;

5) udokumentują, iż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie i rzetelnie wykonali co najmniej 5 zamówień obejmujących roboty w zakresie będącym przedmiotem umowy o porównywalnym charakterze i złożoności, podając nazwy, adresy inwestorów obiektów zrealizowanych w ramach tych zamówień. W przypadku składania oferty przez podmioty wspólne, warunek musi spełnić co najmniej jeden podmiot.

6) dysponują niezbędnym dla realizacji zamówienia potencjałem technicznym – sprzętem (własnym lub dzierżawionym) - zestawienie sprzętu wymaganego:

 1. Koparka lub koparko – ładowarka, do prowadzenia prac ziemnych – szt. 3

 2. Spycharka lub koparko spycharka do prowadzenia prac ziemnych – szt. 1.

 3. Samochód dostawczy – szt. 1

7) udzielą na wykonane roboty gwarancji co najmniej na 36 miesięcy.

8) Materiały użyte przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia będą posiadać odpowiednie atesty, i będą zgodne z przewidzianymi prawem normami.

 

Uwaga:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

 

2. Dokumenty wymagane w postępowaniu:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części VIII pkt 1 i formie określonej w Części VII SIWZ:

1) Ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze - stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ

2) Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:

3) Dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4) Oświadczenie o treści określonej na podstawie art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ

5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawianych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6) Wykaz co najmniej 5 robót wykonanych i zakończonych w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w zakresie będącym przedmiotem zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – załącznik Nr 5 do SIWZ

7) Wykaz osób, określonych w pkt. III.1.2 które będą wykonywać zamówienie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz załącznikami: uprawnieniami kierownika budowy i aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r, Nr 5, poz.42 ze zm.) – załącznik Nr. 4

8) wykaz wymaganego dla realizacji zamówienia sprzętu jakim dysponuje Wykonawca, określonego w pkt III.1.6 – załącznik Nr. 3

Uwaga:

Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien złożyć dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zażądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006, Nr 87, poz. 605)

9) Formularz cenowy zawierający sumę z kosztorysów ofertowych (załącznik do SIWZ) oraz same kosztorysy ofertowe: na budowę sieci wodociągowej w m. Przążewo, Mieszki Wielkie , Mieszki Różki, Chruszczewo stanowiące wraz z przedmiarami robót odpowiednio: załączniki do SIWZ (dopuszczalne jest złożenie kosztorysów ofertowych i formularza cenowego na własnym wzorze druku, jednakże musi on zawierać wszelkie pozycje – mieć tożsamą zawartość zgodną z przedmiarami robót i zawartym w SIWZ formularzem cenowym).

10) Parafowany wzór umowy jako akceptacji jej treści i warunków wg załącznika ( wzór umowy ) do SIWZ.

11) Dowód wpłacenia/wniesienie wadium.

12) Dane dotyczące podwykonawców – wykonawca w formularzu oferty musi wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (w przypadku wystąpienia takiej okoliczności)

13) Opis materiałów które wykonawca będzie stosował do realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik własny wykonawcy.

3. Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców:

1)W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie

wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w cz. III pkt 2.2) od a) do c) Specyfikacji muszą być złożone przez każdy podmiot w tym przez podmiot uprawniony do reprezentacji (lidera), pozostałe dokumenty przez lidera

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Oferta oraz wzór umowy muszą być podpisane przez pełnomocnika o którym mowa w lit. b).

Uwaga: Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków będzie rozpatrywał podane informacje łącznie.

2) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy.

IV. Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto oferty zgodnie z umową. Cena oferty ma być podana jako całość obejmująca 4 zadania

2. Podana cena oferty będzie stała i będzie obowiązywać w czasie realizacji przedmiotu zamówienia;

3. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny oraz w przypadku, gdy wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny będą powodem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 i 7.

 

V. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

 

1. Tryb badania i oceny ofert

Badania i oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.

