Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23 września 2020r.

LI.6220.8.2020.BP

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 23 września 2020r.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283, z późn.zm) zawiadamiam o wydanych opiniach organów opiniujących

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - opinia znak WOOŚ-I.4220.1101.2020.BS  z 4.09.2020r.,

- Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie - opinia sanitarna znak ZS.7040.398.2020.MS1  z 18.08.2020r.,

- PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie - opinia znak WA.ZZŚ.1.435.1.150.2020.ST,

- o nałożonym postanowieniem z dnia 17 września 2020r. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 15 MW łącznie wraz z infrastrukturą techniczną ( L-IN-184-00) na działkach nr ew.: 3/2, 4/2, 5, 106/3, 24/2 i 25/2 w obrębie Wola Pawłowska gmina Ciechanów i opracowania raportu oddziaływania na środowisko, a także o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu.

Z ich treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w dni robocze w godzinach 9.00 do 15.00, w

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów przekazano Wójtowi Gminy Regimin, Sołtysowi sołectwa Wola Pawłowska z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Piątkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2020 12:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Filipowicz
Ilość wyświetleń: 41
23 września 2020 12:13 (Dorota Filipowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::