Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 8 września 2020r.

LI.6733.25.2020.BP

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 8 września 2020r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 8.09.2020r. została wydana decyzja Nr 25/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla  przebudowy sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transformatorowej S2-91 Kownaty Żędowe (biegnie wzdłuż ul. Leśnej, Ciechanowskiej i Górnej) gmina Ciechanów w zakresie:

- budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV;

- budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej SN/nn;

- elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV;

- budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych nn 0,4kV przewodami typu         

  AsXSn wraz z oświetleniem drogowym.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w godzinach od 9.00 do 15.00 (z wyłączeniem dni świątecznych i sobót, tel. 23 672 26 46 w. 116).

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Ciechanów w terminie 14 od doręczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

            Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz.256 ze zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

            Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 8.09.2020r (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano Wnioskodawcy i właścicielom nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja oraz Sołtysowi sołectwa Kownaty Żędowe z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

             Wójt Gminy Ciechanów

 

                    /-/ Marek Kiwit

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Piątkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2020 15:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Filipowicz
Ilość wyświetleń: 48
08 września 2020 15:09 (Dorota Filipowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::