I etap: badanie ofert w zakresie wymagań formalno - prawnych i kompletności ofert Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w cz. III pkt. 1 SIWZ Komisja będzie oceniała według zasady "spełnia" "nie spełnia" na podstawie załączonych dokumentów (cz. III pkt 2) SIWZ;

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą prawo zamówień publicznych i SIWZ zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ustawy PZP, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia składającego ofertę, oferty te zostaną odrzucone i pozostawione bez dalszego rozpatrywania.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

 

2. Kryteria oceny ofert

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium -przypisując mu odpowiednio wagę procentową: cena oferty brutto -100%

 

3. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

1) Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:

najniższa cena oferty brutto Ocena punktowa = ——————————————— X 100% X 100 punktów

cena brutto oferty badanej

2/Przyjmuje się, że 100% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium cena

3/Punkty przyznane przez poszczególnych (obecnych na posiedzeniu) członków komisji podlegają sumowaniu

4/Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów

5/Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VI. Forma i zasady wnoszenia wadium

 

1. Wysokość wadium

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 3000,00zł (trzy tysiące )

 

2. Forma wadium

Wadium może być wniesione w:

1/pieniądzu;

2/poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3/gwarancjach bankowych;

4/gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

 

3. Termin i miejsce wniesienia wadium

1/W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BS w Płońsku 24 8230 0007 3000 5019 2000 0002 najpóźniej w dacie składania ofert pieniądze muszą się znaleźć na koncie Zamawiającego. Kserokopię dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty.

2/W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 2 SIWZ kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. w osobnej koszulce, Nie bindować i nie zszywać z ofertą.

Uwaga: Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania

ofert - termin związania ofertą. Oferta zabezpieczona na okres krótszy niż wymagany zostanie odrzucona.

3/Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem oferenta z postępowania.

4/Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy, a mianowicie - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b)nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy ;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 

4. Zwrot wadium

Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, gdy:

1/ upłynął termin związania ofertą;

2/ zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

3/ zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

4/ Zamawiający zwróci wadium w ciągu trzech dni od daty pisemnego zgłoszenia wniosku przez Wykonawcę:

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

b) który został wykluczony z postępowania;

c) którego oferta została odrzucona,

Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

 

5. Utrata wadium

Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz

Zamawiającego w sytuacjach wskazanych w Dziale VI pkt 3 ppkt. 4 lit a, b i c SIWZ.

 

VII. Zasady przygotowania oferty

1. Wymogi formalne

1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

3) Oferta musi spełniać następujące wymogi:

a) musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem

b) formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną bądź czytelny podpis przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej,

c) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę

załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ

4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcę.

5) Przedsiębiorcy Spółek Cywilnych wraz z ofertą winni dołączyć umowę Spółki Cywilnej.

Uwagi:

a) Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być opatrzona klauzulą "Za zgodność z oryginałem" i poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcę/ uprawnionych przedstawicieli

b) Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości.

c) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej.

6) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t.j. Dz. U. z 2003 r nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

 

2. Opakowanie oferty

 1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie),

uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

 1. Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu z dopiskiem "OFERTA, NIE OTWIERAĆ PRZED 01.10.2012 godz. 11:15

 2. W przypadku ofert przesyłanych pocztą, należy je oznaczyć j.w i dopisać"Oferta -dostarczyć do pok. 1

 3. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby -wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.

 4. W celu uniknięcia przypadkowego otwarcia oferty przesyłanej pocztą, powinna ona zostać zapakowana w dodatkową kopertę zewnętrzną – zabezpieczającą.

3. Koszt przygotowania oferty

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego (za wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych).

4. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników.

 

VIII. Informacje o trybie składania i otwarcia ofert

1. Miejsce i termin składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 1 (sekretariat) do dnia 01.10.2012do godz.11:00

 2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 9 (sala konferencyjna), piętro I, w dniu składania ofert, o godzinie 1115

3. Publiczne otwarcie ofert

 1. Otwarcie ofert jest jawne.

 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

4. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania z ofertą winna być wyrażona na piśmie z jednoczesnym przedłużeniem wniesionego wadium. Odmowa Wykonawcy nie

powoduje utraty wadium. W przypadku wniesienia protestu po upływie termin składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

 

5. Zmiana i wycofanie oferty

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać

złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie „ZMIANA"/"WYCOFANIE"

 

IX. Istotne postanowienia umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego, zgodnie z wzorem umowy.

 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie potrącone przez zamawiającego z faktury wystawionej przez wykonawcę za wykonaną robotę i zwrócone zgodnie z art.151 ustawy PZP.

