Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 września 2020r.

LI.6733.31.2020.BP

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 24 września 2020r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r.,poz.293 z późn.zm.) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Wójta Gminy Ojrzeń postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla budowy sieci wodociągowej z rur PN110 na działkach nr 196/2, 186/1 i 184/4 w obrębie Ojrzeń gmina Ojrzeń.

 

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz.256 ze zm.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00 w terminie 7 dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) w gminie Ciechanów i w gminie Ojrzeń, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, Urzędu Gminy Ojrzeń przekazano Wnioskodawcy i właścicielom nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa Ojrzeń w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

             Wójt Gminy Ciechanów

 

                 /-/ Marek Kiwit

 

 

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Piątkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 września 2020 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Filipowicz
Ilość wyświetleń: 36
24 września 2020 13:58 (Dorota Filipowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::