Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 marca 2020 r.

LI.6220.12.2019.BP

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia  24 marca 2020r.

            Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z póżn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, art. 9, art. 10 i art. 49§1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam, że w dniu 24.03.2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew.: 19/4,19/6 i 19/7 w obrębie Nużewko gmina Ciechanów.

 

            Strony mogą zapoznać się z decyzją w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1400, w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

Data publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 24.03.2020r.

 

            Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

-zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów (bip.gminaciechanow.pl),

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciechanów,

- przekazanie Sołtysowi wsi: Nużewko i Nużewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/Marek Kiwit

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 marca 2020 12:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 101
24 marca 2020 12:08 (Małgorzata Sochacka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::