2.Termin, forma, warunki płatności:

1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne wykonawcy w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku do siedziby Zamawiającego

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedpłat. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez zamawiającego.

3.Kary umowne

Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych w wzorze umowy. Strony mają prawo odstąpienia od naliczania i pobierania kar umowny

4. Wzór umowy

Wzór umowy określony został w załączniku ( wzór umowy ) i wymaga parafowania przez Wykonawcę.

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Ogłoszenie o wyborze oferty i wyniku postępowania

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

· wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,

· wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

· wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający zamieści również informację o wyborze najkorzystniejszej oferty również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

 1. Zamawiający po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu.

2. Środki ochrony prawnej

Uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej są określone w dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych ( art.179-198 ) przysługują wykonawcom, a także innym osobom jeżeli ich interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

 

X. Inne

Do spraw nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z 29.01.2004r PZP( Dz. U. nr.19 poz.177 z póź. zm. )

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1do SIWZ

 

 

 

(nazwa i adres Wykonawcy/ów)

FORMULARZ OFERTYOWY

 

 

 

 

. ......................................................................

(miejscowość i data)

................................................................

..............................................................

.............................................................

(nazwa i adres Zamawiającego)

 

 

Odpowiadając na .............................................................................. …………………………… ………………………………………

……………………..………………………………………………………………………

zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy ofertę.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową brutto............................................ .................................................................. (słownie

................................................................... złotych).

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi:

....... % tj. . ............................. złotych (słownie ............................................................ złotych).

 

2.Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia w terminie …………………………….…………

 

3.Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji – ………….. miesięcy.

 

4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

 

5.W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

6.Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.

 

7. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

 

8. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej oraz uzyskaliśmy informacje i wyjaśnienia konieczne do przygotowania

oferty,

 

9. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na: osoba do kontaktu

…… ........................................................................................ ………………………………

…… ........................................................................................ ………………………………

…… ......................................................................................... ………………………………

…… ......................................................................................... ………………………………

(podać adres)

tel.: ……………………… ..... ……………..

faks: …………………………………………

e-mail: ……………………………………….

.............................................................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

 

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

1. ………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………….

3.………………………………………………………………………………..

4.………………………………………………………………………………..

5.………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nazwa i adres Wykonawcy/ów)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z W ART.

22 USTAWY z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

 

.....................................................

(miejscowość i data)

.....................................................

....................................................

...................................................

(nazwa i adres Zamawiającego)

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych na ………………………………………………………...............................................................................................................................................

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej

 

oświadczam, że:

 

1.posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,

2.posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

...............................................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy/ów)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 

 

 

 

.....................................................

(miejscowość i data)

.....................................................

....................................................

...................................................

(nazwa i adres Zamawiającego)

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych na ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/my wykaz wykonanych w ciągu ostatnich ..................... lat co najmniej .............. zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi Zamówienia:

Nazwa i adres zamawiającego

Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę

Miejsce i zakres wykonania robót potwierdzający spełnienie warunku

Data

rozpoczęcia

prac

Data

zakończenia

prac

 

 

 

 

 

 

 

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót.

 

 

.. ..........................................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ

 

 

 

 

(nazwa i adres Wykonawcy/ów)

WYKAZ PERSONELU

 

 

 

 

.....................................................

(miejscowość i data)

.....................................................

....................................................

...................................................

