Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 września 2020r.

LI.6733.28.2020.BP

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 11 września 2020r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Płocku działająca przez pełnomocnika Pana Macieja Wasilewskiego postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowo pomiarowym w miejscowości Pęchcin gmina Ciechanów.

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.256 ze zm.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00 w terminie 7 dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ciechanów

/-/ Marek Kiwit

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów (11.09.2020r.) oraz Sołtysowi sołectwa Pęchcin z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Piątkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 września 2020 15:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Filipowicz
Ilość wyświetleń: 46
11 września 2020 15:15 (Dorota Filipowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::