Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów,8.05.2012 r. GOPS.8122.1.2012 OFERENT 1. PERFECT ENGLISH Małgorzata Stone ul. Matejki, 33-300 Nowy Sącz 2. Biuro Usługowo-Turystyczne „ATLANTIC” Plac Wolności 12, 35-073 Rzeszów 3. Robert Sajnaj – LUTUR ul. Fabryczna 15, 20-301 Lublin 4. Fundacja im. Wincentego Witosa w Warszawie ul. Wazonowa 3, 06-400...

Ogłoszenie Wójta Gminy Ciechanów dot. zamówienia zaorganizowania wypoczynku letniego (kolonii) w Zakopanem

Ciechanów, 2012.04.04 GOPS. 8122.1.2012 O G Ł O S Z E N I E 1. Nazwa zamawiającego – Wójt Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8. 2. Tryb postępowania – postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 14 000 euro ustanowiony przez Zamawiającego....

Ogłoszenie Wójta Gminy Ciechanów o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Ciechanów dn. 2012.01.27 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Ciechanów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości gruntowych : I.położonych we wsi Kargoszyn , dla których opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego oznaczonych numerami ewidencyjnymi : - 103/3 o powierzchni 2248 m² ,cena...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 03 01 2012 428080-2011 OFERENT 1.KRI Marketing and Trading SA ul. Piwna 28/31 80-831 Gdańsk 2. ENERGA - OBRÓT ul. Mikołaja Reja 29 80-870 Gdańsk ZAWADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 21.12.2011 r. RG. 271.8.2011.WG OFERENT 1. Usługi Ogrodnicze Krzysztof Kępczyński Gąski ul. Partyzantów 39 06-400 Ciechanów 2. ZUH KOPTRANS Witold Piętka ul. Reutta 16 B 06-400 Ciechanów ZAWADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta...

Ogłoszenie o przetargu na dostawę energii elektrycznej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2007 r., Dz.U. Nr 223, poz. 1655, oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) oraz przepisami wykonawczymi do niej Urząd Gminy Ciechanów zaprasza do złożenia...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Ciechanów dn.2011.12.08 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Ciechanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości gruntowych , położonych we wsi Kargoszyn , dla których opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego oznaczonych numerami ewidencyjnymi : - 103/3 o powierzchni 2248 m²,cena...

Ogłoszenie o przetargu na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów

Urząd Gminy Ciechanów Tel: 23 6722646 Fax: 23 6722646 NIP : 566 -10-43-888 Ciechanów 2011-12-01 ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Ciechanów dn.2011.11.09 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Ciechanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony nieruchomości gruntowych : 1/ położoną w Nużewie ,dla której brak jest opracowania planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego i nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy, oznaczoną numerem...

Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ DO ZADANIA „Prowadzenie zajęć edukacyjnych” W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zatwierdzam Wójt Gminy Ciechanów Ciechanów, 2011-09-08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.:...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::