(nazwa i adres Zamawiającego)

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych na ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/my wykaz osób, które będą wykonywać lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

 

 

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Zakres wykonywanych

czynności przy realizacji zamówienia

Nr uprawnień

Doświadczenie

 

Do wykazu dołączam dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami oraz zaświadczenia z właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

 

 

.. .........................................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

 

 

(nazwa i adres Wykonawcy/ów )

WYKAZ SPRZĘTU

 

 

 

.....................................................

(miejscowość i data)

.....................................................

....................................................

...................................................

(nazwa i adres Zamawiającego)

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej progów unijnych na .................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam/my wykaz sprzętu, jakim dysponujemy w celu wykonania zamówienia:

Lp.

Opis

(rodzaj, typ, model, rok produkcji itp.)

Liczba szt.

Podstawa władania /właściciel *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

należy określić czy dany sprzęt jest własnością Wykonawcy, czy dysponuje nimi w inny sposób

 

 

.. ..........................................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U M O W A (wzór)

 

 

W dniu ................................... w Ciechanowie pomiędzy:

Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez:

inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

zwanym dalej „Zamawiającym”

a firmą ...............................................................................

mającą siedzibę .......................................................................................

reprezentowanym przez:

....................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca na podstawie złożonej oferty opracowanej w oparciu o specyfikację istotnych warunków zamówienia, /stanowiącą integralną część do niniejszej umowy/ a Wykonawca przyjmuje do wykonania :

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego

§ 2

1.Termin rozpoczęcia robót z chwilą podpisania umowy

2.Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy do dnia 30.11.2012r

§ 3

1. Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie:................................., który będzie działał w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane /Dz. Ustaw z 2003r. nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami/.

2. Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie: ....................................................posiadającego numer uprawnień................................

§ 4

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z technologią

zawartą w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie

realizacji zamówienia jak również za szkody wyrządzone osobom trzecim za niewykonanie lub wykonanie z nienależytą starannością przedmiotu umowy

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość

oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa.

2. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód

komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

§ 6

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.

2.Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w

stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, bądź deklarację zgodności.

 

§ 7

1. Wartość robót jest określona na:

kwotę netto w wysokości –.................................... zł

/słownie:........................................................................................................................ /

podatek VAT ......... % tj ............................ zł

/ słownie:

.............................................................................................................../

kwota brutto w wysokości: ...................................... zł

/słownie:................................................................................../

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

§ 8

1. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na

podstawie bezusterkowego protokółu odbioru końcowego robót.

2. Płatność będzie dokonana z konta Zamawiającego.......................................................... .........

na konto Wykonawcy .....................................................................

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej

§ 9

1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

˚ informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,

˚ informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót – naprawienia ich lub doprowadzenia d stanu poprzedniego

§ 10

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

 1. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru robót.

 

§ 11

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za nieterminowe oddanie przedmiotu umowy – 0,05% wynagrodzenia ustalonego w § 7 pkt.1 za każdy dzień zwłoki,

b/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w § 7 pkt.1

c/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi 0,05% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,

d/ za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,05% za każdy dzień przerwy

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego

w § 7 pkt.1 z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 14.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

1.Strony ustalają, że będzie komisyjnie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

2.Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

3.Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 13

1.Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.Niedopuszczalne jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§ 14

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

a/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b/ w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

c/ gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d/ Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e/ wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie.

f/ Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli zamawiający zawiadomi

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

a/ w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

5. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty

zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione

6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

a/ dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b/ przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 15

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych, Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego .

2.Wszelkie ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

§ 16

Umowę niniejszą sporządza się w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 17

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1.Oferta wykonawcy z dnia 15.10.2010 r wraz z kosztorysem ofertowym.

2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

3.Szczegółowe specyfikacje techniczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca: Zamawiający :

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 września 2012 09:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 1663
14 września 2012 09:16 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie załącznika [kosztorys_przazewo.pdf] do dokumentu.
14 września 2012 09:15 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie załącznika [kosztorys_mieszki_wielkie.pdf] do dokumentu.
14 września 2012 09:14 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie załącznika [kosztorys_mieszki_rozki.pdf] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::