Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 21.12.2011 r. RG. 271.8.2011.WG OFERENT 1. Usługi Ogrodnicze Krzysztof Kępczyński Gąski ul. Partyzantów 39 06-400 Ciechanów 2. ZUH KOPTRANS Witold Piętka ul. Reutta 16 B 06-400 Ciechanów ZAWADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta...

Ogłoszenie o przetargu na dostawę energii elektrycznej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2007 r., Dz.U. Nr 223, poz. 1655, oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) oraz przepisami wykonawczymi do niej Urząd Gminy Ciechanów zaprasza do złożenia...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Ciechanów dn.2011.12.08 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Ciechanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości gruntowych , położonych we wsi Kargoszyn , dla których opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego oznaczonych numerami ewidencyjnymi : - 103/3 o powierzchni 2248 m²,cena...

Ogłoszenie o przetargu na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ciechanów

Urząd Gminy Ciechanów Tel: 23 6722646 Fax: 23 6722646 NIP : 566 -10-43-888 Ciechanów 2011-12-01 ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr...

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Ciechanów dn.2011.11.09 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Ciechanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony nieruchomości gruntowych : 1/ położoną w Nużewie ,dla której brak jest opracowania planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego i nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy, oznaczoną numerem...

Ogłoszenie o przetargu na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ DO ZADANIA „Prowadzenie zajęć edukacyjnych” W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zatwierdzam Wójt Gminy Ciechanów Ciechanów, 2011-09-08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.:...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 09.08.2011r. RG.271.6.2011.WG OFERENCI I NUMERY ZŁOŻONYCH OFERT: STRABAG Sp. zo.o ul. 19 Stycznia 23/25 09-100 Płońsk Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk Kacice 76 06-100 Pułtusk Delta – Prid Sp. z o.o ul....

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów 21.07.2011r. Numer sprawy: RG.271.5.2011.E.J. Wszyscy Wykonawcy Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy RG.271.5.2011.E.J. Nazwa zadania: udzielenie Gminie Ciechanów długoterminowego kredytu w kwocie 2.600.000,00 zł na sfinansowanie planowanego...

Wyjaśnienie do przetargu pn.,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grędzice - Rzeczki".

Ciechanów, dnia 07.07.2011 r. RG.271.6.2011.WG dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest realizacja zadania pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Grędzice – Rzeczki. Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie...

Udzielenie gminie ciechanów długoterminowego kredytu w kwocie 2.600.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Ciechanów: UDZIELENIE GMINIE CIECHANÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W KWOCIE 2.600.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW. Numer ogłoszenia: 179081 - 2011; data zamieszczenia: 30.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::