Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 9 września 2020r.

LI.6733.26.2020.BP

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 9 września 2020r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 9.09.2020r. została wydana decyzja Nr 26/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy linii kablowej nN wraz z montażem złącza kablowo-pomiarowego niskiego napięcia celem zasilenia budynku na działce nr 65/1 w obrębie Gąski gmina Ciechanów.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w godzinach od 9.00 do 15.00 (z wyłączeniem dni świątecznych i sobót, tel. 23 672 26 46 w. 116).

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Ciechanów w terminie 14 od doręczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

            Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz.256 ze zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

            Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 9.09.2020r (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano Wnioskodawcy i właścicielom nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja oraz Sołtysowi sołectwa Gąski z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

             Wójt Gminy Ciechanów

 

                    /-/ Marek Kiwit

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Piątkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2020 13:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Filipowicz
Ilość wyświetleń: 47
09 września 2020 13:37 (Dorota Filipowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::