Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - korekta

Ciechanów 19.06.2012r. Wszyscy oferenci FI.227.1.12.EJ Zamawiający – Gmina Ciechanów reprezentowana przez Wójta zawiadamia, iż w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie Gminie Ciechanów...

Ogłoszenie o zamówieniu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciechanów w okresie od 14.07.2012 do 13.07.2015.

Ciechanów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ciechanów w okresie od 14.07.2012 do 13.07.2015. Numer ogłoszenia: 210052 - 2012; data zamieszczenia: 19.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów 13.06.2012 r. FI.227.1.12.EJ Oferenci/Wszyscy Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie Gminie Ciechanów długoterminowego kredytu w kwocie 680.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych...

Ogłoszenie o przetargu na remont świetlicy wiejskiej w m. Chruszczewo gm. Ciechanów

RG.271.1.2012.WG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2007...

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie Gminie Ciechanów długoterminowego kredytu w kwocie 680.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Ciechanów, dnia 21.05.2012 r. FI. 271.1.12.EJ. Wszyscy Oferenci Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie Gminie Ciechanów długoterminowego kredytu w kwocie 680.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia...

Udzielenie gminie Ciechanów długoterminowego kredytu w kwocie 680.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE GMINIE CIECHANÓW KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 680.000,00ZŁ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW Postępowanie nr FI.271.1.12.E.J. 1. Informacja o zamawiającym: Gmina Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów,8.05.2012 r. GOPS.8122.1.2012 OFERENT 1. PERFECT ENGLISH Małgorzata Stone ul. Matejki, 33-300 Nowy Sącz 2. Biuro Usługowo-Turystyczne „ATLANTIC” Plac Wolności 12, 35-073 Rzeszów 3. Robert Sajnaj – LUTUR ul. Fabryczna 15, 20-301 Lublin 4. Fundacja im. Wincentego Witosa w Warszawie ul. Wazonowa 3, 06-400...

Ogłoszenie Wójta Gminy Ciechanów dot. zamówienia zaorganizowania wypoczynku letniego (kolonii) w Zakopanem

Ciechanów, 2012.04.04 GOPS. 8122.1.2012 O G Ł O S Z E N I E 1. Nazwa zamawiającego – Wójt Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8. 2. Tryb postępowania – postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 14 000 euro ustanowiony przez Zamawiającego....

Ogłoszenie Wójta Gminy Ciechanów o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Ciechanów dn. 2012.01.27 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Ciechanów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości gruntowych : I.położonych we wsi Kargoszyn , dla których opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego oznaczonych numerami ewidencyjnymi : - 103/3 o powierzchni 2248 m² ,cena...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 03 01 2012 428080-2011 OFERENT 1.KRI Marketing and Trading SA ul. Piwna 28/31 80-831 Gdańsk 2. ENERGA - OBRÓT ul. Mikołaja Reja 29 80-870 Gdańsk ZAWADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::