Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 września 2020r.

LI.6220.6.2020.BP

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 23 września 2020r.

Zgodnie art.9, art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz.256 ze zm.)  zawiadamiam że dnia 23 września 2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu utrzymania zwierząt w istniejących dwóch budynkach inwentarskich na działce nr ew. 45/2 w obrębie Chotum gmina Ciechanów.

Z jej treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w dni robocze w godzinach 9.00 do 15.00, w terminie 14 dni od daty publikacji obwieszczenia.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Ciechanów w terminie 14 od doręczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

            Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl dn.23.09.2020r.) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów przekazano Sołtysowi sołectwa Chotum z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Piątkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2020 12:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Filipowicz
Ilość wyświetleń: 45
23 września 2020 12:14 (Dorota Filipowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::